Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PM2BIOT-2-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 r. biotechnologii S2
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- pracownia magisterska - 35 godz

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta - 485 godz:

- praca własna nad realizowanym projektem - 350 godz

- wyszukiwanie i analiza literatury naukowej - 20 godz

- przygotowanie pracy magisterskiej - 50 godz

- przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie magisterskim - 35 godz

- udział w konsultacjach - 30 godz

Łącznie: 520 godzin (19 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma pogłębioną wiedzę z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie biotechnologii – K_W03, K_W06, K_W07

W2: Zna i rozumie aktualnie dyskutowane w literaturze specjalistycznej problemy związane z tematyką badań w ramach realizowanej pracy magisterskiej – K_W14

W3: Zna język angielski w stopniu niezbędnym do swobodnego wyszukiwania i posługiwania się specjalistyczną literaturą w zakresie biotechnologii i realizowanej pracy magisterskiej – K_W09, K_W10

W4: Definiuje zadanie lub problem badawczy i właściwe dobiera techniki i narzędzia badawcze w celu ich rozwiązania – K_W04

W5: Zna zaawansowane techniki biochemiczne i molekularne stosowane w biotechnologii – K_W05, K_W07, K_W08, K_W11, K_W16

W6: Zna zaawansowane oprogramowanie i specjalistyczne narzędzia bioinformatyczne stosowane w biotechnologii – K_W12, K_W13, K_W15

W7: Zna podstawy metodologii konstrukcji pracy magisterskiej – K_W04, K_W05, K_W06, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15, K_W16, K_W18

W8: Zna źródła pozyskiwania środków finansowych na realizacje projektów badawczych i aplikacyjnych w zakresie biotechnologii – K_W17, K_W18, K_W21

W9: Ma wszechstronną wiedzę dotyczącą praw autorskich i prawa patentowego – K_W20

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Samodzielnie wyszukuje i analizuje polsko – i anglojęzyczne oryginalne prace badawcze związane z tematyką realizowanej pracy magisterskiej i jest zdolny do oceny rzetelności uzyskanych informacji – K_U02, K_U03, K_U04, K_U14, K_U17

U2: Pod kierunkiem promotora:

• formułuje i planuje powierzone zadanie badawcze – K_U06, K_U15

• stosuje zaawansowane metody i techniki biochemiczne w celu rozwiązania zadania badawczego – K_U01, K_U07, K_U10,

• stosuje metody statystyczne do analizy i interpretacji danych oraz opisu uzyskanych wyników doświadczeń – K_U08,

• stosuje specjalistyczne narzędzia bioinformatyczne (BLAST, MIRA, Clustal, pakiet PHYLIP) do otrzymania i analizy danych o charakterze specjalistycznym – K_U09,

• stawia hipotezy i krytycznie dyskutuje uzyskane wyniki opierając się na danych literaturowych oraz formułuje wnioski – K_U11, K_U13

U3: Przygotowuje pracę magisterską zgodnie z regułami pisania oryginalnych prac naukowych, posługuje się terminologią biotechnologiczną – K_U12

U4: Planuje własną karierę naukową i zawodową – K_U16

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student współpracuje w zespole i potrafi efektywnie zaplanować pracę wykorzystując silne i słabe strony jego członków – K_K02, K_K03

K2: Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych – K_K09

K3: Jest świadomy postępu wiedzy w zakresie biologii molekularnej i biotechnologii oraz rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz pogłębiania kompetencji zawodowych – K_K01, K_K04, K_K07, K_K10

K4: Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej i poszanowaniem prawa, w tym praw autorskich – K_K05

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• podające: opis, pogadanka

• poszukujące: projektu, ćwiczeniowa, doświadczeń, laboratoryjna (projektowanie doświadczeń, wykonanie doświadczeń z wykorzystaniem różnorodnych technik i urządzeń laboratoryjnych właściwych dla wybranego laboratorium i tematyki badawczej, analiza i opracowanie uzyskanych wyników, praca z literatura naukową, dyskusja)
Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- projektu

Skrócony opis:

W ramach pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską realizując powierzone zadanie badawcze z zakresu biotechnologii, zgodne z tematyką badań wybranej katedry/promotora.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodologią pracy laboratoryjnej oraz pisania oryginalnych prac naukowych. W ramach zajęć pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską: formułuje problem badawczy, stawia cele, planuje eksperymenty z wykorzystaniem nowoczesnych, specjalistycznych metod badawczych, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, które dyskutuje z danymi literaturowymi, stawia hipotezy i formułuje wnioski, przygotowuje się do egzaminu magisterskiego.

Egzamin magisterski obejmuje: prezentacje pracy magisterskiej, dyskusję nad pracą i sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy magisterskiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz cząstkowych ocen z poszczególnych etapów realizowanej pracy magisterskiej – K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K04, K_K07, K_K10

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niedojadło
Prowadzący grup: Justyna Boniecka, Aleksandra Burkowska-But, Krzysztof Domagalski, Patrycja Golińska, Katarzyna Hrynkiewicz, Milena Jankowska, Agnieszka Kalwasińska, Agnieszka Kołowerzo-Lubnau, Marta Lenartowska, Agnieszka Ludwiczak, Teresa Napiórkowska, Janusz Niedojadło, Katarzyna Niedojadło, Maciej Ostrowski, Agnieszka Richert, Anna Suwińska, Maria Swiontek Brzezinska, Alina Trejgell, Emilia Wilmowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską realizując powierzone zadanie badawcze z zakresu biotechnologii, zgodne z tematyką badań wybranej katedry/promotora.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodologią pracy laboratoryjnej oraz pisania oryginalnych prac naukowych. W ramach zajęć pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską: formułuje problem badawczy, stawia cele, planuje eksperymenty z wykorzystaniem nowoczesnych, specjalistycznych metod badawczych, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, które dyskutuje z danymi literaturowymi, stawia hipotezy i formułuje wnioski, przygotowuje się do egzaminu magisterskiego.

Egzamin magisterski obejmuje: prezentacje pracy magisterskiej, dyskusję nad pracą i sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy magisterskiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niedojadło
Prowadzący grup: Anna Brożyna, Aleksandra Burkowska-But, Anna Ciarkowska, Grażyna Dąbrowska, Edyta Deja-Sikora, Patrycja Golińska, Tomasz Jędrzejewski, Agnieszka Ludwiczak, Marta Michalska-Sionkowska, Ahmad Rajabi Dehnavi, Katarzyna Roszek, Dariusz Smoliński, Anna Stanicka, Maria Swiontek Brzezinska, Sonia Szymańska, Alina Trejgell, Emilia Wilmowicz, Sylwia Wrotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską realizując powierzone zadanie badawcze z zakresu biotechnologii, zgodne z tematyką badań wybranej katedry/promotora.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodologią pracy laboratoryjnej oraz pisania oryginalnych prac naukowych. W ramach zajęć pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską: formułuje problem badawczy, stawia cele, planuje eksperymenty z wykorzystaniem nowoczesnych, specjalistycznych metod badawczych, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, które dyskutuje z danymi literaturowymi, stawia hipotezy i formułuje wnioski, przygotowuje się do egzaminu magisterskiego.

Egzamin magisterski obejmuje: prezentacje pracy magisterskiej, dyskusję nad pracą i sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy magisterskiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niedojadło
Prowadzący grup: Anna Brożyna, Aleksandra Burkowska-But, Anna Cichy, Joanna Czarnecka, Anna Hetmann, Krzysztof Jaworski, Robert Lenartowski, Dorota Nemecz, Janusz Niedojadło, Katarzyna Niedojadło, Agnieszka Pawełek, Ahmad Rajabi Dehnavi, Katarzyna Roszek, Maria Swiontek Brzezinska, Sylwia Wrotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską realizując powierzone zadanie badawcze z zakresu biotechnologii, zgodne z tematyką badań wybranej katedry/promotora.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodologią pracy laboratoryjnej oraz pisania oryginalnych prac naukowych. W ramach zajęć pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską: formułuje problem badawczy, stawia cele, planuje eksperymenty z wykorzystaniem nowoczesnych, specjalistycznych metod badawczych, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, które dyskutuje z danymi literaturowymi, stawia hipotezy i formułuje wnioski, przygotowuje się do egzaminu magisterskiego.

Egzamin magisterski obejmuje: prezentacje pracy magisterskiej, dyskusję nad pracą i sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy magisterskiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niedojadło
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską realizując powierzone zadanie badawcze z zakresu biotechnologii, zgodne z tematyką badań wybranej katedry/promotora.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodologią pracy laboratoryjnej oraz pisania oryginalnych prac naukowych. W ramach zajęć pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską: formułuje problem badawczy, stawia cele, planuje eksperymenty z wykorzystaniem nowoczesnych, specjalistycznych metod badawczych, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, które dyskutuje z danymi literaturowymi, stawia hipotezy i formułuje wnioski, przygotowuje się do egzaminu magisterskiego.

Egzamin magisterski obejmuje: prezentacje pracy magisterskiej, dyskusję nad pracą i sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy magisterskiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)