Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PM2BIOT-2-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 r. biotechnologii S2
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 11.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- pracownia magisterska - 35 godz

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta - 485 godz:

- praca własna nad realizowanym projektem - 350 godz

- wyszukiwanie i analiza literatury naukowej - 20 godz

- przygotowanie pracy magisterskiej - 50 godz

- przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie magisterskim - 35 godz

- udział w konsultacjach - 30 godz

Łącznie: 520 godzin (19 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma pogłębioną wiedzę z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie biotechnologii – K_W03, K_W06, K_W07

W2: Zna i rozumie aktualnie dyskutowane w literaturze specjalistycznej problemy związane z tematyką badań w ramach realizowanej pracy magisterskiej – K_W14

W3: Zna język angielski w stopniu niezbędnym do swobodnego wyszukiwania i posługiwania się specjalistyczną literaturą w zakresie biotechnologii i realizowanej pracy magisterskiej – K_W09, K_W10

W4: Definiuje zadanie lub problem badawczy i właściwe dobiera techniki i narzędzia badawcze w celu ich rozwiązania – K_W04

W5: Zna zaawansowane techniki biochemiczne i molekularne stosowane w biotechnologii – K_W05, K_W07, K_W08, K_W11, K_W16

W6: Zna zaawansowane oprogramowanie i specjalistyczne narzędzia bioinformatyczne stosowane w biotechnologii – K_W12, K_W13, K_W15

W7: Zna podstawy metodologii konstrukcji pracy magisterskiej – K_W04, K_W05, K_W06, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15, K_W16, K_W18

W8: Zna źródła pozyskiwania środków finansowych na realizacje projektów badawczych i aplikacyjnych w zakresie biotechnologii – K_W17, K_W18, K_W21

W9: Ma wszechstronną wiedzę dotyczącą praw autorskich i prawa patentowego – K_W20

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Samodzielnie wyszukuje i analizuje polsko – i anglojęzyczne oryginalne prace badawcze związane z tematyką realizowanej pracy magisterskiej i jest zdolny do oceny rzetelności uzyskanych informacji – K_U02, K_U03, K_U04, K_U14, K_U17

U2: Pod kierunkiem promotora:

• formułuje i planuje powierzone zadanie badawcze – K_U06, K_U15

• stosuje zaawansowane metody i techniki biochemiczne w celu rozwiązania zadania badawczego – K_U01, K_U07, K_U10,

• stosuje metody statystyczne do analizy i interpretacji danych oraz opisu uzyskanych wyników doświadczeń – K_U08,

• stosuje specjalistyczne narzędzia bioinformatyczne (BLAST, MIRA, Clustal, pakiet PHYLIP) do otrzymania i analizy danych o charakterze specjalistycznym – K_U09,

• stawia hipotezy i krytycznie dyskutuje uzyskane wyniki opierając się na danych literaturowych oraz formułuje wnioski – K_U11, K_U13

U3: Przygotowuje pracę magisterską zgodnie z regułami pisania oryginalnych prac naukowych, posługuje się terminologią biotechnologiczną – K_U12

U4: Planuje własną karierę naukową i zawodową – K_U16

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student współpracuje w zespole i potrafi efektywnie zaplanować pracę wykorzystując silne i słabe strony jego członków – K_K02, K_K03

K2: Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych – K_K09

K3: Jest świadomy postępu wiedzy w zakresie biologii molekularnej i biotechnologii oraz rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz pogłębiania kompetencji zawodowych – K_K01, K_K04, K_K07, K_K10

K4: Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej i poszanowaniem prawa, w tym praw autorskich – K_K05

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• podające: opis, pogadanka

• poszukujące: projektu, ćwiczeniowa, doświadczeń, laboratoryjna (projektowanie doświadczeń, wykonanie doświadczeń z wykorzystaniem różnorodnych technik i urządzeń laboratoryjnych właściwych dla wybranego laboratorium i tematyki badawczej, analiza i opracowanie uzyskanych wyników, praca z literatura naukową, dyskusja)
Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- projektu

Skrócony opis:

W ramach pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską realizując powierzone zadanie badawcze z zakresu biotechnologii, zgodne z tematyką badań wybranej katedry/promotora.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodologią pracy laboratoryjnej oraz pisania oryginalnych prac naukowych. W ramach zajęć pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską: formułuje problem badawczy, stawia cele, planuje eksperymenty z wykorzystaniem nowoczesnych, specjalistycznych metod badawczych, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, które dyskutuje z danymi literaturowymi, stawia hipotezy i formułuje wnioski, przygotowuje się do egzaminu magisterskiego.

Egzamin magisterski obejmuje: prezentacje pracy magisterskiej, dyskusję nad pracą i sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy magisterskiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz cząstkowych ocen z poszczególnych etapów realizowanej pracy magisterskiej – K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K01, K_K04, K_K07, K_K10

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Czarnecka, Paulina Glazińska, Anna Hetmann, Katarzyna Hrynkiewicz, Agnieszka Kalwasińska, Łukasz Kuźbicki, Dariusz Laskowski, Marta Lenartowska, Justyna Maliszewska, Katarzyna Marciniak, Janusz Niedojadło, Maciej Ostrowski, Katarzyna Roszek, Maria Swiontek Brzezinska, Alina Trejgell, Andrzej Tretyn, Jarosław Tyburski, Maciej Walczak, Emilia Wilmowicz, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Bednarska-Kozakiewicz, Justyna Boniecka, Anna Ciarkowska, Joanna Czarnecka, Zuzanna Garstecka, Paulina Glazińska, Patrycja Golińska, Anna Hetmann, Katarzyna Hrynkiewicz, Agnieszka Kalwasińska, Katarzyna Marciniak, Marta Michalska-Sionkowska, Janusz Niedojadło, Maciej Ostrowski, Agnieszka Pawełek, Katarzyna Roszek, Dariusz Smoliński, Alina Trejgell, Andrzej Tretyn, Jarosław Tyburski, Maciej Walczak, Emilia Wilmowicz, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niedojadło
Prowadzący grup: Stefany Cardenas Perez, Joanna Czarnecka, Grażyna Dąbrowska, Patrycja Golińska, Anna Hetmann, Katarzyna Hrynkiewicz, Marta Lenartowska, Katarzyna Marciniak, Janusz Niedojadło, Maciej Ostrowski, Maria Swiontek Brzezinska, Joanna Świątczak, Alina Trejgell, Jarosław Tyburski, Emilia Wilmowicz, Sylwia Wrotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską realizując powierzone zadanie badawcze z zakresu biotechnologii, zgodne z tematyką badań wybranej katedry/promotora.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodologią pracy laboratoryjnej oraz pisania oryginalnych prac naukowych. W ramach zajęć pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską: formułuje problem badawczy, stawia cele, planuje eksperymenty z wykorzystaniem nowoczesnych, specjalistycznych metod badawczych, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, które dyskutuje z danymi literaturowymi, stawia hipotezy i formułuje wnioski, przygotowuje się do egzaminu magisterskiego.

Egzamin magisterski obejmuje: prezentacje pracy magisterskiej, dyskusję nad pracą i sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy magisterskiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niedojadło
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Anna Ciarkowska, Patrycja Golińska, Anna Hetmann, Krzysztof Jaworski, Agnieszka Kalwasińska, Marta Michalska-Sionkowska, Katarzyna Niedojadło, Katarzyna Roszek, Dariusz Smoliński, Maria Swiontek Brzezinska, Brygida Świeżawska-Boniecka, Jarosław Tyburski, Emilia Wilmowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską realizując powierzone zadanie badawcze z zakresu biotechnologii, zgodne z tematyką badań wybranej katedry/promotora.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodologią pracy laboratoryjnej oraz pisania oryginalnych prac naukowych. W ramach zajęć pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską: formułuje problem badawczy, stawia cele, planuje eksperymenty z wykorzystaniem nowoczesnych, specjalistycznych metod badawczych, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, które dyskutuje z danymi literaturowymi, stawia hipotezy i formułuje wnioski, przygotowuje się do egzaminu magisterskiego.

Egzamin magisterski obejmuje: prezentacje pracy magisterskiej, dyskusję nad pracą i sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy magisterskiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niedojadło
Prowadzący grup: Justyna Boniecka, Aleksandra Burkowska-But, Krzysztof Domagalski, Patrycja Golińska, Katarzyna Hrynkiewicz, Milena Jankowska, Agnieszka Kalwasińska, Agnieszka Kołowerzo-Lubnau, Marta Lenartowska, Agnieszka Ludwiczak, Teresa Napiórkowska, Janusz Niedojadło, Katarzyna Niedojadło, Maciej Ostrowski, Agnieszka Richert, Anna Suwińska, Maria Swiontek Brzezinska, Alina Trejgell, Emilia Wilmowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską realizując powierzone zadanie badawcze z zakresu biotechnologii, zgodne z tematyką badań wybranej katedry/promotora.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodologią pracy laboratoryjnej oraz pisania oryginalnych prac naukowych. W ramach zajęć pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską: formułuje problem badawczy, stawia cele, planuje eksperymenty z wykorzystaniem nowoczesnych, specjalistycznych metod badawczych, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, które dyskutuje z danymi literaturowymi, stawia hipotezy i formułuje wnioski, przygotowuje się do egzaminu magisterskiego.

Egzamin magisterski obejmuje: prezentacje pracy magisterskiej, dyskusję nad pracą i sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy magisterskiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niedojadło
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską realizując powierzone zadanie badawcze z zakresu biotechnologii, zgodne z tematyką badań wybranej katedry/promotora.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodologią pracy laboratoryjnej oraz pisania oryginalnych prac naukowych. W ramach zajęć pracowni magisterskiej student pod kierunkiem promotora/opiekuna naukowego przygotowuje pracę magisterską: formułuje problem badawczy, stawia cele, planuje eksperymenty z wykorzystaniem nowoczesnych, specjalistycznych metod badawczych, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, które dyskutuje z danymi literaturowymi, stawia hipotezy i formułuje wnioski, przygotowuje się do egzaminu magisterskiego.

Egzamin magisterski obejmuje: prezentacje pracy magisterskiej, dyskusję nad pracą i sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy magisterskiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.