Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy procedury karnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PPKSA-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Podstawy procedury karnej
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student:


W1. zna przepisy prawa procesowego


W2. zna podstawowe pojęcia, opisuje instytucje i przebieg postępowania


W3. zna i analizuje instytucje procesowe

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student:


U1. poddaje ocenie istniejące regulacje prawne w zakresie procedury karnej i praktykę stosowania prawa oraz formułuje wnioski de lege ferenda


U2. rozwiązuje proste kazusy z zakresu procedury karnejEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student:


K1. Ma świadomość, jaka odpowiedzialność ciąży na przedstawicielach zawodów prawniczych biorących udział w postępowaniu karnym


K2. rozumie naczelne zasady procesu karnego, specyfikę działania organów postępowania przygotowawczego i wymiaru sprawiedliwości oraz kulturę "rozprawy sądowej" dzięki czemu wie, w jak sposób winien zachować się w kontaktach z tymi organami i innymi uczestnikami procesu

Metody dydaktyczne:

Prezentacja instytucji, analiza tekstu prawnego, omówienie problemów praktycznych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawem karnym procesowym, a więc postępowaniem mającym na celu rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonego.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z częścią ogólną postępowania karnego, obejmuje następujące zagadnienia:

1) podstawowe pojęcia,

2) przesłanki procesu,

3) zasady procesowe

4) uczestnicy procesu,

5) czynności procesowe,

6) dowody,

7) postępowanie przygotowawcze,

8) postępowanie przed sądem I instancji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Paluszkiewicz, K. Dudka, Postępowanie karne, Warszawa 2016

2. T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014,

3. S. Waltoś, P. Hofmański, Postępowanie karne. Zarys systemu, Warszawa 2013,

4. J. Grajewski (red.), Prawo karne procesowe. Część ogólna Warszawa 2011 (w zakresie zagadnień omawianych na wykładzie),

J. Grajewski, Przebieg procesu karnego, Warszawa 2012 (w zakresie zagadnień omawianych na ćwiczeniach).

Literatura uzupełniająca:

1. D. Kala, M. Klubińska, Postępowanie przed sądem pierwszej instancji po nowelizacji z 2016 r. Komentarz praktyczny. Suprema LEX 2016

2. A. Lach, Przebieg procesu karnego. Kazusy i orzecznictwo, Toruń 2012,

3. R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2009,

4. A. Bulsiewicz, M. Jeż - Ludwichowska, D. Kala, A. Lach, D. Osowska, Przebieg procesu karnego, Toruń 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest po przeprowadzeniu egzaminu pisemnego w formie testu. Test składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru.

0-5 pkt - 2 (ndst.)

6 pkt - 3 (dost.)

7 pkt - 3,5 (dost +)

8 pkt 4 (db.)

9 pkt - 4,5 (db.+)

10 pkt - 5 (bdb.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko
Prowadzący grup: Natalia Daśko, Arkadiusz Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Lach
Prowadzący grup: Arkadiusz Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Klubińska
Prowadzący grup: Maja Klubińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Klubińska
Prowadzący grup: Maja Klubińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Klubińska
Prowadzący grup: Maja Klubińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.