Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia specjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PS1-4-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość technik badawczych wymaganych do realizacji własnej pracy doktorskiej. Wiedza w zakresie podstaw metodologii nauk przyrodniczych.Znajomość zasad zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS, 75 godzin pracy studenta

Efekty uczenia się - wiedza:

W4: dobiera właściwe metody modelowania zjawisk i procesów w prowadzonych badaniach naukowych;

W5: charakteryzuje metodologię badań uprawianej dyscypliny oraz szczegółowe techniki badawcze uprawianej specjalizacji;


Efekty uczenia się - umiejętności:

U2: dobiera odpowiednie metody badawcze podczas planowania i prowadzania badań z zakresu biologii;

U3: samodzielnie realizuje badania w ramach wybranej specjalizacji stosując nowoczesne techniki badawcze;

U4: biegle posługuje się programami komputerowymi służącymi do przechowywania, porządkowania i opracowywania wyników;

U5: modeluje zjawiska i procesy wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych;

U6: wykorzystuje zaawansowane narzędzia statystyczne do analizy danych;

U12: samodzielnie planuje swój rozwój intelektualny i wspiera w tym zakresie innych;

U14: w swojej pracy badawczej stosuje zasady bezpieczeństwa zapewniające właściwe zachowanie w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia zespołów oraz zagrożenia obiektów;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K3: podchodzi odpowiedzialnie do pracy własnej i członków zespołu;

K5: krytycznie analizuje wyniki własnych badań i badań innych autorów i ma świadomość konieczności podejmowania działań podnoszących wartość badań i zwiększających efektywność pracy;

K6: chętny do poszukiwania nowych narzędzi pracy i rozwiązań metodologicznych w zakresie nauk biologicznych;

K7: wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy w tworzonych nowych miejscach pracy;

K9: ma świadomość konieczności ciągłego zwiększania efektywności pracy twórczej własnej i współpracowników.


Metody dydaktyczne:

Praca badawcza pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- pomiaru w terenie
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie doktoranta do samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych, tworze nia planu pracy, j krytycznej analizy danych literaturowych, prowadzenia badań laboratoryjnych lub terenowych, analizowania i interpretowania danych, formułowania wniosków oraz pisania artykułów naukowych i rozprawy doktorskiej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu stworzone zostają warunki do zrealizowania projektu badawczego stanowiącego temat rozprawy doktorskiej. W ramach pracowni specjalizacyjnej doktorant ma sposobność formułowania problemów badawczych i weryfikowania hipotez w oparciu o metodologię i metodykę nauk biologicznych, a w szczególności: planowania i prowadzanie badawczych laboratoryjnych lub/i terenowych w zakresie nauk eksperymentalnych lub/i środowiskowych. Przebieg realizacji projektu badawczego jest koordynowany i monitorowany przez opiekuna naukowego w zakresie poprawnego formułowania celów i założeń pracy, prawidłowego doboru literatury naukowej, doboru technik badawczych, kierunków poszukiwań badawczych, analizy danych i ich opracowania w postaci różnych form prezentacji wyników przeprowadzonych badań (publikacji naukowych i rozpraw, referatów i prezentacji posterowych na seminariach i konferencjach, zamieszczania danych w specjalistycznych depozytoriach internetowych.

Literatura:

Specjalistyczna literatura jest każdorazowo dobierana do tematu realizowanego projektu badawczego

Metody i kryteria oceniania:

ocena realizacji wyznaczonych zadań badawczych

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak
Prowadzący grup: Maria Swiontek Brzezinska, Krzysztof Szpila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)