Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PS2-4-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość technik badawczych wymaganych do realizacji własnej pracy doktorskiej. Wiedza w zakresie podstaw metodologii nauk przyrodniczych.Znajomość zasad zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS, 75 godzin pracy studenta

Efekty uczenia się - wiedza:

W4: dobiera właściwe metody modelowania zjawisk i procesów w prowadzonych badaniach naukowych;

W5: charakteryzuje metodologię badań uprawianej dyscypliny oraz szczegółowe techniki badawcze uprawianej specjalizacji;

Efekty uczenia się - umiejętności:

U2: dobiera odpowiednie metody badawcze podczas planowania i prowadzania badań z zakresu biologii;

U3: samodzielnie realizuje badania w ramach wybranej specjalizacji stosując nowoczesne techniki badawcze;

U4: biegle posługuje się programami komputerowymi służącymi do przechowywania, porządkowania i opracowywania wyników;

U5: modeluje zjawiska i procesy wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych;

U6: wykorzystuje zaawansowane narzędzia statystyczne do analizy danych;

U12: samodzielnie planuje swój rozwój intelektualny i wspiera w tym zakresie innych;

U14: w swojej pracy badawczej stosuje zasady bezpieczeństwa zapewniające właściwe zachowanie w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia zespołów oraz zagrożenia obiektów;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K3: podchodzi odpowiedzialnie do pracy własnej i członków zespołu;

K5: krytycznie analizuje wyniki własnych badań i badań innych autorów i ma świadomość konieczności podejmowania działań podnoszących wartość badań i zwiększających efektywność pracy;

K6: chętny do poszukiwania nowych narzędzi pracy i rozwiązań metodologicznych w zakresie nauk biologicznych;

K7: wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy w tworzonych nowych miejscach pracy;

K9: ma świadomość konieczności ciągłego zwiększania efektywności pracy twórczej własnej i współpracowników.

Metody dydaktyczne:

Praca badawcza pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie doktoranta do samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych, tworze nia planu pracy, j krytycznej analizy danych literaturowych, prowadzenia badań laboratoryjnych lub terenowych, analizowania i interpretowania danych, formułowania wniosków oraz pisania artykułów naukowych i rozprawy doktorskiej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu stworzone zostają warunki do zrealizowania projektu badawczego stanowiącego temat rozprawy doktorskiej. W ramach pracowni specjalizacyjnej doktorant ma sposobność formułowania problemów badawczych i weryfikowania hipotez w oparciu o metodologię i metodykę nauk biologicznych, a w szczególności: planowania i prowadzanie badawczych laboratoryjnych lub/i terenowych w zakresie nauk eksperymentalnych lub/i środowiskowych. Przebieg realizacji projektu badawczego jest koordynowany i monitorowany przez opiekuna naukowego w zakresie poprawnego formułowania celów i założeń pracy, prawidłowego doboru literatury naukowej, doboru technik badawczych, kierunków poszukiwań badawczych, analizy danych i ich opracowania w postaci różnych form prezentacji wyników przeprowadzonych badań (publikacji naukowych i rozpraw, referatów i prezentacji posterowych na seminariach i konferencjach, zamieszczania danych w specjalistycznych depozytoriach internetowych.

Literatura:

Specjalistyczna literatura jest każdorazowo dobierana do tematu realizowanego projektu badawczego

Metody i kryteria oceniania:

ocena realizacji wyznaczonych zadań badawczych

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Tyburski
Prowadzący grup: Grażyna Dąbrowska, Paulina Glazińska, Katarzyna Hrynkiewicz, Jarosław Kobak, Marcin Koprowski, Tomasz Kozłowski, Marta Lenartowska, Agnieszka Piernik, Maria Stankiewicz, Alina Trejgell
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Tyburski
Prowadzący grup: Grażyna Dąbrowska, Patrycja Golińska, Katarzyna Hrynkiewicz, Jacek Kęsy, Jarosław Kobak, Agnieszka Piernik, Maciej Walczak, Elżbieta Żbikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak
Prowadzący grup: Paulina Glazińska, Małgorzata Jefimow, Marcin Piwczyński, Adriana Szmidt-Jaworska, Krzysztof Szpila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak
Prowadzący grup: Grażyna Dąbrowska, Patrycja Golińska, Katarzyna Marciniak, Janusz Niedojadło, Sylwia Wrotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak
Prowadzący grup: Maria Swiontek Brzezinska, Krzysztof Szpila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.