Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy tafonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PTSA-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Podstawy tafonomii
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu: Antropologia morfologiczna

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (11 godz.):

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 10

- udział w konsultacjach -1


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (9 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 5

- przygotowanie eseju zaliczeniowego - 2

- praca własna nad zaliczeniem zajęć - 2


Efekty uczenia się - wiedza:

(K_W01) - opisuje i wyjaśnia zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące w organizmach żywych i w środowisku przyrodniczym;

(K_W02) - zna teoretyczne podstawy stosowanych metod analitycznych, technik badawczych, metod pomiarowych, sposobów szacowania wartości wybranych cech;

(K_W04) - opisuje praktyczne zastosowania w postępowaniu dowodowym najważniejszych osiągnięć w dziedzinie nauk biologicznych;


Efekty uczenia się - umiejętności:

(K_U01) - potrafi stosować podstawowe techniki pomiarowe i analityczne wykorzystywane w postępowaniu dowodowym;

(K_U06) - stosuje metody analizy materiału dowodowego z zakresu nauk biologicznych;

(K_U07) - umie wykorzystywać dostępne źródła informacji naukowej w celu weryfikacji zebranego materiału biologicznego;Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(K_K02) - jest ostrożny i krytyczny w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do biologii sądowej;

(K_K03) - ma świadomość ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z przygotowywaniem ekspertyz sądowych;

(K_K04) - ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z etyką naukową.Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, film, praca z wybranymi elementami szkieletu, opis, metoda obserwacji, metody oparte na współpracy, metody służące prezentacji treści, metody wymiany i dyskusji

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Tafonomia jest nauką, która bada pośmiertny los szczątków organicznych. W trakcie zajęć studenci poznają podstawową terminologię, metodykę prac i identyfikacji zmian szczątków (w tym przede wszystkim zębów i kości, w tym także śladów określanych jako tzw. "cut-marks").

Pełny opis:

- Historia badań, podstawowe definicje

- Procesy postdepozycyjne będące wynikiem czynników fizycznych i chemicznych

- Działanie mikroorganizmów i roślin, uszkodzenia odzwierzęce, działalność człowieka

- Etapy rozkładu zwłok

- Obrządek pogrzebowy źródłem zmian tafonomicznych

Literatura:

P.A Allison, D. J. Bottjer, (ed), 2011, Taphonomy: Bias and Process Through Time. Springer, Berlin

P.A Allison, D.E.G. Briggs, (ed), 1991. Taphonomy: Releasing the Data Locked in the Fossil Record. Plenum Press, New York.

P. Andrews, 1995, Experiments in Taphonomy, Journal of Archaeological Science (1995) 22, 147–153.

S.I. Fairgrieve, 2008, Forensic Cremation. Recovery and Analysis. London, New York.

W.D. Haglund, M.H, Sorg, 1996. Forensic Taphonomy: The Postmortem Fate of Human Remains

G. Quatrehomme, M.Y. İşcan, 1997, Postmortem skeletal lesions, Forensic Science International, Volume 89, Issue 3, 6 October 1997, Pages 155–165.

L. R. Lyman, 1994, Vertebrate Taphonomy, Cambridge University Press.

A. Marciniak, 1996, Archeologia i jej źródła. Materiały faunistyczne w praktyce badawczej archeologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i czynne i aktywne uczestnictwo w zajęciach; sprawdzian umiejętności praktycznych na materiale kostnym; przygotowanie eseju zaliczeniowego.

Ostateczna ocena z zajęć jest wypadkową powyższych ocen.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Drozd-Lipińska
Prowadzący grup: Alicja Drozd-Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Drozd-Lipińska
Prowadzący grup: Alicja Drozd-Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Drozd-Lipińska
Prowadzący grup: Alicja Drozd-Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem COVID-19:

- praca z wybranymi elementami szkieletu zostaje dla części grup zastąpiona pracą zdalną z wybranymi elementami szkieletu;

- sprawdzian umiejętności praktycznych na materiale kostnym nie zostanie przeprowadzony. Pozostałe kryteria zaliczenia pozostają bez zmian.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Drozd-Lipińska
Prowadzący grup: Alicja Drozd-Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem COVID-19:

- praca z wybranymi elementami szkieletu zostaje dla części grup zastąpiona pracą zdalną z wybranymi elementami szkieletu;

- sprawdzian umiejętności praktycznych na materiale kostnym nie zostanie przeprowadzony. Pozostałe kryteria zaliczenia pozostają bez zmian.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Drozd-Lipińska
Prowadzący grup: Alicja Drozd-Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem COVID-19:

- praca z wybranymi elementami szkieletu zostaje dla części grup zastąpiona pracą zdalną z wybranymi elementami szkieletu;

- sprawdzian umiejętności praktycznych na materiale kostnym nie zostanie przeprowadzony. Pozostałe kryteria zaliczenia pozostają bez zmian.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.