Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł 3- Inżynieria genetyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-S1-CM-IGEN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Moduł 3- Inżynieria genetyczna
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Opanowanie wiadomości z zakresu biochemii, wstępu do genetyki oraz

podstawy biologii molekularnej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy studenta: godziny realizowane z udziałem nauczyciela: udział w wykładach: 15 godzin, udział w ćwiczeniach: 30 godzin.

Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta: przygotowanie się do ćwiczeń: 21 godzin, napisanie sprawozdania: 8 godzin, konsultacje związane z prowadzącym 9 godziny, zapoznanie się z literaturą: 15 godzin.

Czas wymagany do przygotowania się 20 godzin i uczestnictwa w egzaminie: 2 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W01: zna zasady przekazywania informacji genetycznej – K_W03

W02: posiada wiedzę dotyczącą znaczenia wykorzystania materiału genetycznego, w badaniach dotyczących inżynierii genetycznej i diagnostyki molekularnej – K_W05

W03: posiada wiedzę dotyczącą zjawisk biologicznych, chemicznych i fizycznych leżących u podstaw metod wykorzystywanych w badaniach materiału genetycznego. Rozumie pojęcia związane z wektorami molekularnymi, transformacją, klonowaniem) – K_W06

W04: zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane w laboratoriach zajmujących się inżynierią genetyczną – K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: potrafi interpretować wyniki prowadzonych eksperymentów obejmujących wykorzystanie podstawowych i zaawansowanych metod analizy kwasów nukleinowych, uwzględniając najnowszą literaturę – K_U02

U02: potrafi dobrać i zastosować techniki molekularne i technologie wykorzystywane w badaniach materiału genetycznego – klonowanie, mapowanie restrykcyjne, transformacja, itp. – K_U04,

U03: umie właściwie dobrać i zastosować metody molekularne związane z transformacją organizmów – K_U04

U04: potrafi właściwie obsługiwać sprzęt będący na wyposażeniu w laboratorium genetycznego – K_U09

U05: potrafi realizować samokształcenie – K_U10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: ma świadomość szybkiego rozwoju technik inżynierii genetycznej i rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy – K_K01

K02: potrafi pracować w grupie i ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania – K_K02

K03: ma świadomość znaczenia nowoczesnych biotechnologii w dziedzinie inżynierii genetycznej– K_K07

K04: jest świadomy istnienia etycznego wymiaru doświadczeń z zakresu inżynierii genetycznej – K_K04

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, dyskusja, instruktaż, metoda laboratoryjna, eksperymentu, klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Przedmiot inżynieria genetyczna zapoznaje studentów z elementami technik laboratoryjnych stosowanych w biologii molekularnej. Student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą klonowania materiału genetycznego i jego analizowania na poszczególnych jego etapach. Podczas zajęć wskazywane są praktyczne aspekty wykorzystania nowoczesnej biologii molekularnej w naukach biologicznych i medycznych.

Pełny opis:

Wykłady dotyczą wykorzystania nowoczesnych technik biologii molekularnej w inżynierii genetycznej. Prezentowanych jest szereg metod analitycznych i eksperymentalnych kluczowych dla tej dziedziny. Omawiane są podczas wykładów tematy dotyczące: wektorów do klonowania – plazmidy, wektory lambdowe, kosmidy, PACi, BACi, YAC oraz wektory roślinne. Źródła DNA do klonowania – cDNA, DNA genomowe, DNA namnożone metodą PCR. Metody przygotowania zgodnych końców wektora i DNA do klonowania za pomocą enzymów restrykcyjnych, terminalnej transferazy, doligowania adapterów i ich restrykcji. Ligacja. Zapobieganie samoligacji wektora. Wprowadzenie zrekombinowanego DNA do komórek gospodarza. Selekcja poszukiwanego klonu – metody hybrydyzacyjne, immunodetekcyjne, funkcjonalne i w oparciu o PCR. Studenci zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami inżynierii genetycznej, które prezentowane są na konkretnych przykładach.

Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu umożliwienie studentom poszerzenie warsztatu z zakresu inżynierii genetycznej. Studenci poznają kolejne kroki dotyczące klonowania genów. Student nabywa umiejętności przeprowadzania transformacji, ukompetentniania mikroorganizmów i ich selekcji. Każde ćwiczenie polega na rozwiązaniu odrębnego problemu badawczego, z którym studenci mierzą się niemal samodzielnie od momentu pobierania próbek materiału genetycznego do wyciągnięcia wniosków z wyników przeprowadzonych eksperymentów włącznie, co stanowi dobry wstęp dla rzeczywistej pracy laboratoryjnej.

Literatura:

1. Brown T.A. , Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction. Wiley-Blackwell, 2010

2. Nicholl D.S.T. An Introduction to Genetic Engineering 3rd ed. Cambridge University Press, 2008

3. Alberts B. et al., Molecular biology of the cell. 5th ed., Garland Publishing 2008.

4. Sambrook J., et al. Molecular cloning: a laboratory manual. Cold Spring Harbor Laboratory 3rd ed., 2001.

5. Słomski R. Analiza DNA. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2008.

6. Griffiths A. J. F., Gelbart W. M., Lewontin R. C., , Wessler S.R., Suzuki D. T., Miller J. H. Introduction to genetic analysis 10th edition. W. H. Freeman & Co. 2010.

7. Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2000.

8. Węgleński P., Genetyka molekularna. PWN, Warszawa 2008.

9. Drewa G., Ferenc T., Genetyka medyczna, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – W01, W02, W03, W04, U02, U03, U05, K04

Kolokwium – W01, W02, W03, W04, U02, U03,U05

Sprawozdanie – U01, U04

Aktywność – K01, K02, K03

Kryteria oceny kolokwiów i wejściówek:

92-100% bardzo dobry

84-91% dobry plus

76-83% dobry

68-75% dostateczny plus

60-67% dostateczny

0-59% niedostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Boniecka, Zuzanna Garstecka, Anna Goc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Grażyna Dąbrowska, Anna Goc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska
Prowadzący grup: Justyna Boniecka, Grażyna Dąbrowska, Agnieszka Richert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.