Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SEMBiOS1-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Biotechnologia

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w seminariach - 15 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- wyszukiwanie i analiza specjalistycznej literatury polsko- i anglojęzycznej – 20 godzin

- przygotowanie prezentacji multimedialnej - 10 godzin

- konsultacje z osobą prowadzącą seminarium - 5 godzin

Łącznie: 50 godzin (2 ECTS)


Biologia

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w seminariach - 15 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- wyszukiwanie i analiza specjalistycznej literatury polsko- i anglojęzycznej – 4 godziny

- przygotowanie prezentacji multimedialnej - 4 godziny

- konsultacje z osobą prowadzącą seminarium - 2 godziny

Łącznie: 25 godzin (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Biotechnologia

W1: Student zna i rozumie podstawowe oraz specjalistyczne pojęcia w zakresie biotechnologii, związane z tematyką spotkań seminaryjnych oraz przygotowywanej pracy licencjackiej – K_W01, K_W02, K_W06, K_W08, K_W10, K_W16, K_W17, K_W19

W2: Zna zasady przygotowywania prezentacji multimedialnych i wystąpień ustnych oraz pisania prac naukowych/pracy licencjackiej – K_W14, K_W21

W3: Definiuje podstawowe pojęcia i zasady z dziedziny ochrony własności intelektualnej – K_W21

W3: Zna język angielski w stopniu pozwalającym na posługiwanie się najnowszą, specjalistyczną literaturą z zakresu tematyki seminariów oraz przygotowywanej pracy licencjackiej – K_W12


Biologia

W1: Student ma podstawową wiedzę z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą czytanie literatury naukowej ze zrozumieniem – K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W11

W2: Zna fachową literaturę polsko – i obcojęzyczną z zakresu wybranej specjalizacji/tematyki seminariów oraz realizowanej pracy dyplomowej – K_W15, K_W16

W3: Wykazuje znajomość nowoczesnych jakościowych i ilościowych metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik stosowanych podczas realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy licencjackiej – K_W03, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12

W4: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa patentowego oraz etyki – K_W13, K_W14

Efekty uczenia się - umiejętności:

Biotechnologia

U1: Student wyszukuje i efektywnie korzysta z literatury naukowej oraz popularno-naukowej w języku polskim i angielskim w zakresie tematyki prowadzonych seminariów oraz przygotowywanej pracy dyplomowej, posiada umiejętność selekcji oraz krytycznej oceny analizowanych danych, posługuje się terminologią biotechnologiczną – K_U05, K_U06, K_U08, K_U12, K_U15, K_U17, K_U19

U2: Stosuje podstawowe pakiety oprogramowania użytkowego do organizowania danych i prezentacji wyników – K_U03, K_U10, K_U17

U3: Samodzielnie przygotowuje prezentację multimedialną oraz wygłasza referat dotyczący zagadnień związanych z tematyką badawczą wybranej katedry i przygotowywanej pracy dyplomowej – K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U19

U4: Potrafi napisać rozprawę naukową/pracę licencjacką w języku polskim oraz streszczenie pracy w języku angielskim – K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U19

U5: Posiada umiejętność wyboru specjalizacji oraz określa kierunki dalszego kształcenia – K_U04, K_U18


Biologia

U1: Student samodzielnie wyszukuje i efektywnie korzysta z literatury naukowej oraz popularno-naukowej w języku polskim i angielskim w zakresie tematyki prowadzonych seminariów oraz przygotowywanej pracy dyplomowej, posiada umiejętność selekcji oraz krytycznej oceny analizowanych danych oraz wyciągania wniosków – K_U01, K_U02, K_U09, K_U11, K_U12

U2: Stawia poprawne hipotezy naukowe oparte na logicznym rozumowaniu – K_U07

U2: Stosuje podstawowe pakiety oprogramowania użytkowego do wyszukiwania informacji, komunikowania się, organizowania danych, sporządzania raportów i prezentacji wyników – K_U04

U3: Samodzielnie przygotowuje prezentację multimedialną oraz wygłasza referat dotyczący zagadnień związanych z tematyką badawczą wybranej katedry i przygotowywanej pracy dyplomowej – K_U14, K_U15

U5: Posiada umiejętność wyboru specjalizacji oraz planuje własną karierę zawodową – K_U16

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Biotechnologia

K1: Student formułuje opinie na temat podstawowych problemów z zakresu biotechnologii, samodzielnie stawia pytania oraz poszukuje odpowiedzi, aktywnie uczestniczy w dyskusji seminaryjnej – K_K05, K_K10

K2: Krytycznie ocenia informacje pochodzące z publikacji naukowych, internetu a szczególnie ze środków masowego przekazu i mediów społecznościowych dotyczących wykorzystania osiągnięć biotechnologii w rolnictwie, przemyśle i medycynie – K_K02, K_K07

K3: Jest świadomy ryzyka wykorzystywanej działalności oraz ponoszenia odpowiedzialności w zakresie stosowanych metod biotechnologicznych – K_K08

K4: Rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz podnoszenia swoich kompetencji, jest gotowy do planowania swojej dalszej edukacji – K_K01,

K5: Wykazuje twórczą postawę w życiu zawodowym i społecznym – K_K11

K6: Zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego – K_K06


Biologia

K1: Racjonalnie i krytycznie ocenia informacje pochodzące z publikacji naukowych, internetu a szczególnie ze środków masowego przekazu, a także obiegowych przekonań odnoszących się do nauk biologicznych – K_K03, K_K07

K2: Rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych z zakresu nauk przyrodniczych, jest gotowy do planowania swojej dalszej edukacji – K_K01, K_K02, K_K13

K3: Ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki – K_K06

K4: Jest chętny do pracy zespołowej – K_K11


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• eksponujące: pokaz (prezentacja multimedialna)

• podające: wykład konwersatoryjny, wykład informacyjny (konwencjonalny)

• poszukujące: projektu, referatu, seminaryjna


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

W ramach spotkań seminaryjnych studenci zapoznają się z tematyką badań wybranej katedry/promotora pracy licencjackiej, przygotowują referat (prezentację multimedialną) i dyskutują na temat przedstawianego problemu. Celem przedmiotu jest także zapoznanie studentów z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej, w tym pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Spotkania seminaryjne dotyczą wybranych zagadnień z zakresu biotechnologii na kierunku Biotechnologia oraz nauk przyrodniczych na kierunku Biologia związanych z tematyką badawczą katedry/promotora oraz wybranym tematem przygotowywanej pracy licencjackiej. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z metodyką pisania prac dyplomowych, obejmującą m.in. układ, cele i założenia pracy, wyszukiwanie i właściwy dobór publikacji naukowych oraz krytyczną ocenę tych informacji, prawidłowe cytowanie wyszukanych danych literaturowych, wyciąganie wniosków, przygotowanie streszczenia. W ramach seminarium studenci przygotowują i przedstawiają prezentację dotyczącą wybranego problemu badawczego omawianego w pracy licencjackiej oraz uczestniczą w dyskusji.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim związane z przygotowywaną prezentacją oraz tematem realizowanej pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Biotechnologia

Ocenie podlega:

- obecność,

- aktywny udział w zajęciach, dyskusji,

- prezentacja multimedialna i wygłoszony referat : K_W01, K_W02, K_W06, K_W08, K_W10, K_W16, K_W17, K_U05, K_U06, K_U08, K_U12, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U19, K_K02, K_K05, K_K07, K_K08, K_K10

Biologia

Ocenie podlega:

- obecność,

- aktywny udział w zajęciach, dyskusji,

- prezentacja multimedialna i wygłoszony referat : K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_U09, K_U11, K_U12, K_U14, K_U15, K_K03, K_K07

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Smoliński
Prowadzący grup: Edyta Adamska, Anna Brożyna, Aleksandra Burkowska-But, Anna Filbrandt-Czaja, Patrycja Golińska, Dariusz Kamiński, Jarosław Kobak, Łukasz Kuźbicki, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Robert Lenartowski, Janusz Niedojadło, Katarzyna Niedojadło, Agnieszka Piernik, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Katarzyna Roszek, Dariusz Smoliński, Leszek Stępka, Maria Swiontek Brzezinska, Adriana Szmidt-Jaworska, Justyna Wiśniewska, Michał Wojciechowski, Sylwia Wrotek, Joanna Wyszkowska, Elżbieta Żbikowska, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach spotkań seminaryjnych studenci zapoznają się z tematyką badań wybranej katedry/promotora pracy licencjackiej, przygotowują referat (prezentację multimedialną) i dyskutują na temat przedstawianego problemu. Celem przedmiotu jest także zapoznanie studentów z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej, w tym pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Spotkania seminaryjne dotyczą wybranych zagadnień z zakresu biotechnologii na kierunku Biotechnologia oraz nauk przyrodniczych na kierunku Biologia związanych z tematyką badawczą katedry/promotora oraz wybranym tematem przygotowywanej pracy licencjackiej. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z metodyką pisania prac dyplomowych, obejmującą m.in. układ, cele i założenia pracy, wyszukiwanie i właściwy dobór publikacji naukowych oraz krytyczną ocenę tych informacji, prawidłowe cytowanie wyszukanych danych literaturowych, wyciąganie wniosków, przygotowanie streszczenia. W ramach seminarium studenci przygotowują i przedstawiają prezentację dotyczącą wybranego problemu badawczego omawianego w pracy licencjackiej oraz uczestniczą w dyskusji.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim związane z przygotowywaną prezentacją oraz tematem realizowanej pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Smoliński
Prowadzący grup: Edyta Adamska, Anna Brożyna, Aleksandra Burkowska-But, Grażyna Dąbrowska, Alicja Drozd-Lipińska, Patrycja Golińska, Katarzyna Hrynkiewicz, Krzysztof Jaworski, Tomasz Kakareko, Jarosław Kobak, Marcin Koprowski, Krzysztof Kowalski, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Marta Lenartowska, Agnieszka Ludwiczak, Maciej Ostrowski, Agnieszka Piernik, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Ewa Rogowska, Dariusz Smoliński, Leszek Stępka, Maria Swiontek Brzezinska, Adriana Szmidt-Jaworska, Jarosław Tyburski, Justyna Wiśniewska, Sylwia Wrotek, Joanna Wyszkowska, Elżbieta Żbikowska, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach spotkań seminaryjnych studenci zapoznają się z tematyką badań wybranej katedry/promotora pracy licencjackiej, przygotowują referat (prezentację multimedialną) i dyskutują na temat przedstawianego problemu. Celem przedmiotu jest także zapoznanie studentów z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej, w tym pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Spotkania seminaryjne dotyczą wybranych zagadnień z zakresu biotechnologii na kierunku Biotechnologia oraz nauk przyrodniczych na kierunku Biologia związanych z tematyką badawczą katedry/promotora oraz wybranym tematem przygotowywanej pracy licencjackiej. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z metodyką pisania prac dyplomowych, obejmującą m.in. układ, cele i założenia pracy, wyszukiwanie i właściwy dobór publikacji naukowych oraz krytyczną ocenę tych informacji, prawidłowe cytowanie wyszukanych danych literaturowych, wyciąganie wniosków, przygotowanie streszczenia. W ramach seminarium studenci przygotowują i przedstawiają prezentację dotyczącą wybranego problemu badawczego omawianego w pracy licencjackiej oraz uczestniczą w dyskusji.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim związane z przygotowywaną prezentacją oraz tematem realizowanej pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Smoliński
Prowadzący grup: Anna Brożyna, Aleksandra Burkowska-But, Grażyna Dąbrowska, Krzysztof Domagalski, Alicja Drozd-Lipińska, Patrycja Golińska, Krzysztof Jaworski, Tomasz Kakareko, Agnieszka Kalwasińska, Dariusz Kamiński, Krzysztof Kasprzyk, Krzysztof Kowalski, Marta Lenartowska, Katarzyna Marciniak, Katarzyna Niedojadło, Maciej Ostrowski, Agnieszka Piernik, Ewa Rogowska, Maria Swiontek Brzezinska, Adriana Szmidt-Jaworska, Alina Trejgell, Piotr Wasąg, Justyna Wiśniewska, Anna Wojciechowska, Sylwia Wrotek, Elżbieta Żbikowska, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach spotkań seminaryjnych studenci zapoznają się z tematyką badań wybranej katedry/promotora pracy licencjackiej, przygotowują referat (prezentację multimedialną) i dyskutują na temat przedstawianego problemu. Celem przedmiotu jest także zapoznanie studentów z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej, w tym pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Spotkania seminaryjne dotyczą wybranych zagadnień z zakresu biotechnologii na kierunku Biotechnologia oraz nauk przyrodniczych na kierunku Biologia związanych z tematyką badawczą katedry/promotora oraz wybranym tematem przygotowywanej pracy licencjackiej. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z metodyką pisania prac dyplomowych, obejmującą m.in. układ, cele i założenia pracy, wyszukiwanie i właściwy dobór publikacji naukowych oraz krytyczną ocenę tych informacji, prawidłowe cytowanie wyszukanych danych literaturowych, wyciąganie wniosków, przygotowanie streszczenia. W ramach seminarium studenci przygotowują i przedstawiają prezentację dotyczącą wybranego problemu badawczego omawianego w pracy licencjackiej oraz uczestniczą w dyskusji.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim związane z przygotowywaną prezentacją oraz tematem realizowanej pracy licencjackiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)