Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SEMBiOS1-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Biotechnologia

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w seminariach - 15 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- wyszukiwanie i analiza specjalistycznej literatury polsko- i anglojęzycznej – 20 godzin

- przygotowanie prezentacji multimedialnej - 10 godzin

- konsultacje z osobą prowadzącą seminarium - 5 godzin

Łącznie: 50 godzin (2 ECTS)


Biologia

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w seminariach - 15 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- wyszukiwanie i analiza specjalistycznej literatury polsko- i anglojęzycznej – 4 godziny

- przygotowanie prezentacji multimedialnej - 4 godziny

- konsultacje z osobą prowadzącą seminarium - 2 godziny

Łącznie: 25 godzin (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Biotechnologia

W1: Student zna i rozumie podstawowe oraz specjalistyczne pojęcia w zakresie biotechnologii, związane z tematyką spotkań seminaryjnych oraz przygotowywanej pracy licencjackiej – K_W01, K_W02, K_W06, K_W08, K_W10, K_W16, K_W17, K_W19

W2: Zna zasady przygotowywania prezentacji multimedialnych i wystąpień ustnych oraz pisania prac naukowych/pracy licencjackiej – K_W14, K_W21

W3: Definiuje podstawowe pojęcia i zasady z dziedziny ochrony własności intelektualnej – K_W21

W3: Zna język angielski w stopniu pozwalającym na posługiwanie się najnowszą, specjalistyczną literaturą z zakresu tematyki seminariów oraz przygotowywanej pracy licencjackiej – K_W12


Biologia

W1: Student ma podstawową wiedzę z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą czytanie literatury naukowej ze zrozumieniem – K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W11

W2: Zna fachową literaturę polsko – i obcojęzyczną z zakresu wybranej specjalizacji/tematyki seminariów oraz realizowanej pracy dyplomowej – K_W15, K_W16

W3: Wykazuje znajomość nowoczesnych jakościowych i ilościowych metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik stosowanych podczas realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy licencjackiej – K_W03, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12

W4: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa patentowego oraz etyki – K_W13, K_W14

Efekty uczenia się - umiejętności:

Biotechnologia

U1: Student wyszukuje i efektywnie korzysta z literatury naukowej oraz popularno-naukowej w języku polskim i angielskim w zakresie tematyki prowadzonych seminariów oraz przygotowywanej pracy dyplomowej, posiada umiejętność selekcji oraz krytycznej oceny analizowanych danych, posługuje się terminologią biotechnologiczną – K_U05, K_U06, K_U08, K_U12, K_U15, K_U17, K_U19

U2: Stosuje podstawowe pakiety oprogramowania użytkowego do organizowania danych i prezentacji wyników – K_U03, K_U10, K_U17

U3: Samodzielnie przygotowuje prezentację multimedialną oraz wygłasza referat dotyczący zagadnień związanych z tematyką badawczą wybranej katedry i przygotowywanej pracy dyplomowej – K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U19

U4: Potrafi napisać rozprawę naukową/pracę licencjacką w języku polskim oraz streszczenie pracy w języku angielskim – K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U19

U5: Posiada umiejętność wyboru specjalizacji oraz określa kierunki dalszego kształcenia – K_U04, K_U18


Biologia

U1: Student samodzielnie wyszukuje i efektywnie korzysta z literatury naukowej oraz popularno-naukowej w języku polskim i angielskim w zakresie tematyki prowadzonych seminariów oraz przygotowywanej pracy dyplomowej, posiada umiejętność selekcji oraz krytycznej oceny analizowanych danych oraz wyciągania wniosków – K_U01, K_U02, K_U09, K_U11, K_U12

U2: Stawia poprawne hipotezy naukowe oparte na logicznym rozumowaniu – K_U07

U2: Stosuje podstawowe pakiety oprogramowania użytkowego do wyszukiwania informacji, komunikowania się, organizowania danych, sporządzania raportów i prezentacji wyników – K_U04

U3: Samodzielnie przygotowuje prezentację multimedialną oraz wygłasza referat dotyczący zagadnień związanych z tematyką badawczą wybranej katedry i przygotowywanej pracy dyplomowej – K_U14, K_U15

U5: Posiada umiejętność wyboru specjalizacji oraz planuje własną karierę zawodową – K_U16

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Biotechnologia

K1: Student formułuje opinie na temat podstawowych problemów z zakresu biotechnologii, samodzielnie stawia pytania oraz poszukuje odpowiedzi, aktywnie uczestniczy w dyskusji seminaryjnej – K_K05, K_K10

K2: Krytycznie ocenia informacje pochodzące z publikacji naukowych, internetu a szczególnie ze środków masowego przekazu i mediów społecznościowych dotyczących wykorzystania osiągnięć biotechnologii w rolnictwie, przemyśle i medycynie – K_K02, K_K07

K3: Jest świadomy ryzyka wykorzystywanej działalności oraz ponoszenia odpowiedzialności w zakresie stosowanych metod biotechnologicznych – K_K08

K4: Rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz podnoszenia swoich kompetencji, jest gotowy do planowania swojej dalszej edukacji – K_K01,

K5: Wykazuje twórczą postawę w życiu zawodowym i społecznym – K_K11

K6: Zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego – K_K06


Biologia

K1: Racjonalnie i krytycznie ocenia informacje pochodzące z publikacji naukowych, internetu a szczególnie ze środków masowego przekazu, a także obiegowych przekonań odnoszących się do nauk biologicznych – K_K03, K_K07

K2: Rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych z zakresu nauk przyrodniczych, jest gotowy do planowania swojej dalszej edukacji – K_K01, K_K02, K_K13

K3: Ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki – K_K06

K4: Jest chętny do pracy zespołowej – K_K11


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• eksponujące: pokaz (prezentacja multimedialna)

• podające: wykład konwersatoryjny, wykład informacyjny (konwencjonalny)

• poszukujące: projektu, referatu, seminaryjna


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

W ramach spotkań seminaryjnych studenci zapoznają się z tematyką badań wybranej katedry/promotora pracy licencjackiej, przygotowują referat (prezentację multimedialną) i dyskutują na temat przedstawianego problemu. Celem przedmiotu jest także zapoznanie studentów z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej, w tym pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Spotkania seminaryjne dotyczą wybranych zagadnień z zakresu biotechnologii na kierunku Biotechnologia oraz nauk przyrodniczych na kierunku Biologia związanych z tematyką badawczą katedry/promotora oraz wybranym tematem przygotowywanej pracy licencjackiej. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z metodyką pisania prac dyplomowych, obejmującą m.in. układ, cele i założenia pracy, wyszukiwanie i właściwy dobór publikacji naukowych oraz krytyczną ocenę tych informacji, prawidłowe cytowanie wyszukanych danych literaturowych, wyciąganie wniosków, przygotowanie streszczenia. W ramach seminarium studenci przygotowują i przedstawiają prezentację dotyczącą wybranego problemu badawczego omawianego w pracy licencjackiej oraz uczestniczą w dyskusji.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim związane z przygotowywaną prezentacją oraz tematem realizowanej pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Biotechnologia

Ocenie podlega:

- obecność,

- aktywny udział w zajęciach, dyskusji,

- prezentacja multimedialna i wygłoszony referat : K_W01, K_W02, K_W06, K_W08, K_W10, K_W16, K_W17, K_U05, K_U06, K_U08, K_U12, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U19, K_K02, K_K05, K_K07, K_K08, K_K10

Biologia

Ocenie podlega:

- obecność,

- aktywny udział w zajęciach, dyskusji,

- prezentacja multimedialna i wygłoszony referat : K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_U09, K_U11, K_U12, K_U14, K_U15, K_K03, K_K07

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Smoliński
Prowadzący grup: Edyta Adamska, Anna Brożyna, Aleksandra Burkowska-But, Anna Filbrandt-Czaja, Patrycja Golińska, Dariusz Kamiński, Jarosław Kobak, Łukasz Kuźbicki, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Robert Lenartowski, Janusz Niedojadło, Katarzyna Niedojadło, Agnieszka Piernik, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Katarzyna Roszek, Dariusz Smoliński, Leszek Stępka, Maria Swiontek Brzezinska, Adriana Szmidt-Jaworska, Justyna Wiśniewska, Michał Wojciechowski, Sylwia Wrotek, Joanna Wyszkowska, Elżbieta Żbikowska, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach spotkań seminaryjnych studenci zapoznają się z tematyką badań wybranej katedry/promotora pracy licencjackiej, przygotowują referat (prezentację multimedialną) i dyskutują na temat przedstawianego problemu. Celem przedmiotu jest także zapoznanie studentów z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej, w tym pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Spotkania seminaryjne dotyczą wybranych zagadnień z zakresu biotechnologii na kierunku Biotechnologia oraz nauk przyrodniczych na kierunku Biologia związanych z tematyką badawczą katedry/promotora oraz wybranym tematem przygotowywanej pracy licencjackiej. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z metodyką pisania prac dyplomowych, obejmującą m.in. układ, cele i założenia pracy, wyszukiwanie i właściwy dobór publikacji naukowych oraz krytyczną ocenę tych informacji, prawidłowe cytowanie wyszukanych danych literaturowych, wyciąganie wniosków, przygotowanie streszczenia. W ramach seminarium studenci przygotowują i przedstawiają prezentację dotyczącą wybranego problemu badawczego omawianego w pracy licencjackiej oraz uczestniczą w dyskusji.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim związane z przygotowywaną prezentacją oraz tematem realizowanej pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Smoliński
Prowadzący grup: Edyta Adamska, Anna Brożyna, Aleksandra Burkowska-But, Grażyna Dąbrowska, Alicja Drozd-Lipińska, Patrycja Golińska, Katarzyna Hrynkiewicz, Krzysztof Jaworski, Tomasz Kakareko, Jarosław Kobak, Marcin Koprowski, Krzysztof Kowalski, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Marta Lenartowska, Agnieszka Ludwiczak, Maciej Ostrowski, Agnieszka Piernik, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Ewa Rogowska, Dariusz Smoliński, Leszek Stępka, Maria Swiontek Brzezinska, Adriana Szmidt-Jaworska, Jarosław Tyburski, Justyna Wiśniewska, Sylwia Wrotek, Joanna Wyszkowska, Elżbieta Żbikowska, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach spotkań seminaryjnych studenci zapoznają się z tematyką badań wybranej katedry/promotora pracy licencjackiej, przygotowują referat (prezentację multimedialną) i dyskutują na temat przedstawianego problemu. Celem przedmiotu jest także zapoznanie studentów z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej, w tym pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Spotkania seminaryjne dotyczą wybranych zagadnień z zakresu biotechnologii na kierunku Biotechnologia oraz nauk przyrodniczych na kierunku Biologia związanych z tematyką badawczą katedry/promotora oraz wybranym tematem przygotowywanej pracy licencjackiej. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z metodyką pisania prac dyplomowych, obejmującą m.in. układ, cele i założenia pracy, wyszukiwanie i właściwy dobór publikacji naukowych oraz krytyczną ocenę tych informacji, prawidłowe cytowanie wyszukanych danych literaturowych, wyciąganie wniosków, przygotowanie streszczenia. W ramach seminarium studenci przygotowują i przedstawiają prezentację dotyczącą wybranego problemu badawczego omawianego w pracy licencjackiej oraz uczestniczą w dyskusji.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim związane z przygotowywaną prezentacją oraz tematem realizowanej pracy licencjackiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)