Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SEMBiOS2-2-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Biotechnologia

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w seminariach - 15 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- wyszukiwanie i analiza specjalistycznej literatury polsko- i anglojęzycznej – 25 godzin

- przygotowanie prezentacji multimedialnej - 8 godzin

- konsultacje z osobą prowadzącą seminarium - 2 godziny

Łącznie: 50 godzin (2 ECTS)


Biologia:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w seminariach - 15 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- wyszukiwanie i analiza specjalistycznej literatury polsko- i anglojęzycznej – 30 godzin

- przygotowanie prezentacji multimedialnej - 20 godzin

- konsultacje z osobą prowadzącą seminarium - 10 godzin

Łącznie: 75 godzin (3 ECTS)


Ochrona środowiska:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w seminariach - 30 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- wyszukiwanie i analiza specjalistycznej literatury polsko- i anglojęzycznej – 40 godzin

- przygotowanie prezentacji multimedialnej - 20 godzin

- konsultacje z osobą prowadzącą seminarium - 10 godzin

Łącznie: 100 godzin (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Biotechnologia

W1: Student ma pogłębioną wiedzę z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie biotechnologii – K_W03, K_W06, K_W07

W2: Zna i rozumie aktualnie dyskutowane w literaturze specjalistycznej problemy związane z tematyką badań omawianych podczas spotkań seminaryjnych oraz w ramach realizowanej pracy magisterskiej – K_W14

W3: Zna język angielski w stopniu niezbędnym do swobodnego wyszukiwania i posługiwania się specjalistyczną literaturą w zakresie tematyki seminariów oraz przygotowywanej pracy magisterskiej – K_W09, K_W10

W4: Zna zaawansowane techniki biochemiczne i molekularne stosowane w biotechnologii – K_W05, K_W07, K_W08, K_W11, K_W16

W5: Zna zaawansowane oprogramowanie i specjalistyczne narzędzia bioinformatyczne stosowane w biotechnologii – K_W12, K_W13, K_W15

W6: Zna zasady przygotowywania prezentacji multimedialnych i wystąpień ustnych oraz pisania prac naukowych/pracy magisterskiej – K_W04, K_W05, K_W06, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15, K_W16, K_W18


Biologia

W1: Student ma pogłębioną wiedzę z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie biologii – K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W11

W2: Wskazuje źródła informacji naukowej w języku polskim i angielskim dotyczącej aktualnych kierunków rozwoju studiowanej dyscypliny/specjalizacji, jak również zna zasady projektowania eksperymentu, przeprowadzenia analiz i interpretacji uzyskanych wyników – K_W09, K_W11, K_W12, K_W15, K_W16

W3: Wykazuje znajomość nowoczesnych jakościowych i ilościowych metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik stosowanych podczas realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy magisterskiej – K_W03, K_W08, K_W09, K_W12

W4: Zna i rozumie aktualnie dyskutowane w literaturze specjalistycznej problemy związane z tematyką badań omawianych podczas spotkań seminaryjnych oraz w ramach realizowanej pracy magisterskiej – K_W15

W5: Ma wiedzę dotyczącą sposobu przygotowywania prezentacji, raportów, opracowań i manuskryptów oraz wiedzę matematyczną w zakresie opracowywania i analizy danych – K_W08, K_W12

W5: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa patentowego oraz etyki – K_W13, K_W14


Ochrona środowiska:

W1: objaśnia zasady planowania badań i opisuje metody badawcze wykorzystywane w obrębie dyscypliny naukowej, której dotyczy

realizowana praca magisterska – K_W08

W2: rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie ochrony środowiska – K_W13

W3: opisuje zasady przygotowywania i pisania prac naukowych – K_W14

W4: wymienia i omawia najważniejsze pozycje literaturowe z zakresu dyscypliny naukowej, której dotyczy realizowana praca magisterska – K_W15, K_W13, K_W14

Efekty uczenia się - umiejętności:

Biotechnologia

U1: Samodzielnie wyszukuje i analizuje polsko – i anglojęzyczne oryginalne prace badawcze związane z tematyką spotkań seminaryjnych oraz realizowanej pracy magisterskiej i jest zdolny do oceny rzetelności uzyskanych informacji – K_U02, K_U03, K_U04, K_U14, K_U17

U2: Stosuje zaawansowane techniki biochemiczne i molekularne w celu rozwiązania zadania badawczego – K_U01, K_U07, K_U10

U3: Stosuje metody statystyczne do analizy i interpretacji danych oraz opisu uzyskanych wyników doświadczeń – K_U08

U4: Stosuje specjalistyczne narzędzia bioinformatyczne (BLAST, MIRA, Clustal, pakiet PHYLIP) do otrzymania i analizy danych o charakterze specjalistycznym – K_U09

U5: Potrafi pozyskiwać, integrować, interpretować i krytycznie oceniać dane i informacje pochodzące z różnych źródeł a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie na dany temat – K_U03, K_U04, K_U05, K_U11

U6: Samodzielnie przygotowuje prezentację multimedialną oraz wygłasza referat dotyczący zagadnień związanych z tematyką seminariów oraz przygotowywanej pracy magisterskiej – K_U12, K_U14, K_U15, K_U17

U7: Posiada umiejętność wyboru specjalizacji oraz określa kierunki dalszego kształcenia – K_U04, K_U18


Biologia

U1: Student posługuje się wiedzą z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie biologii K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07

U2: Samodzielnie wyszukuje i efektywnie korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim w zakresie tematyki prowadzonych seminariów oraz przygotowywanej pracy magisterskiej, wykonuje analizę, syntezę, podsumowuje i dokonuje krytycznej oceny wyników, co umożliwia mu poprawne wnioskowanie i uzasadnianie opinii na dany temat – K_U01, K_U02, K_U09, K_U11, K_U12

U3: Stawia poprawne hipotezy naukowe oparte na logicznym rozumowaniu – K_U07

U4: Posługuje się językiem obcym umożliwiającym komunikowanie się na podstawowym poziomie zgodnie z wymaganiami B2 ESOKJ – K_U12, K_U14

U5: Samodzielnie przygotowuje prezentację multimedialną oraz wygłasza referat dotyczący zagadnień związanych z tematyką badawczą wybranej katedry/specjalizacji i przygotowywanej pracy magisterskiej, posługuje się prawidłową terminologią naukową i specjalistyczną – K_U01, K_U04, K_U07, K_U08, K_U14, K_U15

U5: Posiada umiejętność wyboru specjalizacji oraz planuje własną karierę zawodową – K_U16


Ochrona Środowiska

U1: dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemów badawczych lub praktycznych – K_U01

U2: przygotowuje proste publikacje w języku polskim oraz krótkie doniesienia naukowe w języku obcym przestrzegając ogólnie przyjętych zasad pisania prac naukowych – K_U10

U3: prezentuje publicznie wyniki pracy własnej i zespołowej – K_U11

U4: posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ochrony środowiska w języku polskim i angielskim – K_U12

U5: wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie i zespołowo – K_U13

U6: łączy informacje pochodzące z rożnych źródeł w celu weryfikacji istniejących poglądów i hipotez – K_U14

U7: planuje zawodową karierę i stosuje metody zmierzające do osiągania zamierzonych celów – K_U17

U8: uzasadnia wybór tematu pracy magisterskiej pod kątem planowanej kariery zawodowej lub naukowej – K_U20

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Biotechnologia

K1: Jest świadomy postępu wiedzy w zakresie biologii molekularnej i biotechnologii oraz rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz pogłębiania kompetencji zawodowych – K_K01, K_K04, K_K07, K_K10

K2: Współpracuje w zespole na zasadach partnerskich – K_K02

K3: Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej i poszanowaniem prawa, w tym praw autorskich – K_K05


Biologia

K1: Krytycznie analizuje wyniki własnych badań oraz badań innych autorów i ma świadomość konieczności podejmowania działań podnoszących ich wartość i zwiększających efektywność pracy– K_K03, K_K04, K_K06,

K2: Rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych z zakresu nauk przyrodniczych, ma świadomość znaczenia podejmowania własnych inicjatyw – K_K01, K_K02, K_K07, K_K12, K_K13

K3: Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność przeprowadzonych analiz i ekspertyz oraz konieczności przestrzegania zasad etyki – K_K04, K_K05


Ochrona środowiska

K1: ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych – K_K01

K2: ma zdolność prawidłowego określania priorytetów służących realizacji zdefiniowanego przez siebie lub innych zadania – K_K03

K3: wykazuje dbałość o prawidłowe identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu – K_K04

K4: ma świadomość konieczności systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi z zakresu ochrony środowiska – K_K05

K5: jest świadomy problemów związanych z wykonywaniem wyuczonego zawodu i wykazuje zdolność do działania w sposób przedsiębiorczy – K_K08

K6: wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu – K_K10

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• eksponujące: pokaz (prezentacja multimedialna)

• podające: wykład konwersatoryjny, wykład informacyjny (konwencjonalny)

• poszukujące: projektu, referatu, seminaryjna


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

W ramach spotkań seminaryjnych studenci zapoznają się z tematyką badań wybranej katedry/promotora pracy magisterskiej (na kierunku Biologia zgodnych także z wybraną specjalizacją ), przygotowują referat (prezentację multimedialną) i dyskutują na temat przedstawianego problemu badawczego. Celem przedmiotu jest także zapoznanie studentów z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej, w tym pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Spotkania seminaryjne dotyczą zagadnień z zakresu biotechnonologii na kierunku Biotechnologia oraz nauk biologicznych na kierunku Biologia, związanych z tematyką badawczą katedry/promotora oraz tematem przygotowywanej pracy magisterskiej w ramach wybranej specjalizacji. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z metodyką pisania prac magisterskich, obejmującą m.in. układ, cele i założenia pracy, wyszukiwanie i właściwy dobór publikacji naukowych oraz krytyczną ocenę tych informacji, prawidłowe cytowanie wyszukanych danych literaturowych, wyciąganie wniosków, przygotowanie streszczenia. W ramach seminarium studenci przygotowują i przedstawiają prezentację dotyczącą wybranego problemu badawczego omawianego w pracy magisterskiej, prezentują wyniki swoich badań oraz uczestniczą w dyskusji.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim związane z przygotowywaną prezentacją oraz tematem realizowanej pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Biotechnologia

Ocenie podlega:

- obecność,

- aktywny udział w zajęciach, dyskusji,

- prezentacja multimedialna i wygłoszony referat : K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U17, K_K01, K_K04, K_K07, K_K10

Biologia

Ocenie podlega:

- obecność,

- aktywny udział w zajęciach i dyskusji,

- prezentacja multimedialna i wygłoszony referat – K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U14, K_U15, K_K03, K_K04, K_K06

Ochrona środowiska

Ocenie podlega:

- obecność,

- aktywny udział w zajęciach, dyskusji,

- prezentacja multimedialna i wygłoszony referat: K_W08, K_W13, K_W14, K_W15 K_U10, K_U11, K_U12, K_U14,K_U20 K_K 01, K_K03,K_K04,K_K 05, K_K08,K_K10

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Smoliński
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Grażyna Dąbrowska, Patrycja Golińska, Katarzyna Hrynkiewicz, Tomasz Kakareko, Agnieszka Kołowerzo-Lubnau, Marta Lenartowska, Janusz Niedojadło, Katarzyna Niedojadło, Maciej Ostrowski, Agnieszka Piernik, Dariusz Smoliński, Anna Stanicka, Maria Stankiewicz, Maria Swiontek Brzezinska, Alina Trejgell, Emilia Wilmowicz, Sylwia Wrotek, Elżbieta Żbikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach spotkań seminaryjnych studenci zapoznają się z tematyką badań wybranej katedry/promotora pracy magisterskiej (na kierunku Biologia zgodnych także z wybraną specjalizacją ), przygotowują referat (prezentację multimedialną) i dyskutują na temat przedstawianego problemu badawczego. Celem przedmiotu jest także zapoznanie studentów z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej, w tym pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Spotkania seminaryjne dotyczą zagadnień z zakresu biotechnonologii na kierunku Biotechnologia oraz nauk biologicznych na kierunku Biologia, związanych z tematyką badawczą katedry/promotora oraz tematem przygotowywanej pracy magisterskiej w ramach wybranej specjalizacji. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z metodyką pisania prac magisterskich, obejmującą m.in. układ, cele i założenia pracy, wyszukiwanie i właściwy dobór publikacji naukowych oraz krytyczną ocenę tych informacji, prawidłowe cytowanie wyszukanych danych literaturowych, wyciąganie wniosków, przygotowanie streszczenia. W ramach seminarium studenci przygotowują i przedstawiają prezentację dotyczącą wybranego problemu badawczego omawianego w pracy magisterskiej, prezentują wyniki swoich badań oraz uczestniczą w dyskusji.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim związane z przygotowywaną prezentacją oraz tematem realizowanej pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Smoliński
Prowadzący grup: Anna Brożyna, Aleksandra Burkowska-But, Grażyna Dąbrowska, Patrycja Golińska, Katarzyna Hrynkiewicz, Krzysztof Jaworski, Agnieszka Kalwasińska, Marta Lenartowska, Agnieszka Ludwiczak, Janusz Niedojadło, Maciej Ostrowski, Agnieszka Piernik, Dariusz Smoliński, Maria Swiontek Brzezinska, Alina Trejgell, Emilia Wilmowicz, Marcin Woch, Sylwia Wrotek, Elżbieta Żbikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach spotkań seminaryjnych studenci zapoznają się z tematyką badań wybranej katedry/promotora pracy magisterskiej (na kierunku Biologia zgodnych także z wybraną specjalizacją ), przygotowują referat (prezentację multimedialną) i dyskutują na temat przedstawianego problemu badawczego. Celem przedmiotu jest także zapoznanie studentów z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej, w tym pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Spotkania seminaryjne dotyczą zagadnień z zakresu biotechnonologii na kierunku Biotechnologia oraz nauk biologicznych na kierunku Biologia, związanych z tematyką badawczą katedry/promotora oraz tematem przygotowywanej pracy magisterskiej w ramach wybranej specjalizacji. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z metodyką pisania prac magisterskich, obejmującą m.in. układ, cele i założenia pracy, wyszukiwanie i właściwy dobór publikacji naukowych oraz krytyczną ocenę tych informacji, prawidłowe cytowanie wyszukanych danych literaturowych, wyciąganie wniosków, przygotowanie streszczenia. W ramach seminarium studenci przygotowują i przedstawiają prezentację dotyczącą wybranego problemu badawczego omawianego w pracy magisterskiej, prezentują wyniki swoich badań oraz uczestniczą w dyskusji.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim związane z przygotowywaną prezentacją oraz tematem realizowanej pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Smoliński
Prowadzący grup: Anna Brożyna, Aleksandra Burkowska-But, Krzysztof Jaworski, Krzysztof Kasprzyk, Marcin Koprowski, Marta Lenartowska, Katarzyna Marciniak, Agnieszka Mierek-Adamska, Janusz Niedojadło, Katarzyna Niedojadło, Agnieszka Pawełek, Agnieszka Piernik, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Katarzyna Roszek, Maria Swiontek Brzezinska, Sylwia Wrotek, Elżbieta Żbikowska, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach spotkań seminaryjnych studenci zapoznają się z tematyką badań wybranej katedry/promotora pracy magisterskiej (na kierunku Biologia zgodnych także z wybraną specjalizacją ), przygotowują referat (prezentację multimedialną) i dyskutują na temat przedstawianego problemu badawczego. Celem przedmiotu jest także zapoznanie studentów z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej, w tym pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Spotkania seminaryjne dotyczą zagadnień z zakresu biotechnonologii na kierunku Biotechnologia oraz nauk biologicznych na kierunku Biologia, związanych z tematyką badawczą katedry/promotora oraz tematem przygotowywanej pracy magisterskiej w ramach wybranej specjalizacji. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z metodyką pisania prac magisterskich, obejmującą m.in. układ, cele i założenia pracy, wyszukiwanie i właściwy dobór publikacji naukowych oraz krytyczną ocenę tych informacji, prawidłowe cytowanie wyszukanych danych literaturowych, wyciąganie wniosków, przygotowanie streszczenia. W ramach seminarium studenci przygotowują i przedstawiają prezentację dotyczącą wybranego problemu badawczego omawianego w pracy magisterskiej, prezentują wyniki swoich badań oraz uczestniczą w dyskusji.

Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim związane z przygotowywaną prezentacją oraz tematem realizowanej pracy magisterskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)