Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SEMEN2-3-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończone studia magisterskie w zakresie nauk biologicznych. Znajomość teoretycznych podstaw wiedzy dziedziny nauk biologicznych w obrębie której realizowana jest własna praca doktorska. Znajomość metodologii nauk przyrodniczych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS, 75 godzin pracy studenta

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: objaśnia relacje między naukami ścisłymi a biologią;

W2: dyskutuje bieżące problemy naukowe w uprawnianej dyscyplinie powołując się na aktualne publikacje w wiodących naukowych czasopismach z obiegu międzynarodowego;

W3: wskazuje i opisuje ważne nierozwiązane problemy w biologii;

W7: wykazuje zaawansowaną znajomość specjalistycznego słownictwa z zakresie wybranej dyscypliny w języku ojczystym i w co najmniej jednym języku nowożytnym (j. angielski);

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wykorzystuje dorobek nauk biologicznych, chemicznych, fizycznych lub geograficznych w działalności naukowej;

U7: krytycznie ocenia informacje zawarte w piśmiennictwie naukowym z uprawianej dyscypliny;

U12: samodzielnie planuje swój rozwój intelektualny i wspiera w tym zakresie innych;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K4: dostrzega braki wiedzy w danej dziedzinie i obiektywnie ocenia problemy cywilizacyjne, społeczne i gospodarcze współczesnego świata;

K8: postępuje zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów.

Metody dydaktyczne:

wykład, referat, dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium doktoranckie poświęcone jest analizie wybranych procesów i zjawisk z zakresu tematyki badawczej prac doktorskich realizowanych przez uczestników studiów doktoranckich w zakresie biologii.

Pełny opis:

W ramach seminarium doktoranckiego uczestnicy studiów doktoranckich prezentuję wyniki realizowanych przez siebie projektów badawczych lub referują tematykę pokrewną własnym zainteresowaniom badawczym. Prezentowane treści każdorazowo poddawane są dyskusji z umówieniem powstających problemów na tle dostępnej literatury. Moderatorami dyskusji są opiekunowie naukowi doktorantów oraz ich współpracownicy w ramach zespołów badawczych.

Literatura:

Literatura dobierana jest przez doktorantów w porozumieniu z opiekunami naukowymi adekwatnie do zagadnień dyskutowanych podczas seminariów

Metody i kryteria oceniania:

ocena wygłoszonego referatu

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak
Prowadzący grup: Hanna Dahm, Grażyna Dąbrowska, Katarzyna Hrynkiewicz, Jarosław Kobak, Andrzej Tretyn, Elżbieta Żbikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak
Prowadzący grup: Grażyna Dąbrowska, Krzysztof Jaworski, Małgorzata Jefimow, Adriana Szmidt-Jaworska, Krzysztof Szpila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak
Prowadzący grup: Patrycja Golińska, Janusz Niedojadło, Andrzej Tretyn, Sylwia Wrotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.