Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Aktywność sportowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-AS-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aktywność sportowa
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego,

Ogólny dobry stan zdrowia - brak przeciwwskazań lekarskich

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli :

- udział w wykładach - 0

- udział w ćwiczeniach –60 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - student posiada podstawową wiedzę z zakresu kultury fizycznej,a w szczególności z wybranej dyscypliny(badminton,nordic walking,pływanie,wspinaczka)

W2 - student zna zasady bezpieczeństwa na zajęciach

Efekty uczenia się - umiejętności:

-w zależności od wybranej dyscypliny:

U1 - student wykonuje poprawnie podstawowe elementy techniki gry w badmintona.

U2 - student przepłynie 50 metrów prawidłowo technicznie kilkoma stylami

U3 - student potrafi zademonstrować poprawną techniką marsz nordic walking

U4 - student potrafi poruszać się po sztucznym obiekcie (ścianie wspinaczkowej)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – student posiada nawyk systematycznej aktywności fizycznej

K2 – student rozumie znaczenie aktywności fizycznej dla swojego zdrowia.

K3 - student stosuje zasady higieny i bezpieczeństwa własnego i innych na zajęciach


Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

-analityczna

-syntetyczna

-mieszana

Metody realizacji zadań:

-naśladowczo ścisła

-zadaniowa ścisła

- zabawowa


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Skrócony opis:

Badminton- nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności technicznych odbioru lotki z forhendu, bekhendu, gry szkolne, pojedyńcze i deblowe również w formie współzawodnictwa.

Pływanie-nauka i doskonalenie umiejętności pływackich.

Nordic walking-jest to łatwy i szybki sposób do nauczenia maszerowania z kijkami z pracą rąk. Można tę formę ruchu ćwiczyć bez względu na pogodę czy porę roku

Wspinaczka-wprowadzenie w świat wspinaczki sportowej, poprzez naukę poruszania się po sztucznym obiekcie (ściana wspinaczkowa) wraz z zasadami posługiwania się sprzętem alpinistycznym.

Pełny opis:

Badminton-Celem zajęć jest nauka podstawowych elementów techniki gry oraz rozwój cech motorycznych takich jak szybkość, refleks, zwinność. Uprawianie tej formy zajęć pozwala w pełni poprawić koordynację ruchową, kondycję fizyczną oraz poprawić samopoczucie psychiczne.

Wspinaczka- Historia wspinaczki sportowej; zapoznanie się ze sztuczną ścianą wspinaczkową; zasady bezpieczeństwa;podstawowe informacje o sprzęcie;zasady asekuracji; węzły i ich zastosowanie;zwijanie liny;techniki wspinania

Pływanie-Nauka i doskonalenie techniki kraula na piersiach i grzbiecie,stylu klasycznego;W zależności od umiejętności uczestników zajęć prowadzona będzie nauka skoków startowych, nawrotów oraz stylu motylkowego

Nordic walking- Celem zajęć jest wszechstronny rozwój ciała i cech motorycznych a w szczególności wytrzymałości oraz koordynacji.Zajęcia odbywają się w terenie i nie bez znaczenia pozostaje fakt obcowania z przyrodą oraz związany z tym relaks. Uprawianie tej formy aktywności fizycznej pozwala w pełni poprawić kondycję fizyczną oraz samopoczucie psychiczne.

Literatura:

1.Nawara H. (1989) Nauczanie techniki gry w badmintona – wskazówki metodyczne. PZBad, Warszawa

2.Ryszard Karpiński-Pływanie.Podstawy techniki,nauczanie.ŚKKF,Katowice 2009

3.Wilanowski Aleksander-Nordic walking dla każdego (2014)

4.Wacław Sonelski - "Wspinaczka halowa", Polski Związek Alpinizmu. Warszawa 1999;

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

W1: Rozmowy ze studentami;

U1: Obserwacja działań studenta podczas pracy

K1: Sprawdzanie obecności; zaliczenie - 100% obecności na zajęciach.

Kryteria są przedstawiane studentom na zajęciach z poszczególnych dyscyplin

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Szewczyk
Prowadzący grup: Piotr Dobrolubow, Izabela Pawłowska, Hanna Szewczyk, Michał Wasielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Izabela Pawłowska, Michał Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student podczas zajęć nabywa wiadomości i umiejętności niezbędne do właściwego stosowania ćwiczeń gimnastycznych, uzupełnionych o elementy kalisteniki, jako ważnego środka w kształtowaniu fizycznej oraz psychicznej sfery osobowości człowieka niezależnie od wieku.

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta umiejętności demonstrowania wybranych ćwiczeń gimnastycznych oraz z ciężarem własnego ciała, zgodnie z prawidłową techniką ruchu, zapoznanie z metodyką nauczania oraz sposobami pomocy i asekuracji.

Pełny opis:

Student pozna zasady i metody nauczania ćwiczeń gimnastycznych, sposoby ochrony w czasie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, terminologię gimnastyczną oraz zasady opisywania i zapisywania ćwiczeń oraz pozycji wyjściowych, prowadzenia rozgrzewki.

Celem jest opanowanie techniki i metodyki podstawowych ćwiczeń:

- zwinnościowo- akrobatycznych (przewroty w przód i w tył z różnych pozycji wyjściowych, przerzut bokiem, stanie na ramionach przy drabinkach oraz z asekuracją, stanie na głowie),

- użytkowo-sportowych, tzw. stosowanych (wymyk i odmyk na drążku)

- w zwisie i podporze na drążku

- skoków gimnastycznych (kuczny przez skrzynię, przewrotem w przód na skrzyni, rozkroczny przez kozła)

- z zakresu zabaw i gier gimnastycznych

oraz

znaczenie i opanowanie techniczne Fundamentalnej Piątki Kalistenicznej :

1.Pompki - minimum 20 idealnych powtórzeń.

2.Podciągnięcia - minimum 10 idealnych powtórzeń.

3.Wznosy kolan - minimum 10 idealnych powtórzeń.

4.Przysiady - minimum 25 idealnych powtórzeń.

Umiejętność prawidłowego wykonania, pokazu i objaśnienia :

- pompki (szeroka, wąska, głęboka, łucznika, z klaśnięciem, pajęcza)

- podciągania (nachwytem ,negatywne, podchwytem, szerokim, wąskim chwytem, na karku, w poziomce)

- pompki tricepsowe (na pudle, poręczach, na drążku przodem)

- stanie na rękach (w oparciu o ścianę, na podłożu z oparciem i asekuracją ,bez asekuracji na podłożu)

- wagi (w podporze przodem, kuczna)

- sylwetka hollow body w leżeniu przodem, tyłem

- podpór przodem na wyciągniętych ramionach

- przysiad

- wykroki

- przysiad na jednej nodze z podparciem, na pudle

- mostek krótki

- żuraw łamany

Literatura:

1.„Siła i sprawność - kalistenika” Ashley Kalym, wyd. Galaktyka 2016

2. „Gimnastyka- teoria i metodyka” Ryszard Jezierski, Anna Rybicka, wyd. AWF Wrocław 2002

3. „Ćwiczenia wolne w gimnastyce sportowej” Kazimierz Kochanowicz, Józef Karniewicz, wyd. COS Warszawa 2002

4. „Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne i skoki” Technika wykonania metodyka nauczania, nauczanie programowe, Zbigniew Szot, wyd. Warszawa 1977

5. „Gimnastyka” Halina Młokosiewicz, wyd. PWN Warszawa-Poznań 1976

Uwagi:

Zaliczenie w formie praktycznej (ocena techniki wykonania ćwiczeń gimnastycznych i kalistenicznych)

Zaliczenie w formie teoretycznej (terminologia i opis ćwiczeń gimnastycznych, główne pozycje wyjściowe do ćwiczeń kształtujących)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Izabela Pawłowska, Michał Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student podczas zajęć nabywa wiadomości i umiejętności niezbędne do właściwego stosowania ćwiczeń gimnastycznych, uzupełnionych o elementy kalisteniki, jako ważnego środka w kształtowaniu fizycznej oraz psychicznej sfery osobowości człowieka niezależnie od wieku.

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta umiejętności demonstrowania wybranych ćwiczeń gimnastycznych oraz z ciężarem własnego ciała, zgodnie z prawidłową techniką ruchu, zapoznanie z metodyką nauczania oraz sposobami pomocy i asekuracji.

Pełny opis:

Student pozna zasady i metody nauczania ćwiczeń gimnastycznych, sposoby ochrony w czasie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, terminologię gimnastyczną oraz zasady opisywania i zapisywania ćwiczeń oraz pozycji wyjściowych, prowadzenia rozgrzewki.

Celem jest opanowanie techniki i metodyki podstawowych ćwiczeń:

- zwinnościowo- akrobatycznych (przewroty w przód i w tył z różnych pozycji wyjściowych, przerzut bokiem, stanie na ramionach przy drabinkach oraz z asekuracją, stanie na głowie),

- użytkowo-sportowych, tzw. stosowanych (wymyk i odmyk na drążku)

- w zwisie i podporze na drążku

- skoków gimnastycznych (kuczny przez skrzynię, przewrotem w przód na skrzyni, rozkroczny przez kozła)

- z zakresu zabaw i gier gimnastycznych

oraz

znaczenie i opanowanie techniczne Fundamentalnej Piątki Kalistenicznej :

1.Pompki - minimum 20 idealnych powtórzeń.

2.Podciągnięcia - minimum 10 idealnych powtórzeń.

3.Wznosy kolan - minimum 10 idealnych powtórzeń.

4.Przysiady - minimum 25 idealnych powtórzeń.

Umiejętność prawidłowego wykonania, pokazu i objaśnienia :

- pompki (szeroka, wąska, głęboka, łucznika, z klaśnięciem, pajęcza)

- podciągania (nachwytem ,negatywne, podchwytem, szerokim, wąskim chwytem, na karku, w poziomce)

- pompki tricepsowe (na pudle, poręczach, na drążku przodem)

- stanie na rękach (w oparciu o ścianę, na podłożu z oparciem i asekuracją ,bez asekuracji na podłożu)

- wagi (w podporze przodem, kuczna)

- sylwetka hollow body w leżeniu przodem, tyłem

- podpór przodem na wyciągniętych ramionach

- przysiad

- wykroki

- przysiad na jednej nodze z podparciem, na pudle

- mostek krótki

- żuraw łamany

Literatura:

1.„Siła i sprawność - kalistenika” Ashley Kalym, wyd. Galaktyka 2016

2. „Gimnastyka- teoria i metodyka” Ryszard Jezierski, Anna Rybicka, wyd. AWF Wrocław 2002

3. „Ćwiczenia wolne w gimnastyce sportowej” Kazimierz Kochanowicz, Józef Karniewicz, wyd. COS Warszawa 2002

4. „Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne i skoki” Technika wykonania metodyka nauczania, nauczanie programowe, Zbigniew Szot, wyd. Warszawa 1977

5. „Gimnastyka” Halina Młokosiewicz, wyd. PWN Warszawa-Poznań 1976

Uwagi:

Zaliczenie w formie praktycznej (ocena techniki wykonania ćwiczeń gimnastycznych i kalistenicznych)

Zaliczenie w formie teoretycznej (terminologia i opis ćwiczeń gimnastycznych, główne pozycje wyjściowe do ćwiczeń kształtujących)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)