Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Finansowanie projektów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-FP-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0031) Rozwój umiejętności osobowościowych Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finansowanie projektów
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 15):

- udział w ćwiczeniach – 10

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.20):

- przygotowanie do ćwiczeń – 5

- czytanie literatury - 5

- praca własna nad opracowaniem projektu i prezentacji - 10


Łącznie: 35 godz. ( 2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: rozumie cechy człowieka jako twórcy zdrowego stylu życia, tworzącego struktury społeczne w zakresie sportu i wellness – K_W07

W2: zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia i rozumie miejsce zawodu animatora i menedżera w systemie organizacji ochrony i promocji zdrowia – K_W09, K_W10

W3: posiada wiedzę merytoryczną i metodologiczną niezbędną do przygotowania projektów na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – K_W13


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu poszerzania działalności sportowo-rekreacyjnej i planować działania związane z zawodem instruktora, animatora i menedżera – K_U04, K_U10

U2: potrafi wykonywać zadania z wykorzystaniem analizy i syntezy różnych źródeł informacji i właściwych metod i narzędzi – K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych, jest zdolny do współpracy w zespole wielodyscyplinarnym i ma świadomość znaczenia podejmowania własnych inicjatyw – K_K03, K_K05

K2: posiada umiejętność planowania działań na rzecz interesu publicznego oraz na rzecz różnych środowisk społecznych i przestrzega zasad etyki podczas przygotowywania projektów

- K_K09, K_K10


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

- prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu

- sytuacyjna


Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostają wprowadzone zagadnienia związane z zarządzaniem, planowaniem, aplikowaniem o finansowanie i wdrażaniem projektów. W treściach uwzględniono takie zagadnienia jak: diagnozowanie sytuacji i potrzeb grup docelowych, określanie celu głównego i celów szczegółowych projektu, planowanie działań, opracowanie harmonogramu i budżetu, niezbędnych do pozyskania środków finansowych na realizację poszczególnych przedsięwzięć, a także wyszukiwanie źródeł finansowania.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z: zarządzaniem, planowaniem, aplikowaniem o finansowanie i wdrażaniem projektów. W treściach uwzględniono takie zagadnienia jak: diagnozowanie sytuacji i potrzeb grup docelowych, określanie celu głównego i celów szczegółowych projektu, planowanie działań, opracowanie harmonogramu i budżetu, a także wyszukiwanie źródeł finansowania (fundusze europejskie, lokalne fundusze na realizację zadań publicznych). W trakcie zajęć studenci opracowują projekt na określony konkurs w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu.

Literatura:

Literatura:

1. Podręcznik - Zarządzanie cyklem projektu 2004. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.

2. Bonikowska M., Grucza B., Majewski M., Małek M (red) 2006. Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

3. Wronowski G. 2008. Jak skutecznie napisać projekt socjalny? Nowa edycja środków z EFS na lata 2007-2013. Verlag Dashofer, Warszawa.

4. Bosakowska-Łuczak J. 2013. Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa.

5. Świstak M., Tkaczyński J.W. 2013. Encyklopedia polityki regionalnej funduszy europejskich. C.H. Beck, Warszawa.

6. http://eurofundusze.pl/poradnik-jak-napisac-wniosek-o-dofinansowanie-projektu/

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Projekt - K_W13, K_U04, K_U10, K_U13, K_K03, K_K05, K_K09

Prezentacja – K_W07, K_W09, K_W10, K_K10

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie wykonywanych w zespołach projektu i jego prezentacji.

Kryteria oceny –

- umiejętność pracy w zespole, 1pkt

- wartość merytoryczna, 1pkt

- innowacyjność, 1 pkt

- poprawność formalna, 1 pkt

- umiejętność zaprezentowania, 1pkt

Ocena jest sumą uzyskanych punktów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ludwiczak
Prowadzący grup: Agnieszka Ludwiczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ludwiczak
Prowadzący grup: Agnieszka Ludwiczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)