Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fizjologia wysiłku fizycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-FW-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizjologia wysiłku fizycznego
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs „Fizjologia człowieka”

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

120 godzin

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 h (15 wykład + 15 ćwiczenia)

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury– 30 h.

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach) – 60 h,
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące fizjologii wysiłku fizycznego - K_W01

W2: rozumie możliwości wykorzystania wiedzy biologicznej w podniesieniu efektywności treningu - K_W03

W3: rozumie wpływ wysiłku fizycznego na funkcjonowanie organizmu człowieka - K_W05
Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi stosować podstawowe techniki i metody oceny parametrów funkcjonowania organizmu - K_U01

U2: potrafi przeprowadzać doświadczenia, interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski na podstawie testów wysiłkowych i innych eksperymentów opartych na wiedzy biologicznej - K_U02

U3: potrafi wykorzystać specjalistyczną terminologię z zakresu nauk przyrodniczych w celu propagowania wiedzy na temat sportu- K_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest gotów do krytycznego odnoszenia się do obiegowych opinii i analizowania ich w oparciu o zdobytą wiedzę - K_K01

K2: docenia znaczenie zdobytej wiedzy dla skuteczności i efektywności treningu fizycznego - K_K02

K3: rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu nauk przyrodniczych - K_K03

Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny

Ćwiczenia laboratoryjne


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Fizjologia wysiłku fizycznego to kurs, którego celem jest nauczanie, jak wysiłek fizyczny wpływa na organizm człowieka. Kurs ten opiera się na podstawowej fizjologii człowieka, z którą studenci zapoznają się na II semestrze. Nacisk położony jest na funkcjonowanie układów kluczowych dla wysiłku fizycznego, tj. mięśni szkieletowych, układu oddechowego i krwionośnego oraz metabolizmu energetycznego i termoregulacji.

Pełny opis:

Wykład:

Główne tematy omawiane na wykładach to: homeostaza i integracja, układ nerwowy związany z ruchem i wysiłkiem fizycznym, mięśnie szkieletowe (budowa mięśni szkieletowych, praca, siła, moc, rodzaje skurczu, czynniki wpływające na siłę mięśni, zmęczenie mięśni), układ sercowo-naczyniowy (serce, ciśnienie, tętno, regulacja nerwowa, wpływ różnych typów wysiłku fizycznego, adaptacja, redystrybucja krwi, powrót żylny), układ oddechowy (wpływ wysiłku, objętości płuc, regulacja oddychania, mięśnie, adaptacja, progi wentylacyjne, próg mleczanowy), metabolizm energetyczny (współczynnik wymiany oddechowej, źródła energii dla mięśni, kontinuum energetyczne, wydolność fizyczna tlenowa i beztlenowa, kalorymetria), termoregulacja (mechanizmy regulacyjne, wymiana ciepła, wymiana ciepła podczas wysiłku, wysiłek w różnych warunkach otoczenia, rodzaje wysiłku, skutki przegrzania organizmu).

Ćwiczenia:

Praca mięśni szkieletowych, wpływ wysiłku fizycznego na układ sercowo-naczyniowy i układ oddechowy, metabolizm energetyczny.

Literatura:

Jaskólski A., Jaskólska A. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. AWF Wrocław.

Górski J. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego i akademii medycznych. PZWL Warszawa

Górski J. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. PZWL Warszawa

Birch K., MacLaren D. George K. Krótkie wykłady: Fizjologia sportu. PWN Warszawa

Czarkowska-Pączek B., Przybylski J. Zarys fizjologii wysiłku fizycznego. Elsevier Urban & Partner Wrocław

W. Ganong – Fizjologia. PZWL Warszawa

W. Traczyk – Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin pisemny (pytania testowe i opisowe). Możliwa jest tylko jednokrotna poprawa egzaminu. W przypadku zdalnego trybu nauczania - egzamin ustny on-line.

Zaliczenie na ocenę dostateczną przy 60% poprawnych odpowiedzi. 65-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry

Ćwiczenia: Dopuszczalna jest tylko jedna nieobecność na ćwiczeniach. Każde ćwiczenia kończą się przesłaniem raportu.

Końcowa ocena z ćwiczeń: to ocena z kolokwium końcowego.Możliwa jest tylko jednokrotna poprawa kolokwium.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jefimow
Prowadzący grup: Przemysław Grodzicki, Małgorzata Jefimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jefimow
Prowadzący grup: Przemysław Grodzicki, Małgorzata Jefimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)