Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Finansowanie usług w kulturze fizycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M1-FU-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finansowanie usług w kulturze fizycznej
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 55 godz.

- udział w wykładach - 15 godz.

- udział w ćwiczeniach – 30 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 10h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.): 35 godz.

- pisanie prac, projektów- 15 godz.

- czytanie literatury- 5

- przygotowanie do egzaminu- 15 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę w zakresie opracowania wniosku o dofinansowanie usług z zakresu kultury finansowej (K_W08) .

W2: Opisuje działania związane z prowadzeniem zdrowego stylu życia (K_W07).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Analizuje obowiązujące akty prawne odnoszące się do sposobów finansowania kultury fizycznej - (K_U03)

U2: Wykorzystuje zdobytą wiedzę w celu wyjaśnienia złożonych zjawisk i procesów w obszarze finansowania usług w kulturze fizycznej (K_U07).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student w trakcie rozwiązywania zadań (projektów) aktywnie uczestniczy w zespołowej rozwiązywania problemów dotyczących finansowania usług w zakresie kultury fizycznej (K_K02).

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy, case study - projekty , opracowanie wniosku o dofinansowanie działań w zakresie kultury fizycznej


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w dziedzinie kultury fizycznej, które mogą być realizowane przez własne jednostki organizacyjne bądź przez podmioty zewnętrzne, którym tego rodzaju zadania będą zlecane do wykonania lub które będą współdziałały przy ich wykonywaniu z daną jednostką samorządu terytorialnego. Rozwój i umacnianie tej dziedziny może się odbywać poprzez kapitałowe uczestnictwo gminy w klubie sportowym działającym w formie spółki kapitałowej. Spojrzenie na finansowanie rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie, czy też na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Finansowanie zadań Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez dotacje budżetowe i państwowe fundusze celowe: Fundusz rozwoju kultury fizycznej, Fundusz zajęć sportowych dla uczniów.

Studenci będą również tworzyć oferty w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu ustawy o sporcie i ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Pełny opis:

Wykład:

1. Finansowanie zadań Ministerstwa Sportu i Turystyki

1.1. Dofinansowanie zadań w ramach dotacji budżetowej

Część 25: Kultura fizyczna

Część 40: Turystyka

1.2. Państwowe Fundusze celowe: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów

2. Finansowanie kultury fizycznej z budżetu JST

2.1. Świadczenie usług z zakresu kultury fizycznej przez JST poprzez:

2.1.1. Kapitałowy udział gminy w klubie sportowym działającym w formie spółki kapitałowej

2.1.2. Zlecenie świadczenia usług podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

2.1.3. Tworzenie własnej jednostki organizacyjnej, utworzoną na podstawie ustawy o finansach publicznych

2.2 Zlecanie zadań i udzielanie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:

2.2.1. w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadań publicznych określonych w art. 4 tej ustawy, oraz

2.2.2. w trybie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do innych zadań publicznych niż wskazane w art. 4 ww. ustawy, podjętej na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2.2.3. w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

3..Działania organizacyjne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej i sportu

3.1. Udział JST w sprawach kultury fizycznej i sportu

3.1.1. Rada sportu

3.1.2. Roczny program współpracy

3.1.3. Uchwały organów j.s.t. w sprawach kultury fizycznej i sportu

3.1.4. Umowy sponsoringowe

3.2. Udział JST w klubach sportowych

3.3. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia

3.3.1. Stypendia, Nagrody i wyróżnienia

3.4. Udostępnianie miejskich obiektów sportowych na zasadach preferencyjnych

3.5. Dotacje celowe na realizację zadań przez kluby sportowe

3.5.1. Zlecanie zadań

3.5.2. W spieranie przez JST zadań z zakresu sportu kwalifikowanego

3.5.3. Realizacja zadań i rozliczanie umów

3.6. Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych

3.7. Działania klubów sportowych na rzecz zadań zlecanych im

do wykonania przez JST

3.7.1. Ubieganie się w JST przez kluby sportowe o zlecenie realizacji zadań

3.7.2. Finansowanie przez kluby sportowe zadań z innych źródeł środków publicznych.

Ćwiczenia:

- tworzenie wniosków w ramach konkursów Ministerstwa Sportu i Turystyki (system AMODIT),

- tworzenie wniosków, sprawozdań i korekt w ramach konkursów ogłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy gmin),

- pozyskiwanie sponsorów na potrzeby drużyn sportowych,

- świadczenia promocyjne na rzecz sponsorów,

- raporty wartości mediowej i marketingowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Ostrowska, Problemy z dofinansowaniem sportu kwalifikowanego z budżetu samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne 2008, nr 7-8;

2. Z. Ofiarski, M. Ofiarska, Umowa w sprawie udzielania dotacji celowej, [w:] A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

1. K. Sawicka, Finansowanie rozwoju sportu z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Prawne aspekty prywatyzacji, J. Blicharz (red), Prawnicza i ekonomiczna biblioteka cyfrowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.

2. J. Blicharz, A. Huchla, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2008.

3. I. Szaniawska, Zakres podmiotowy pojęcia „organizacja pozarządowa”, "Służba Pracownicza" 2005, nr 2.

Ustawa dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z zm.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z zm.,

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z zm.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Dz. U. Nr 127, poz. 857 z zm.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r.,

Nr 19, poz. 100 z zm.).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

zaliczenie pisemne - W1, W2, U1, U2

projekt - W1, U2, K1

aktywność – K1

Kryteria oceniania:

Wykład: pisemne zaliczenie na ocenę w formie testu (pytania otwarte/pytania zamknięte)

<50% - 60%) - dst,

<60% - 70%) – dst plus,

<70% - 80%) – db,

<80% - 90%) – db plus,

<90% - 100%> - bdb.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i realizowanego projektu

<50% - 60%) - dst,

<60% - 70%) – dst plus,

<70% - 80%) – db,

<80% - 90%) – db plus,

<90% - 100%> - bdb.

Ocena może być podwyższona w oparciu o aktywność studenta na zajęciach, a także wykonane dodatkowe zadania nadobowiązkowe.

Zaliczenie z tego przedmiotu może odbyć się w formie zdalnej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Jarosław Pawłowski, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Jarosław Pawłowski, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)