Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie infrastrukturą sportową i rekreacyjną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M1-ZI-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie infrastrukturą sportową i rekreacyjną
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

przedsiębiorczość, zarządzanie

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (45 godz.):

- udział w wykładach – 15h

- udział w ćwiczeniach – 15h

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 15h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (45 godz.):

- przygotowanie do wykładu – 5h

- przygotowanie do ćwiczeń – 10h

- pisanie prac, projektów- 15h

- czytanie literatury- 5h

- przygotowanie do egzaminu – 10 h


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie związki pomiędzy naukami społecznymi z naukami kultury fizycznej potrzebnymi do analizy działalności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, a także potrafi to wykorzystać w różnych dziedzinach życia, począwszy od poprawy komfortu osobistego, poprzez właściwości lecznicze sportu i rekreacji, popularyzację sportu, a także jego komercyjne wykorzystanie – K_W02.

W2: zna i rozumie prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania prowadzenia infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – K_W04.

W3: posiada wiedzę merytoryczną i metodologiczną niezbędną do przygotowania raportów dotyczących oceny działalności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – K_W13.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: analizuje możliwości wykorzystania obiektów sportowych i rekreacyjnych – K_U03

U2: potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu poszerzania działalności sportowo-rekreacyjnej – K_U04


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest gotów do w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności do oceny poziomu zadowolenia użytkowników infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – K_K01

K2: zna wartość zdobytej wiedzy i umiejętności, dzięki którym może rozwiązywać problemy poznawcze i praktyczne dotyczące działalności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – K_K02


Metody dydaktyczne:

wykład:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- studium przypadku


ćwiczenia:

- studium przypadku

- wizyta studyjna

- pogadanka

- zadania problemowe


Skrócony opis:

Zajęcia z zarządzania infrastrukturą sportową i rekreacyjną mają zapoznać studentów z problematyką prowadzenia publicznych jak i komercyjnych obiektów realizujące zadania związane ze sportem lub rekreacją. W ramach zajęć przewiduje się wizyty studyjne w ośrodkach sportu i rekreacji, w tym spotkania z kadrą zarządzającą.

Pełny opis:

Wykład:

1. Infrastruktura sportowa w Polsce

2. Modele zarządzania obiektami sportowymi

3. Podstawy prawne (ustawa o gospodarce nieruchomościami i kodeks cywilny, zamówienia publiczne)

4. Finansowanie i utrzymanie obiektów sportowych

5. Naming rights

6. Projektowanie obiektów sportowych z uwzględnieniem federacji sportowych i potrzeb osób niepełnosprawnych

7. CSR w zarządzaniu obiektami sportowymi

Ćwiczenia:

1. Analiza infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Polsce

2. Elementy zarządzania strategicznego w zarządzaniu infrastrukturą sportową i rekreacyjną

3. Inwentaryzacja i dostępność powierzchni użytkowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

4. Utrzymanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

5. Zarządzania zasobami ludzkimi

6. Badanie satysfakcji klientów

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.

2. Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2012.

3. M. Tomanek, Zarządzanie jakością w klubie sportowym, Wyd. UMK, Toruń 2019.

4. A. Sznajder, Marketing sportu, PWE, Warszawa 2012.

5. Ustawa o gospodarce nieruchomościami.

6. Kodeks cywilny.

7. G. Fried, Managing sport facilities, Human Kinetics Champaign, 2010.

8. M. Brown, D. Rascher, M. Nagel, Ch. McEvoy, Financial Management in the sport industry, Holcomb Hathaway, Scottsdale, Arizona 2016.

9. Raporty i opracowania Ministerstwa Sportu:

a) Wytyczne techniczne do projektowania obiektów sportowych https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-techniczne

b) Najlepsze praktyki: Zarządzanie obiektami sportowymi Opracowanie: Stowarzyszenie Polski Oddział Instytutu Zarządzania Nieruchomościami IREM®, Warszawa, 2017 r.

c) Diagnoza społeczna zapotrzebowania na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, Gfk Polonia, 2016 r.

d) Infrastruktura klubów wioślarskich w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej. Opracowanie: Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki. Warszawa, październik 2016 r.

e) Duże hale sportowo-widowiskowe w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej.

Opracowanie: Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki. Warszawa, styczeń 2016 r.

f) Analiza funkcjonalno – użytkowa małych przyszkolnych krytych pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”.

g) Pływalnie kryte w Polsce - inwentaryzacja bazy sportowej

Opracowanie: Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki. Warszawa, kwiecień 2015 r.

Dokumenty dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/sport/infrastruktura-sportowa

Literatura uzupełniająca:

1. R. F. Hartley, Zarządzanie i marketing. Spektakularne sukcesy i porażki, ONEPRESS, 2004.

2. R. Karaszewski, K. Skrzypczyńska, Zarządzanie jakością, TNOiK, Toruń 2013.

3. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP Gdańsk 2010.

4. Artykuły w czasopismach: Marketing, businessman.pl, Manager, Harvard Business Review, Zarządzanie na świecie,

5. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, wyd. 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

6. P. Halemba (red.), Wybrane aspekty zarządzania w kulturze fizycznej i turystyce cz. I, AWF Katowice 2009.

7. Mintzberg H., Zarządzanie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

zaliczenie z oceną na podstawie testu zawierającego pytania otwarte: W1, W2, W3, U1

Ćwiczenia:

projekt, aktywność – U2, K1, K2

Kryteria oceniania:

Wykład i ćwiczenia – suma punktów dla powyższych metod

ndst – do 11 pkt (55%)

dst- 12-13 pkt (60-65%)

dst plus- 14-15 pkt (70-75%)

db- 16-17 pkt (80-85%)

db plus- 18 pkt (90%)

bdb- 19-20 pkt (95-100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Tomanek
Prowadzący grup: Przemysław Lipka, Mateusz Tomanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia z zarządzania infrastrukturą sportową i rekreacyjną mają zapoznać studentów z problematyką prowadzenia publicznych jak i komercyjnych obiektów realizujące zadania związane ze sportem lub rekreacją. W ramach zajęć przewiduje się wizyty studyjne w ośrodkach sportu i rekreacji, w tym spotkania z kadrą zarządzającą.

Pełny opis:

Wykład:

1. Infrastruktura sportowa w Polsce

2. Modele zarządzania obiektami sportowymi

3. Podstawy prawne (ustawa o gospodarce nieruchomościami i kodeks cywilny, zamówienia publiczne)

4. Finansowanie i utrzymanie obiektów sportowych

5. Naming rights

6. Projektowanie obiektów sportowych z uwzględnieniem federacji sportowych i potrzeb osób niepełnosprawnych

7. CSR w zarządzaniu obiektami sportowymi

Ćwiczenia:

1. Analiza infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Polsce

2. Elementy zarządzania strategicznego w zarządzaniu infrastrukturą sportową i rekreacyjną

3. Inwentaryzacja i dostępność powierzchni użytkowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

4. Utrzymanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

5. Zarządzania zasobami ludzkimi

6. Badanie satysfakcji klientów

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.

2. Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2012.

3. M. Tomanek, Zarządzanie jakością w klubie sportowym, Wyd. UMK, Toruń 2019.

4. Raporty i opracowania Ministerstwa Sportu:

a) Wytyczne techniczne do projektowania obiektów sportowych https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-techniczne

b) Najlepsze praktyki: Zarządzanie obiektami sportowymi Opracowanie: Stowarzyszenie Polski Oddział Instytutu Zarządzania Nieruchomościami IREM®, Warszawa, 2017 r.

c) Diagnoza społeczna zapotrzebowania na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, Gfk Polonia, 2016 r.

d) Infrastruktura klubów wioślarskich w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej. Opracowanie: Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki. Warszawa, październik 2016 r.

e) Duże hale sportowo-widowiskowe w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej.

Opracowanie: Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki. Warszawa, styczeń 2016 r.

f) Analiza funkcjonalno – użytkowa małych przyszkolnych krytych pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”.

g) Pływalnie kryte w Polsce - inwentaryzacja bazy sportowej

Opracowanie: Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki. Warszawa, kwiecień 2015 r.

Dokumenty dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/sport/infrastruktura-sportowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Tomanek
Prowadzący grup: Radosław Muszkieta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia z zarządzania infrastrukturą sportową i rekreacyjną mają zapoznać studentów z problematyką prowadzenia publicznych jak i komercyjnych obiektów realizujące zadania związane ze sportem lub rekreacją. W ramach zajęć przewiduje się wizyty studyjne w ośrodkach sportu i rekreacji, w tym spotkania z kadrą zarządzającą.

Pełny opis:

Wykład:

1. Infrastruktura sportowa w Polsce

2. Modele zarządzania obiektami sportowymi

3. Podstawy prawne (ustawa o gospodarce nieruchomościami i kodeks cywilny, zamówienia publiczne)

4. Finansowanie i utrzymanie obiektów sportowych

5. Naming rights

6. Projektowanie obiektów sportowych z uwzględnieniem federacji sportowych i potrzeb osób niepełnosprawnych

7. CSR w zarządzaniu obiektami sportowymi

Ćwiczenia:

1. Analiza infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Polsce

2. Elementy zarządzania strategicznego w zarządzaniu infrastrukturą sportową i rekreacyjną

3. Inwentaryzacja i dostępność powierzchni użytkowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

4. Utrzymanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

5. Zarządzania zasobami ludzkimi

6. Badanie satysfakcji klientów

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.

2. Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2012.

3. M. Tomanek, Zarządzanie jakością w klubie sportowym, Wyd. UMK, Toruń 2019.

4. Raporty i opracowania Ministerstwa Sportu:

a) Wytyczne techniczne do projektowania obiektów sportowych https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-techniczne

b) Najlepsze praktyki: Zarządzanie obiektami sportowymi Opracowanie: Stowarzyszenie Polski Oddział Instytutu Zarządzania Nieruchomościami IREM®, Warszawa, 2017 r.

c) Diagnoza społeczna zapotrzebowania na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, Gfk Polonia, 2016 r.

d) Infrastruktura klubów wioślarskich w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej. Opracowanie: Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki. Warszawa, październik 2016 r.

e) Duże hale sportowo-widowiskowe w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej.

Opracowanie: Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki. Warszawa, styczeń 2016 r.

f) Analiza funkcjonalno – użytkowa małych przyszkolnych krytych pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”.

g) Pływalnie kryte w Polsce - inwentaryzacja bazy sportowej

Opracowanie: Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki. Warszawa, kwiecień 2015 r.

Dokumenty dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/sport/infrastruktura-sportowa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)