Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie organizacją sportową i rekreacyjną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M1-ZO-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie organizacją sportową i rekreacyjną
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (55 godz.):

- udział w wykładach – 15 godz.

- udział w ćwiczeniach – 30 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 godz.

- wizyty studyjne w klubach sportowych – 5 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (45 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 25 godz.

- pisanie prac, projektów – 20 godz.Łącznie: 100 godz. (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna i rozumie procesy zachodzące w organizacjach sportowych i rekreacyjnych – K_W04, K_W06

W2: Student ma szeroką wiedzę w zakresie rodzajów i charakterystyki poszczególnych organizacji sportowych i rekreacyjnych – K_W04

W3: Charakteryzuje otoczenie organizacji sportowych i rekreacyjnych – K_W04


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi wykorzystać zdobytą ogólną wiedzę z zakresu zarządzania do zarządzania organizacjami sportowymi i rekreacyjnymi – K_U07, K_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość aspektów etycznych związanych z zarządzaniem organizacjami sportowymi i rekreacyjnymi – K_K10

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny),

- prezentacje multimedialne,

- wykład problemowy,

- studium przypadku,

- wykład konwersatoryjny.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką zarządzania szeroko rozumianymi organizacjami sportowymi i rekreacyjnymi.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką zarządzania szeroko rozumianymi organizacjami sportowymi i rekreacyjnymi. W trakcie wykładu i ćwiczeń zostanie przekazana szeroka wiedza teoretyczna i praktyczna, która umożliwi przyszłym absolwentom efektywne zarządzanie różnego typu organizacjami sportowymi, przede wszystkim dzięki wykorzystaniu poznanych metod zarządzania. Studenci poprawią również swoje umiejętności pracy zespołowej.

1. Pojęcie organizacji sportowych i rekreacyjnych – specyfika podmiotów.

2. Rodzaje organizacji sportowych i organizacji rekreacyjnych.

3. Kluby sportowe jako podstawowy typ organizacji sportowych.

3. Charakterystyka zasobów w organizacjach sportowych i rekreacyjnych.

4. Zasoby ludzkie w organizacjach sportowych i rekreacyjnych.

5. Otoczenie bliższe i dalsze organizacji sportowych i rekreacyjnych.

6. Planowanie strategiczne w organizacjach sportowych i rekreacyjnych.

7. CSR w organizacji sportowej.

8. Przywództwo w organizacjach sportowych.

9. Współczesne przemiany na rynku sportowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. 1. R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2017.

2. R. Karaszewski, Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, TNOiK, Toruń 2008 (i nowsze wydania).

3. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak, Zasady zarządzania, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.

4. B. Sojkin, Z. Waśkowski (red.), Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.

5. M. Tomanek, Zarządzanie jakością w klubie sportowym, Wyd. UMK 2019.

Ponadto: artykuły zalecone przez prowadzących zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny - W1, W2, W3, U1, K1

kolokwium – W1, W2, W3, U1, K1

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny

ndst – do 50%

dst - 51-60%

dst plus – 61-70%

db – 71-80%

db plus – 81-90%

bdb - od 91%

Ćwiczenia:

a) kolokwium

b) prace grupowe

c) aktywność

ndst – do 50%

dst - 51-60%

dst plus – 61-70%

db – 71-80%

db plus – 81-90%

bdb - od 91%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Cegliński, Mateusz Tomanek
Prowadzący grup: Patrycja Gulak-Lipka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką zarządzania szeroko rozumianymi organizacjami sportowymi i rekreacyjnymi.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką zarządzania szeroko rozumianymi organizacjami sportowymi i rekreacyjnymi. W trakcie wykładu i ćwiczeń zostanie przekazana szeroka wiedza teoretyczna i praktyczna, która umożliwi przyszłym absolwentom efektywne zarządzanie różnego typu organizacjami sportowymi, przede wszystkim dzięki wykorzystaniu poznanych metod zarządzania. Studenci poprawią również swoje umiejętności pracy zespołowej.

1. Pojęcie organizacji sportowych i rekreacyjnych – specyfika podmiotów.

2. Rodzaje organizacji sportowych i organizacji rekreacyjnych.

3. Kluby sportowe jako podstawowy typ organizacji sportowych.

3. Charakterystyka zasobów w organizacjach sportowych i rekreacyjnych.

4. Zasoby ludzkie w organizacjach sportowych i rekreacyjnych.

5. Otoczenie bliższe i dalsze organizacji sportowych i rekreacyjnych.

6. Planowanie strategiczne w organizacjach sportowych i rekreacyjnych.

7. CSR w organizacji sportowej.

8. Przywództwo w organizacjach sportowych.

9. Współczesne przemiany na rynku sportowym

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. 1. R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2017.

2. R. Karaszewski, Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, TNOiK, Toruń 2008 (i nowsze wydania).

3. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak, Zasady zarządzania, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.

4. B. Sojkin, Z. Waśkowski (red.), Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.

5. M. Tomanek, Zarządzanie jakością w klubie sportowym, Wyd. UMK 2019.

Ponadto: artykuły zalecone przez prowadzących zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Cegliński, Mateusz Tomanek
Prowadzący grup: Patrycja Gulak-Lipka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką zarządzania szeroko rozumianymi organizacjami sportowymi i rekreacyjnymi.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką zarządzania szeroko rozumianymi organizacjami sportowymi i rekreacyjnymi. W trakcie wykładu i ćwiczeń zostanie przekazana szeroka wiedza teoretyczna i praktyczna, która umożliwi przyszłym absolwentom efektywne zarządzanie różnego typu organizacjami sportowymi, przede wszystkim dzięki wykorzystaniu poznanych metod zarządzania. Studenci poprawią również swoje umiejętności pracy zespołowej.

1. Pojęcie organizacji sportowych i rekreacyjnych – specyfika podmiotów.

2. Rodzaje organizacji sportowych i organizacji rekreacyjnych.

3. Kluby sportowe jako podstawowy typ organizacji sportowych.

3. Charakterystyka zasobów w organizacjach sportowych i rekreacyjnych.

4. Zasoby ludzkie w organizacjach sportowych i rekreacyjnych.

5. Otoczenie bliższe i dalsze organizacji sportowych i rekreacyjnych.

6. Planowanie strategiczne w organizacjach sportowych i rekreacyjnych.

7. CSR w organizacji sportowej.

8. Przywództwo w organizacjach sportowych.

9. Współczesne przemiany na rynku sportowym

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. 1. R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2017.

2. R. Karaszewski, Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, TNOiK, Toruń 2008 (i nowsze wydania).

3. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak, Zasady zarządzania, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.

4. B. Sojkin, Z. Waśkowski (red.), Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.

5. M. Tomanek, Zarządzanie jakością w klubie sportowym, Wyd. UMK 2019.

Ponadto: artykuły zalecone przez prowadzących zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)