Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie talentami w organizacji sportowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M1-ZT-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie talentami w organizacji sportowej
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące talentu oraz zasady skutecznego i efektywnego stymulowania rozwoju pracownika w obrębie identyfikacji i utrzymania talentu dla potrzeb organizacji sportowej – K_W01.

W2: zna i rozumie talentu w systemie rozwoju sportu i rekreacji – K_W10.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania talentami w celu poszerzania działalności sportowo-rekreacyjnej – K_U04.

U2: jest świadomy ważności programowania, planowania i realizowania programu rozwoju pracowników organizacji sportowych – K_U06.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna wartość zdobytej wiedzy i umiejętności i na ich podstawie rozwiązuje problemy poznawcze i praktyczne w identyfikowaniu i zatrzymaniu talentów na potrzeby organizacji sportowych – K_K02.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Wojna o talenty, czyli kapitał ludzki w organizacji została przeniesiona do sportu. Zarządzanie talentami w sporcie jest tematyką wielowątkową i wielowarstwową. Organizacje sportowe muszą dostosować swoje działanie do warunków jakie dziś dyktuje im gospodarka oparta na wiedzy. W organizacjach uczących się ważne jest nie tylko odpowiednie pozyskiwanie talentów sportowych, ale również utalentowanych pracowników tych organizacji.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Organizacja oparta na wiedzy

2. Pojęcie i cechy talentu

3. Podstawy zarządzania talentami

4. Zarządzanie talentami w organizacji

5. Zarządzanie talentami w organizacji sportowej

6. Kariera dwutorowa – szkoła mistrzostwa sportowego

Literatura:

Literatura podstawowa:

Zarządzanie talentami w organizacji, red. A. Pocztowski, Warszawa 2016

M. Siekańska, Talent sportowy: psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju uzdolnionych zawodników, Kraków 2013,

A. Stosik, M. Morawski, Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach sportowych, https://www.academia.edu/9025390/Zarz%C4%85dzanie_kapita%C5%82em_ludzkim_w_organizacjach_sportowych

J.A. Cannon, R. Mc Gee, Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier. Zestaw narzędzi, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

Czasopismo Harvard Business Review.Malinowski, Zarządzanie talentami na przykładzie Wojskowych Zespołów Sportowych oraz Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, “Journal of Education, Health and Sport” vol. 5 (2015), no 12, s. 622-629. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.44699.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

na ocenę na podstawie egzaminu pisemnego

test: pytania otwarte i zamknięte – W1, U1, U2

kryteria oceniania:

90% - bdb,

80% - db plus,

70% - db,

60% - dst plus,

51% - dst.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Górzyński
Prowadzący grup: Tomasz Górzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Górzyński
Prowadzący grup: Tomasz Górzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)