Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fitness i fitness w wodzie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M2-FF-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fitness i fitness w wodzie
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak przeciwwskazań do ćwiczeń w wodzie, dobry stan zdrowia i ogólnej sprawności fizycznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w ćwiczeniach – 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 10


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 10

- opracowanie scenariusza zajęć- 7

- czytanie literatury- 8

- przygotowanie do kolokwium - 10


Łącznie: 75 godz. (3 pkt.ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1-rozumie i rozpoznaje mechanizmy sterowania ruchem w środowisku wodnym oraz zjawiska czucia wody (K_W11)

W2-opisuje fizjologiczne podstawy wysiłku podczas zajęć w wodzie(K_W11)

W3-zna znaczenie ćwiczeń w wodzie w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i promocji zdrowia(K_W11)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1-demonstruje poprawne wykonanie ćwiczeń w lekcji aqua fitness(K_U11)

U2-diagnozuje,planuje i organizuje zajęcia aqua fitness dla osób w różnym wieku i różnej sprawności fizycznej(K_U10,K_U11)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1-stosuje zasady BHP obowiązujące na pływalni(K_K04,K_K05)

K2-dokonuje oceny własnych kompetencji i rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego(K_K05)


Metody dydaktyczne:

Metoda dydakt.eksponująca-pokaz

Metody dydakt.podające-pogadanka, wykład informacyjny

Metoda dydakt.poszukująca-ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Fitness w wodzie to forma treningu sportowo-rekreacyjnego angażująca wszystkie grupy mięśniowe.Ćwiczenia wykonywane są do muzyki,na różnych głębokościach wody(głęboka,płytka) i z różnymi przyborami.

Pełny opis:

Fitness w wodzie czyli aqua fitness to zajęcia, których celem jest zapoznanie studentów z nową formą aktywności fizycznej o różnej intensywności oraz przekazanie studentom wstępnych informacje o specyfice ćwiczeń w środowisku wodnym przy muzyce. Student zapoznaje się z zasadami budowy lekcji i zdobywa wstępną umiejętność jej planowania i przeprowadzenia. Poznaje podstawowe ruchy i rodzaje ćwiczeń wykonywane w wodzie na różnej głębokości oraz najczęściej wykorzystywane przybory z grup: wypornościowych, oporujących, wspomagających. Zajęcia aqua fitness są uważane za jedne z najbardziej bezpiecznych i wszechstronnych rodzajów ćwiczeń fizycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Metodyczne podstawy aqua fitness - .Zysiak-Christ, A.Figurska, I.Stasikowska (Wrocław 2010)

2.Aqua Fitness-D.Groffik(Katowice 2012)

3. Fitness w wodzie - K.Pietrusik,J.Apolinarska,K.Sobczak (AWF Poznań,2019)

Literatura uzupełniająca:

1.Pływanie - R.Karpiński(Katowice 2011)

2.Aqua fitness, materiały szkoleniowe - TKKF(Toruń 2012)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest 100% frekwencja na zajęciach oraz zaliczenie semestru na ocenę na podstawie : opracowania scenariusza zajęć, poprowadzenia fragmentu lekcji aqua fitness, pozytywnego zaliczenia pisemnego testu.

Efekty kształcenia sprawdzone zostaną poprzez:

obserwację studenta podczas zajęć w wodzie oraz prowadzenia fragmentu lekcji aqua fitness-W1.U1,K1

rozmowę ze studentem –W1,W3,U2,K1,K2

opracowanie scenariusza zajęć-W1,U2

napisanie testu-W1,W2,W3,U2

Praktyki zawodowe:

„nie dotyczy”

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Szewczyk
Prowadzący grup: Hanna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Szewczyk
Prowadzący grup: Hanna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Szewczyk
Prowadzący grup: Hanna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Szewczyk
Prowadzący grup: Hanna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Szewczyk
Prowadzący grup: Hanna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)