Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy pedagogiki specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M3-PP-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedagogiki specjalnej
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy student zna i rozumie:

- źródła i miejsce pedagogiki specjalnej w nauce oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z dziedzinami nauk społecznych, humanistycznych, medycznych i nauk o zdrowiu;

- subdyscypliny pedagogiki specjalnej

- koncepcje rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi

- zasady i normy etyczne obowiązujące w rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii

- współczesne podejście do problematyki osoby z niepełnosprawnością

- system kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

1) wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizy problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych;

2) rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne, ukazując ich powiązania z różnymi zakresami pedagogiki specjalnej, dziedzinami nauk społecznych, humanistycznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu;

3) diagnozować złożone sytuacje rehabilitacyjne, edukacyjne, terapeutyczne i

resocjalizacyjne, projektować i prowadzić zajęcia z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

1) posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka;

2) doceniania tradycji i dorobku badań naukowych w zakresie pedagogiki specjalnej oraz ich kontynuacji i poszerzania o nowe obszary i procedury badawcze.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w problematykę pedagogiki specjalnej rozumianej jako nauka teoretyczna i praktyczna.

Pełny opis:

Przedmiot jest poświęcony podstawowym zagadnieniom pedagogiki specjalnej. Zapoznaje z zjawiskiem niepełnosprawności, procesem rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii osób z specjalnymi potrzebami rozprzowymi. Porusza problematykę najnowszych trendów w podejściu do osoby z niepełnosprawnością.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

S. Kowalik (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. SCHOLAR.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu w postaci egzaminu odbędzie się w formie tradycyjnej lub zdalnej zgodnie z obowiązującym zarządzeniem JM UMK.

Metody oceniania:

- zaliczenie przedmiotu w postaci egzaminu pisemnego (forma tradycyjna);

wykorzystana bibliografia - 25%;

merytoryczny poziom prezentowanych treści - 50%;

ocena kompetencji pisemnego prezentowania treści - 25%.

Kryteria oceniania dla pisemnych egzaminów:

powyżej 95% ocena bardzo dobry

90% ocena dobry plus

80% ocena dobry

70% ocena dostateczny plus

60% - próg zaliczenia, ocena dostateczny

- zaliczenie przedmiotu w postaci egzaminu ustnego (wideokonferencja);

wykorzystana bibliografia - 25%;

merytoryczny poziom prezentowanych treści - 50%;

ocena kompetencji ustnego prezentowania treści - 25%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Binnebesel
Prowadzący grup: Józef Binnebesel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)