Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sport osób z niepełnosprawnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M3-SO-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sport osób z niepełnosprawnością
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Sport osób z niepełnosprawnością powinien posiadać wiadomości, umiejętności i kompetencje społeczne wynikające z pozytywnego zaliczenia przedmiotów na I i II roku studiów, zwłaszcza dotyczących nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (60 godz.):

- udział w wykładach – 15 godz.

- udział w ćwiczeniach – 45 godz.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (40 godz.):

- konsultacje z nauczycielem akademickim: 1 godzina

- przeprowadzenie egzaminu: 1 godzina

-czytanie wskazanej literatury: 15 godzin

- przygotowanie projektu i prezentacji: 8 godziny

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 15 godzin


Łączna liczba godzin: 100 godz. (4 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Opisuje istotę, cele i funkcje sportu osób niepełnosprawnych w

procesie rehabilitacji (K_W38).

W2. Omawia zasady nauczania i rozwoju cech psychomotorycznych osób niepełnosprawnych (K_W38).

W3. Charakteryzuje zasady organizacji i zachowania bezpieczeństwa w sporcie niepełnosprawnych (K_W38).

W4. Wskazuje zasady planowania, realizacji i kierowania przedsięwzięciami organizacyjnymi w obszarze kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji i sportu (K_W38).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Planuje i prowadzi zajęcia rekreacyjno-sportowe z osobami z różnymi niepełnosprawnościami (K_U40,K_U42).

U2. Prawidłowo dobiera sprzęt, dyscyplinę, trening sportowy uwzględniając specyficzne możliwości motoryczne niepełnosprawnych (K_U42)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Podejmuje samodzielne decyzje i bierze za nie odpowiedzialność (K_K08).

K2. Dostrzega rozwój w różnych dziedzinach nauk o kulturze fizycznej i rozumie znaczenie uczenia się przez całe życie dla własnego profesjonalizmu (K_K01).

K3. Bierze odpowiedzialność podczas ćwiczeń za bezpieczeństwo swoje i innych (K_K10).

K4. Swoją postawą promuje zdrowie i różne formy aktywności fizycznej (K_K12).

Metody dydaktyczne:

pokaz, wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, ćwiczeniowa, doświadczeń, projektu, referatu, studium przypadku

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń, w ramach których przybliżone zostają cele i zadania sportu osób niepełnosprawnych.

Pełny opis:

Podczas zajęć jest wykorzystywana wiedza z zakresu nauk o

kulturze fizycznej, anatomii człowieka, fizjologii człowieka, fizjologii wysiłku fizycznego, rozwoju fizycznego i motorycznego człowieka, psychopedagogicznych podstaw sportu, teorii i metodyki treningu sportowego, neurobiologicznych podstaw niepełnosprawności.

Studenci poznają problemy aktywności ruchowej adaptacyjnej osób z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności osób z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową.

Tematyka zajęć będzie dotyczyła historii sportu osób z niepełnosprawnościami oraz klasyfikacji medycznej i funkcjonalnej w sporcie niepełnosprawnych.

Studenci poznają wybrane dyscypliny sportu dla osób z różnymi dysfunkcjami (sport dla osób niewidomych, głuchych, niepełnosprawnych intelektualnie i z dysfunkcją narządu ruchu).

Specyfikę dyscyplin indywidualnych i gier zespołowych uprawianych przez osoby niepełnosprawne, konkurencje letnie i zimowe Igrzysk Paraolimpijskich oraz Olimpiad Specjalnych Polska.

W ramach zajęć zostanie przybliżona tematyka treningu sportowego i organizacji zawodów dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kosmol A. red.: Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych. Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca :

Bolach E.: Przepisy obowiązujące w dyscyplinach sportu inwalidów. AWF, Wrocław 1982.

Dziedzic J., Remplewicz J.: Kultura fizyczna w szkołach i zakładach dla niewidomych i niedowidzących. 1980.

Kowalik S.: Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. Gdańsk 2009.

Molik B., Morgulec-Adamowicz N., Kosmol A.; Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych. Skrypt AWF Warszawa 2008.

Morgulec – Adamowicz N., Kosmol A.: Sportowe formy aktywności osób niepełnosprawnych i starszych. Adoptowana aktywność fizyczna. Wyd. PTN – AAF. Warszawa 2011

Orzech j., Sobiecka J.: Sport osób niepełnosprawnych. Wyd. PSON, Kraków 1989.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych.; Vademecum – Sport Niepełnosprawnych, przepisy i regulaminy Oficyna Wydawnicza „Aba” 2006.

Nowotny J. i wsp.: Edukacja i reedukacja ruchowa. Kasper, Kraków 2003.

Inni autorzy oraz artykuły w czasopismach specjalistycznych oraz strony www.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń - student uzyskuje ocenę na podstawie sumy punktów za następujące aktywności:

- poprowadzenie zabawy lub gry dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach inwalidzkich lub dla osób z niepełnosprawnością wzrokową 0-10 punktów ale nie mniej niż 6 punktów (U1, U2, K3)

- przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranej dyscyplin sportowej 0-20 punktów, ale nie mniej niż 12 punktów (W1, W3)

- zaliczenie praktyczne - tor przeszkód na wózkach aktywnych - 0-20 punktów, ale nie mniej niż 12 punktów (K1, K3, K4)

- zaliczenie teoretyczne - pytania otwarte - 0-20 punktów (W2, W4, K2)

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu uzyskując pozytywne wyniki z powyższych aktywności. Ocena z ćwiczeń stanowi sumę punktów uzyskanych z poszczególnych ocenianych kryteriów:

Ocena końcowa z ćwiczeń:

70-65 pkt. bdb

64-59 pkt. db+

58-53 pkt. db

52-47 pkt. dst+

46-35 pkt. dst

Wykłady są zaliczane na podstawie aktywnego udziału oraz oceny uzyskanej z egzaminu (W1-W4). Egzamin - test jednokrotnego wyboru (40 pytań). Ocena końcowa z przedmiotu jest sumą punktów uzyskanych za poprawnie udzielone odpowiedzi w teście (W1-W4, U1-U2, K1-K4).

Ocena końcowa z przedmiotu:

40-38 pkt. bdb

37-34 pkt. db+

33-29 pkt. db

28-24 pkt. dst+

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Kurczewski, Anna Srokowska
Prowadzący grup: Mikołaj Kurczewski, Anna Srokowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń, w ramach których przybliżone zostają cele i zadania sportu osób niepełnosprawnych.

Pełny opis:

Podczas zajęć jest wykorzystywana wiedza z zakresu nauk o

kulturze fizycznej, anatomii człowieka, fizjologii człowieka, fizjologii wysiłku fizycznego, rozwoju fizycznego i motorycznego człowieka, psychopedagogicznych podstaw sportu, teorii i metodyki treningu sportowego, neurobiologicznych podstaw niepełnosprawności.

Studenci poznają problemy aktywności ruchowej adaptacyjnej osób z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności osób z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową.

Tematyka zajęć będzie dotyczyła historii sportu osób z niepełnosprawnościami oraz klasyfikacji medycznej i funkcjonalnej w sporcie niepełnosprawnych.

Studenci poznają wybrane dyscypliny sportu dla osób z różnymi dysfunkcjami (sport dla osób niewidomych, głuchych, niepełnosprawnych intelektualnie i z dysfunkcją narządu ruchu).

Specyfikę dyscyplin indywidualnych i gier zespołowych uprawianych przez osoby niepełnosprawne, konkurencje letnie i zimowe Igrzysk Paraolimpijskich oraz Olimpiad Specjalnych Polska.

W ramach zajęć zostanie przybliżona tematyka treningu sportowego i organizacji zawodów dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kosmol A. red.: Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych. Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca :

Bolach E.: Przepisy obowiązujące w dyscyplinach sportu inwalidów. AWF, Wrocław 1982.

Dziedzic J., Remplewicz J.: Kultura fizyczna w szkołach i zakładach dla niewidomych i niedowidzących. 1980.

Kowalik S.: Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. Gdańsk 2009.

Molik B., Morgulec-Adamowicz N., Kosmol A.; Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych. Skrypt AWF Warszawa 2008.

Morgulec – Adamowicz N., Kosmol A.: Sportowe formy aktywności osób niepełnosprawnych i starszych. Adoptowana aktywność fizyczna. Wyd. PTN – AAF. Warszawa 2011

Orzech j., Sobiecka J.: Sport osób niepełnosprawnych. Wyd. PSON, Kraków 1989.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych.; Vademecum – Sport Niepełnosprawnych, przepisy i regulaminy Oficyna Wydawnicza „Aba” 2006.

Nowotny J. i wsp.: Edukacja i reedukacja ruchowa. Kasper, Kraków 2003.

Inni autorzy oraz artykuły w czasopismach specjalistycznych oraz strony www.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Kurczewski, Anna Srokowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń, w ramach których przybliżone zostają cele i zadania sportu osób niepełnosprawnych.

Pełny opis:

Podczas zajęć jest wykorzystywana wiedza z zakresu nauk o

kulturze fizycznej, anatomii człowieka, fizjologii człowieka, fizjologii wysiłku fizycznego, rozwoju fizycznego i motorycznego człowieka, psychopedagogicznych podstaw sportu, teorii i metodyki treningu sportowego, neurobiologicznych podstaw niepełnosprawności.

Studenci poznają problemy aktywności ruchowej adaptacyjnej osób z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności osób z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową.

Tematyka zajęć będzie dotyczyła historii sportu osób z niepełnosprawnościami oraz klasyfikacji medycznej i funkcjonalnej w sporcie niepełnosprawnych.

Studenci poznają wybrane dyscypliny sportu dla osób z różnymi dysfunkcjami (sport dla osób niewidomych, głuchych, niepełnosprawnych intelektualnie i z dysfunkcją narządu ruchu).

Specyfikę dyscyplin indywidualnych i gier zespołowych uprawianych przez osoby niepełnosprawne, konkurencje letnie i zimowe Igrzysk Paraolimpijskich oraz Olimpiad Specjalnych Polska.

W ramach zajęć zostanie przybliżona tematyka treningu sportowego i organizacji zawodów dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kosmol A. red.: Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych. Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca :

Bolach E.: Przepisy obowiązujące w dyscyplinach sportu inwalidów. AWF, Wrocław 1982.

Dziedzic J., Remplewicz J.: Kultura fizyczna w szkołach i zakładach dla niewidomych i niedowidzących. 1980.

Kowalik S.: Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. Gdańsk 2009.

Molik B., Morgulec-Adamowicz N., Kosmol A.; Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych. Skrypt AWF Warszawa 2008.

Morgulec – Adamowicz N., Kosmol A.: Sportowe formy aktywności osób niepełnosprawnych i starszych. Adoptowana aktywność fizyczna. Wyd. PTN – AAF. Warszawa 2011

Orzech j., Sobiecka J.: Sport osób niepełnosprawnych. Wyd. PSON, Kraków 1989.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych.; Vademecum – Sport Niepełnosprawnych, przepisy i regulaminy Oficyna Wydawnicza „Aba” 2006.

Nowotny J. i wsp.: Edukacja i reedukacja ruchowa. Kasper, Kraków 2003.

Inni autorzy oraz artykuły w czasopismach specjalistycznych oraz strony www.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)