Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Usługi wellness i SPA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M4-UW-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0919) Ochrona zdrowia (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Usługi wellness i SPA
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Elementarna wiedza z zakresu sportu i wellness

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w ćwiczeniach – 45

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 15

- pisanie prac, projektów- 15

- czytanie literatury- 10

- przygotowanie do egzaminu- 10


Łącznie: 100 godz. ( 4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Ma wiedzę i rozumie związek pomiędzy wellness i spa a jakością życia ludzkiego, z uwzględnieniem potrzeb edukacji i sportu - K_W01

W2 - Zna wybrane pojęcia, metody i teorie dotyczące kształtowania odpowiedniego poziomu usług z zakresu wellness i spa - K_W05

W3 - Rozumie w stopniu pogłębionym cechy człowieka jako twórcy zdrowego stylu życia i podmiotu konstytuującego struktury społeczne w zakresie sportu i wellness oraz zasady ich funkcjonowania - K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Zna i potrafi stosować odpowiednią terminologię w celu propagowania wiedzy na temat wellness i spa - K_U05

U2 - Potrafi planować, realizować oraz dokumentować działania związane z prowadzeniem działalności w zakresie wellness i spa z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych warunków bazowych, społecznych i fizycznych - K_U10

U3 - Potrafi wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez właściwy dobór źródeł informacji, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji w zakresie usług wellness i spa - K_U13

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Zna wartość zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie usług wellness i spa i na ich podstawie rozwiązuje problemy poznawcze i praktyczne, a także docenia znaczenie zdobytej wiedzy dla skuteczności i efektywności działania oraz wykorzystuje zdobytą wiedzę do projektowania działań w zakresie usług wellness i spa - K_K02

K2 - Jest zdolny do współpracy w zespole wielodyscyplinarnym, w celu zapewnienia ciągłości opieki nad dziećmi i młodzieżą, seniorami, zawodnikami i klientami a także ma świadomość znaczenia podejmowania własnych inicjatyw w zakresie usług wellness i spa - K_K05


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna eksponująca:

- pokaz.

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład problemowy, opis, pogadanka.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa, giełda pomysłów, projektu, studium przypadku.

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do fikcyjnych sytuacji, metody wymiany i dyskusji.


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi ze szczególnym rodzajem usług wpisujących się w turystykę zdrowotną, a mianowicie spa i wellness.

Pełny opis:

Spa a wellness. Pochodzenie i idea współczesnego spa. Typy obiektów spa.

Czynniki wpływające na rozwój usług typu spa i wellness.

Instytucje regulujące działalność typu spa i wellness.

Usługi spa i wellness, wyposażenie obiektów spa i wellness (podstawowe i dodatkowe).

Oferta spa i wellness w Polsce oraz w Europie.

Spa i wellness jako nowy trend w turystyce zdrowotnej.

Usługi spa i wellness w kontekście turystyki medycznej i uzdrowiskowej.

Oczekiwania względem obiektów spa i wellness, profil społeczno-demograficzny odbiorców usług.

Perspektywy rozwoju usług typu spa i wellness.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Boruszczak, M. (red.), 2009: Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, rozdz. 2: Trendy w usługach profilaktyczno-leczniczych uzdrowisk, Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa.

Dąbrowska-Zielińska, K., Wołk-Musiał, E., 2012: Turystyka uzdrowiskowa w Polsce i na świecie – perspektywy rozwoju Spa i wellness w Polsce. Inżynieria ekologiczna, Nr 30, ss. 36-47.

Langviniene, N., Sekliuckiene, J., 2009: Factors of Influence on Successful Development of Lithuanian Resort Wellness SPA Services. Social Sciences, No. 4 (66), pp. 72-81.

Parzych, K., 2012: Analiza wybranych aspektów turystyki SPA. Studium przypadku Hotelu Spa „Dolina Charlotty” Resort & Spa. Słupskie Prace Geograficzne, 9, ss. 109-119.

Literatura uzupełniająca:

Biełuszko, K., Grobelna, A., 2015: Usługi spa and wellness w ofercie przedsiębiorstw hotelowych województwa pomorskiego jako czynnik rozwoju funkcji turystycznej regionu. Przedsiębiorczość i zarządzanie, Tom. XVI, Z. 4, Cz. II, ss. 25-42.

Didascalou, E., Lagos, D., Nastos, P., 2009: Wellness tourism: evaluating destination attributes for tourism planning in a competitive segment market. Tourismos: an International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol. 4, No. 4, pp. 113-126.

Dimitrov, P., 2011: Long-term forecasting of the Spa and wellness subsector of the Bulgarian tourism industry. Tourism&Management Studies, No. 7, pp. 140-148.

Grobelna, A., Marciszewska, B., 2013: Rola usług Spa & Wellness w kreowaniu pozytywnych doświadczeń konsumentów na przykładzie produktów hotelowych. Polityki Europejskie. Finanse i Marketing, 9(58), ss. 184-195.

Kizielewicz, J., 2013: Theme cruises as a trend in marine tourism. Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, No. 22(105), ss. 30-39.

Prochorowicz, M., Sammel, A., 2013: Spa i wellness jako dodatkowy produkt noclegowej bazy turystycznej. Ekonomiczne problemy turystyki, 3(23), ss. 59-72.

Rapacz, A., Jaremen, D.E., 2013: Znaczenie usług spa & wellness w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw hotelarskich – case study hoteli uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju. Ekonomiczne problemy turystyki, 3(23), ss. 107-122.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny (test końcowy)

- K_W01, K_W05, K_W07

projekt (pn. Stan usług wellness i spa oraz dalsze perspektywy rozwoju, na który będą składały się ćwiczenia szczegółowe)

- K_U05, K_U10, K_U13, K_K02, K_K05

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu pisemnego w formie testu (pytania otwarte/pytania zamknięte) 50% oceny końcowej

3.0 – 51-60%; 3.5 – 61-70%; 4.0 – 71-80%; 4.5 – 81-90%; 5.0 – 91-100% - K_W01, K_W05, K_W07

Projekt 45% oceny końcowej

3.0 – 51-60%; 3.5 – 61-70%; 4.0 – 71-80%; 4.5 – 81-90%; 5.0 – 91-100% - K_U05, K_U10, K_U13, K_K02, K_K05

Aktywność na zajęciach 5% oceny końcowej

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hagner-Derengowska
Prowadzący grup: Magdalena Hagner-Derengowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hagner-Derengowska
Prowadzący grup: Magdalena Hagner-Derengowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Biegańska, Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Biegańska, Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)