Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka treningu sportowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M5-MT-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka treningu sportowego
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie mechanizmy działania i skutki uboczne oraz zagrożenia związane z treningiem sportowym – K_W11, K_W12

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi identyfikować i diagnozować problemy związane z treningiem sportowym z uwzględnianiem kontekstu społecznego – K_U04, K_U07

U2: potrafi planować, realizować oraz dokumentować proces treningu sportowego – K_U10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest świadomy potrzeby pogłębiania wiedzy o treningu sportowym z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, medycznych, nauk o zdrowiu i kultury fizycznej – K_K03

K2 – jest zdolny do współpracy interdyscyplinarnej z różnymi podmiotami pozostając świadomy swoich specyficznych kompetencji - K_K05


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kompleksowe przygotowanie studentów do roli instruktora lub trenera. Podczas wykładów studenci uzyskają pogłębioną wiedzę na temat zasad projektowania procesu treningowego, doboru obciążeń, zasad, środków i form treningu sportowego. Poznają podstawy diagnostyki w sporcie oraz roli nauki i badań naukowych w procesie wspomagania i kontroli treningu, w tym kontroli antydopingowej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Indywidualizacja treningu oraz wybrane aspekty projektowania systemów treningowych w zakresie: periodyzacji procesu treningowego; struktury rzeczowej treningu ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania wytrzymałości, siły i gibkości; form metod i środków treningowych; obciążeń treningowych.

Literatura:

Podstawowa:

Z. Naglak, Metodyka trenowania sportowca, Wrocław 1999

T. O. Bompa, G. G. Haff, Periodyzaja. Teoria i metodyka treningu, Warszawa 2010,

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego, tom 1, red. H. Sozański, J. Czerwiński, J. Sadowski, Warszawa - Biała Podlaska 2013.

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego, tom 2, red. H. Sozański, J. Czerwiński, J. Sadowski, Warszawa - Biała Podlaska 2015.

Diagnostyka w sporcie. Podręcznik nowoczesnego trenera, red. K. Kusy, J. Zieliński, Poznań 2017.

Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, red. J. Górski, Warszawa 2019.

Birch K. , Maclaren D , George K, Fizjologia sportu. Krótkie wykłady, 2008.

Uzupełniająca:

J. Lenik, S. Cieszkowski, Teoria i metodyka sportu. Przewodnik po zagadnieniu dla trenerów i nauczycieli, Rzeszów 2017.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

metoda zaliczenia: na ocenę na podstawie egazminu pisemnego (test: pytania otwarte i zamknięte – W1, U1, U2

kryteria oceniania:

90% - bdb,

80% - db plus,

70% - db,

60% - dst plus,

51% - dst.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Górzyński
Prowadzący grup: Tomasz Górzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Górzyński
Prowadzący grup: Tomasz Górzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)