Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Trening siłowy z elementami kulturystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M5-TS-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Trening siłowy z elementami kulturystyki
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak przeciwwskazań do ćwiczeń siłowych, dobry stan zdrowia i


sprawności fizycznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w ćwiczeniach – 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 10

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 10

- opracowanie scenariusza zajęć- 7

- czytanie literatury- 8

- przygotowanie do kolokwium - 10

Łącznie: 75 godz. (3 pkt.ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:


W1-ma wiedzę na temat cechy sprawności fizycznej - siła

mięśniowa ,zna metody treningu siły, potrafi dobrać odpowiedni

zasób ćwiczeń kształtujących siłę podstawowych grup

mięśniowych,rozpoznaje różnice i podobieństwa w treningu

siłowym i kulturystycznym (K_W07, W05)

W2-zna aspekt zdrowotny wykonywanych ćwiczeń i znaczenie w

profilaktyce chorób cywilizacyjnych i promocji zdrowia(K_W11)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1- demonstruje poprawne wykonanie podstawowych ćwiczeń w

treningu siłowym,potrafi przeprowadzić odpowiednie testy poziomu

rozwoju cechy motorycznej(K_U01)

U2-rozwija swój potencjał,kształtuje wartości prozdrowotne w

społeczeństie ,analizuje potrzeby uczestników treningu, organizuje

zajęcia dla osób o różnej sprawności fizycznej i w różnym

wieku(K_U06,U10,)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1- ma świadomość poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo

uczestników zajęć,wykazuje troskę o powierzony sprzęt

(K_K04,K_K05)

K2-potrafi zadbać o własną sprawność fizyczną,wyrabia nawyk

samokontroli i redukcji błędów,dokonuje oceny własnych

kompetencji i rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego

(K K07_K05)

Metody dydaktyczne:

Metoda dydakt.eksponująca-pokaz


Metody dydakt.podające-pogadanka, wykład informacyjny


Metoda dydakt.poszukująca-ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Trening siłowy z elementami kulturystyki to forma zajęć

polegącej na kształtowaniu siły grup mięśniowych przy

użyciu właściwych metod treningu zapewniających

harmonijny rozwój sylwetki, koordynacji i sprawności

fizycznej.

Pełny opis:

Trening siłowy z elementami kulturystyki to zajęcia na

których student poznaje ogólnie budowę układu mięśniowego

człowieka,metody treningu siły mięśniwej ,środki treningowe

typowe dla treningu kulturystycznego .Student zapoznaje się z

zasadami budowy treningu siłowego. Uczy się doboru

ćwiczeń, techniki ich wykonywania, doboru obciążeń, ilości

powtórzeń i długości przerw oraz zasad asekuracji

ćwiczących. Poznaje podstawowe zasady budowania siły

mięśniowej,masy mięśniowej i wiadomości na temat reżimów

treningowych i diety.Poznaje różnice i podobieństwa w

treningu siłowym i kulturystycznym. Zdobywa wstępną

umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia zajęć

Podczas zajęć student wykonuje ćwiczenia w celu

kszałtowania,

wzmacniania i/lub zwiększania masy mięśniowej za pomocą:

-ćwiczeń z wykorzystaniem maszyn

-ćwiczeń z wykorzystaniem sztangi i hantli

-ćwiczeń z pokonywaniem ciężaru własnego ciała

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Trening kulturystyczny w okresie przygotowawczym.

M.Kruszewski,G.Kępa,W.Merda (AWF Warszawa 1997)

2.Siła mięśniowa i metody jej rozwijania.

Z.Ważny(Sport Wyczynowy nr 5 1977)

3.Siła mięśniowa- kwartalnik metodyczno-szkoleniowy.

Z.Ważny (Warszawa1992)

4.Metodyka trenowania sportowca .

Z.Naglak (Wrocław 1999)

Literatura uzupełniająca:

1.Samoobrona - podręcznik metodyczny dla instruktorów rekreacji.

T. Ambroży (TKKF Warszawa 2001)

2.Metody treningowe – kulturystyka

L.Michalski(Literat 2010)

3.Żywienie w sporcie-kompletny przewodnik.

A.Bean (ZYSK I S-KA 2003)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest 100% frekwencja na

zajęciach oraz zaliczenie semestru na ocenę na podstawie

opracowania scenariusza zajęć, pozytywnego zaliczenia pisemnego testu i testu wiedzy na temat przedmiotu (ze względu na panującą pandemię zajęcia nie mogą odbywać się na obiektach sportowych)

51%-60%- dst

61%-70%-dst+

71%-80%-db

81%-90%-db+

91%-100%-bdb

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Tyburski
Prowadzący grup: Michał Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Tyburski
Prowadzący grup: Michał Tyburski, Michał Wasielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Tyburski
Prowadzący grup: Michał Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Tyburski
Prowadzący grup: Michał Tyburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)