Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wybrane formy treningu indywidualnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M5-WF-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane formy treningu indywidualnego
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada wiedzę dotyczącą wpływu ćwiczeń na organizm człowieka, wie w jaki sposób podtrzymać zdrowie i sprawność fizyczną oraz zna zasady organizacji zajęć ruchowych – K_W07

W2: posiada wiedzę z zakresu techniki wykonywania ćwiczeń: lekkoatletycznych, nordic walking, gimnastycznych oraz usprawniających – K_W07

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: posiada podstawowe umiejętności z zakresu wybranych form aktywności fizycznej, rekreacji i sportu, demonstruje poprawne wykonanie ćwiczeń w ramach zajęć z zakresu wybranych indywidualnych form treningowych – K_U06

U2: umiejętnie dobiera odpowiednią formę ćwiczeń w zależności od wieku, zainteresowań, i poziomu zaawansowania ćwiczącego oraz potrafi nauczać elementów techniki wybranych form treningu indywidualnego – K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna zasady zachowania bezpieczeństwa w terenie i na obiektach sportowych, potrafi szybko i skutecznie działać w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia – K_K04

K2: odnosi się z szacunkiem do wszystkich osób biorących udział w zajęciach, niezależnie od wieku i grupy społecznej, a także uwzględnia potrzeby potencjalnego klienta, dając swoją nieustannie doskonalącą się postawą wzór do naśladowania – K_K06

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- pomiaru w terenie
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kompleksowe zapoznanie studentów z różnorodnymi formami indywidualnej aktywności fizycznej oraz pracy w charakterze instruktora lub trenera personalnego.

Celem wykładów jest zapoznanie studentów zagadnieniami formalno-prawnymi i ekonomicznymi pracy trenera personalnego, w tym w szczególności: kompetencji zawodowych trenerów personalnych, kształtowania kariery zawodowej, charakterystyki usługi treningu personalnego, miejsca i roli trenera personalnego na rynku pracy oraz mechanizmów kształtujących ten rynek, wiadomości z zakresu kosztorysowania usług i kosztów prowadzenia usługi treningu personalnego, odpowiedzialności cywilnej trenera personalnego.

W zakresie ćwiczeń studenci uzyskają wiedzę na temat indywidualnych form aktywności fizycznej, szczególnie w odniesieniu do tzw. sportów wytrzymałościowych. Podsumowaniem praktycznym ćwiczeń będzie cykl spotkań w terenie, podczas którego studenci w sposób praktyczny będą wykorzystywać uzyskaną wiedzę.

Pełny opis:

Wykłady:

1. zawód „trener personalny”

2. usługa treningu personalnego

3. trener personalny na rynku pracy

4. biznes trenera personalnego

5. aspekty prawne treningu personalnego

Ćwiczenia:

1. marsz,

2. marszobieg i slow jogging,

3. biegi przełajowe,

4. atletyka terenowa,

5. ścieżka zdrowia,

6. kalistenika i siłownia zewnętrzna,

7. HIIT/tabata

Literatura:

Podstawowa:

H. Tanaka, M. Jackowska, Slow jogging – japoński sposób na bieganie, zdrowie i życie.

Kozakiewicz M., Slow jogging. Japońska droga do witalności, 2019.

Nordic walking : nauka techniki i struktura treningu, red. Paulina Ruta-Kaczmarska, Złotoryja 2011

J. Maciantowicz, W. Kiryk, P. Kowalski, Analiza i projektowanie procesu treningowego w biegu maratońskim kobiet i mężczyzn, Wrocław 1999

Lekkoatletyka, red. E Mleczka, Kraków 2012

D. Lau, Kolarstwo. Podstawy treningu, Warszawa 2012

J. Galloway, Bieganie metodą Gallowaya. Ciesz się dobrym zdrowiem i doskonałą formą, 2020.

J. Daniels, Bieganie metodą Danielsa, 2014.

J. Friel, Triathlon, Biblia treningu, Warszawa 2012.

K. Ashley, Siła i sprawność. Kalistenika, 2016.

M. Rippetoe, Programowanie treningu siłowego, 2019.

Uzupełniająca:

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego, tom 1, red. H. Sozański, J. Czerwiński, J. Sadowski, Warszawa - Biała Podlaska 2013.

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego, tom 2, red. H. Sozański, J. Czerwiński, J. Sadowski, Warszawa - Biała Podlaska 2015.

Diagnostyka w sporcie. Podręcznik nowoczesnego trenera, red. K. Kusy, J. Zieliński, Poznań 2017.

J. Lenik, S. Cieszkowski, Teoria i metodyka sportu. Przewodnik po zagadnieniu dla trenerów i nauczycieli, Rzeszów 2017.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

metoda zaliczenia: na ocenę na podstawie testu pisemnego (test: pytania otwarte i zamknięte – W1, W2,

kryteria oceniania:

90% - bdb,

80% - db plus,

70% - db,

60% - dst plus,

51% - dst.

Ćwiczenia:

na ocenę na podstawie prezentacji i projektu praktycznego – przeprowadzenie części lub jednostki treningowej (W1, U1, U2, K1, K2)

kryteria oceniania:

90% - bdb,

80% - db plus,

70% - db,

60% - dst plus,

51% - dst.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Górzyński
Prowadzący grup: Tomasz Górzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Górzyński
Prowadzący grup: Tomasz Górzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Izabela Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)