Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ćwiczenia korekcyjne w wodzie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M6-CK-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia korekcyjne w wodzie
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak przeciwwskazań do ćwiczeń w wodzie ,dobry stan zdrowia i ogólna sprawności fizyczna

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 30 godz.):

- udział w ćwiczeniach – 30

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 45 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 45

Łącznie: 75 godz. (3 pkt.ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1-zna mechanizmy aktywności fizycznej w środowisku wodnym i jej profilaktyczny wpływ na zdrowie oraz na zmniejszenie skutków wad postawy ciała.

W2- zna organizacyjną charakterystykę jednostek chorobowych.

W3-rozumie i rozpoznaje mechanizmy sterowania ruchem korekcyjnym w wodzie oraz rozumie i rozpoznaje zjawiska czucia w środowisku wodnym.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1-posiada umiejętności ruchowe oraz potrafi zademonstrować technikę ruchu i dokonać jego opisu, zgodnie z terminologią kultury fizycznej i dydaktyką nauczania wychowania fizycznego.

U2- potrafi planować, projektować działania (pływanie i ćwiczenia w wodzie) związane z profilaktyką i korekcją wad postawy ciała.

U3- potrafi uzyskać efekt korekcyjny przez dobór określonych ćwiczeń oraz rozumie konieczność współpracy interdyscyplinarnej


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1-potrafi aktywnie kreować zdrowy styl życia.

K2-ma świadomość własnych ograniczeń w zakresie wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i współpracy ze specjalistami o innych kompetencjach zawodowych.

K3- posiada właściwe relacje z najbliższym otoczeniem,

wykazując odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo

przyjmując odpowiedzialność za swoje działania oraz pracę, którą wykonuje.


Metody dydaktyczne:

Metoda dydakt.eksponująca-pokaz

Metody dydakt.podające-pogadanka, wykład informacyjny konwencjonalny

Metoda dydakt.poszukująca-ćwiczeniowa

Metoda naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- seminaryjna
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot „ćwiczenia korekcyjne w wodzie” skupia usystematyzowany ogół wiadomości o przydatności specyficznego charakteru środowiska wodnego dla potrzeb korygowania wad postawy. Przedmiot wyznacza kierunek postępowania terapeutycznego oraz profilaktycznego, w odniesieniu do najczęściej spotykanych u dzieci i młodzieży zaburzeń rozwoju fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem postawy ciała. Pływanie i ćwiczenia korekcyjne w wodzie są działaniami uzupełniającymi w procesie korekcji wad postawy ciała.

Pełny opis:

Ćwiczenia korekcyjne w wodzie mają na celu korygowanie nieprawidłowości układów różnych segmentów ciała w warunkach odciążenia, zminimalizowanie deficytu ruchowego, rozciągnięcie przykurczonych tkanek miękkich a wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych, wyrobienie silnego gorsetu mięśniowego oraz doskonalenie koordynacji ruchów i panowania nad układem ciała w przestrzeni.

W trakcie zajęć student zapozna się z organizacją zajęć i ćwiczeń w wodzie jako elementu postępowania leczniczego w korekcji wad postawy z uwzględnieniem poziomu umiejętności pływackich w przypadku zróżnicowania wad w grupie dyspanseryjnej. W zajęciach z pływania korekcyjnego główny nacisk położony jest na pływanie, czyli lokomocję – poprzez nią realizowane są główne cele korekcyjne.

Podczas zajęć student zapozna się z technikami ćwiczeń oddechowych w postępowaniu korekcyjnym oraz specjalnymi ćwiczeniami korekcyjnymi w poszczególnych stylach pływackich.

Zróżnicowanie i stosowanie różnych form i metod włączając gry i zabawy ruchowe oraz przybory dydaktyczne powoduje, że ćwiczenia korekcyjne w wodzie są atrakcyjną formą terapeutyczną, która stanowi cenny element profilaktyki wad postawy.

Literatura:

S. Owczarek "Korekcja wad postawy pływanie i ćwiczenia w wodzie" WSiP 1999

M.Janiszewski "Podstawy korektywy".PWN, Warszawa-Łódź 1994

J. Kołodziej "Pływanie korekcyjne". AWF, Kraków 1989

B.Czabański "Nauczanie techniki pływania". AWF, Wrocław 1977

Literatura podstawowa:

W. Iwanowski " Pływanie korekcyjno –lecznicze w

przypadkach bocznych skrzywień kręgosłupa" Szczecin 1977

R. Karpiński , Karpiński M."Pływanie. Sport. Zdrowie."

Rekreacja.AWF Katowice.2009

J. Wilczyński " Korekcja wad postawy człowiek"

Literatura uzupełniająca:

Bartkowiak E.(2000)." Sportowa technika pływania". Biblioteka Trenera COS, KFiS, Warszawa.

Iwanowski W., Fecica D.(1973)." Wpływ sportu pływackiego na kształtowanie się fizjologicznych krzywizn kręgosłupa". Wychowania Fizycz.i Sport.

Owczarek S., Bondarowicz M.(1999). Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. WSiP, Warszawa.

S.Owczarek (2016) "Atlas ćwiczeń korekcyjnych" KORSO

Metody i kryteria oceniania:

Wymagany próg na ocenę:

dostateczny - 51-60%,

dostateczny plus - 61-70%,

dobry - 71-80%,

dobry plus - 81-90%,

bardzo dobry - 91-100%

W 1: Rozmowy ze studentami; zaliczenie – student potrafi opisać podstawowe ćwiczenia służące do realizacji procesu korekcyjnego oraz wpływ środowiska wodnego na korekcję postawy ciała.

U 1: Obserwowanie studenta podczas wykonywania ćwiczeń.

Efekty kształcenia sprawdzone zostaną poprzez:

- samodzielne prowadzenie fragmentów zajęć,

- opracowanie konspektu zajęć

- przedłużoną obserwację podczas zajęć

- rozmowę ze studentem

-aktywny udział w zajęciach, konspekt zajęć - ocena uzależniona od poprawności merytorycznej dokumentu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiak
Prowadzący grup: Kamil Michalski, Krzysztof Wasilkiewicz, Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiak
Prowadzący grup: Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiak
Prowadzący grup: Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)