Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Odżywianie w sporcie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-OS-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Odżywianie w sporcie
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 15h wykładu +15h laboratorium + 10h konsultacji tj. 40 godzin kontaktowych,

2. 10h praca indywidualna,

3. 10h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania ćwiczeń,

4. 15h czas wymagany do przygotowania się do zaliczenia wykładu

całkowity czas nakładu pracy studenta to 75h = 3 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: definiuje pojęcia: zdrowego odżywiania, zbilansowanej diety, ponderostatu, lipostatu, niedoborów pokarmowych, anoreksji, bulimii, otyłości – K_W05

W2: charakteryzuje podobieństwa i odmienności biologicznych potrzeb człowieka w kontekście zapotrzebowania energetycznego organizmu – K_W01, K_W03

W3: wyjaśnia mechanizmy zaburzeń zdrowotnych wywołanych przez niewłaściwie odżywianie – K_W02

W4: wskazuje właściwe metody profilaktyki zaburzeń zdrowotnych wywołanych przez niewłaściwe odżywianie – K_W07, K_W11

W5: zna sztuczne substancje słodzące, konserwanty - K_W01


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wykorzystuje wiedzę z zakresu fizjologii człowieka w analizie jego potrzeb biologicznych– K_U01

U2: potrafi wskazać czynnościowe sposoby korygowania otyłości – K_U04

U3: prawidłowo ocenia zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka, wynikające z nieodpowiedniego odżywiania - K_U07

U4: potrafi wybrać produkty nieprzetworzone pozbawione wzmacniaczy smaku i aromatu – K_U05

U5: wykazuje umiejętność oznaczania zawartości różnych substancji antyodżywczych zawartych w żywności. Interpretuje wyniki wykonanych doświadczeń i wyciąga poprawne wnioski – K_U02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanej z literatury naukowej, Internetu i innych źródeł masowego przekazu, a także z tradycji i obiegowych przekonań odnoszących się do zasad odżywiania – K_K01, K_K02

K2: jest chętny do popularyzacji wiedzy z zakresu zasad zdrowego odżywiania – K_K03

K3: jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych oraz umie postępować w stanie zagrożenia zdrowia i życia – K_K04


Metody dydaktyczne:

Wykład: prezentacja multimedialna


Ćwiczenia laboratoryjne: wstęp teoretyczny i omówienie doświadczeń - prezentacja multimedialna; dyskusja na tematy związanie z zasadami prawidłowego odżywiania w sporcieSkrócony opis:

Wykład opisuje i wyjaśnia fizjologiczne mechanizmy regulacji apetytu (mechanizm głodu i sytości), koncepcje ponderostatu i lipostatu oraz mechanizmy zaburzeń funkcji ustroju, jako przyczynę lub konsekwencję niewłaściwego odżywiania (nieracjonalne stosowanie suplementów diety, stosowanie sztucznych substancji słodzących, substancji konserwujących). Zajęcia laboratoryjne pozwolą studentom na poznanie zawartości substancji odżywczych i antyodżywczych w produktach żywnościowych. Dostarczą wiedzy, w jaki sposób wybierać produkty wykazujące wysoką wartość odżywczą.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu Odżywianie w sporcie realizowane są tematy dotyczące mechanizmu głodu i sytości, genezy zaburzeń funkcji ponderostatu i lipostatu. Student zdobywa wiedzę dotyczącą zdrowej zbilansowanej diety oraz mechanizmów prowadzących do powstawania zaburzeń odżywiania prowadzących do bulimii i anoreksji. Wykłady obejmują również informacje dotyczące stosowanie antyoksydantów i suplementów diety oraz niektórych aspektów żywienia osób w różnym wieku (niemowląt, dzieci w wieku szkolnym, osób w podeszłym wieku).

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Fizjologiczne mechanizmy regulacji apetytu: mechanizm głodu i sytości

2. Koncepcja ponderostatu i lipostatu

3. Jakościowe i ilościowe podłoże zdrowej diety

4. Bulimia i anoreksja

5. Antyoksydanty i suplementy diety

6. Niektóre aspekty żywienia ludzi w okresie niemowlęctwa i w podeszłym wieku

• Witamina D3 a nowotwory, grypa i przeziębienie, nadciśnienie i choroby serca.

• Pokarmowe źródła witaminy D3

• Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe - omega 3 i omega 6

• Niedobór lub nadmiar żelaza

Ćwiczenia obejmują następujący zakres tematów: antyoksydanty w sporcie. Substancje antyodżywcze w żywności. Wpływ konserwantów i dodatków żywności na zdrowie. Słodziki – wpływ na organizm, rola w diecie odchudzającej. Żywieniowe wspomaganie zdolności wysiłkowych – kofeina. Alkohol a zdrowie człowieka. Środki wspomagające odchudzanie.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Podstawy żywienia i dieto terapia. Nancy J. Peckenpaugh, red. wyd. pol. Danuta Gajewska, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011, wyd.1

2. Dietoterapia. Dariusz Włodarek, Ewa Lange, Lucyna Kozłowska, Dominika Głąbska, PZWL, Warszawa 2014, wyd.1

3. Żywienie. Wpływ na zdrowie człowieka. Simon Langley-Evans, Marian Grzymisławski, red. wyd. pol. Mirosław Jarosz, PZWL, Warszawa 2013, wyd.1

4. Podstawy dietetyki. Jacek Bujko, SGGW, Warszawa 2008, wyd.2

5. Toksykologia żywności. Przewodnik do ćwiczeń. Anna Brzozowska (red.), SGGW, Warszawa 2010.

6. Wybrane zagadnienia z toksykologii żywności. Andrzej Kotecki (red.), Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

7. Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności, Edward Szłyk, Marcin Cichosz, Anna Filipiak-Szok, Aneta Jastrzębska, Marzanna Kurzawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Literatura uzupełniająca

Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Helena Ciborowska, Anna Rudnicka, PZWL, Warszawa 2014, wyd.4

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu: pozytywna ocena z kolokwium końcowego

Kolokwium końcowe – W01,W02,W03,W05,W07,W11, U04, U07

Zaliczenie ćwiczeń: obecność na zajęciach - limit nieobecności 30% oraz:

pozytywna ocena z kolokwium końcowego - W01,W02, W03, U05, U07

i aktywność na zajęciach - U02, U05, K01, K02, K03, K04

Kryteria oceniania: wymagany próg na ocenę dostateczną - 55-60%, dostateczny plus - 61-70%, dobry - 71-80%, dobry plus 81-90%, bardzo dobry - 91-100% .

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska, Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska, Anna Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska, Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska, Anna Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

dr Justyna Maliszewska - konsultacje- poniedziałek 10.00-12.00. Proszę o wcześniejsze umawianie się na konsultacje drogą mailową - ojustyna@umk.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)