Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedsiębiorczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-PDS-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

W trakcie przedmiotu zostaną zaprezentowane studentom podstawowe informacje z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej. Między innymi zostaną omówione modele przedsiębiorczości, wymagania jakia stoją przed przedsiębiorcą, formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, obowiązki publicznoprawne pracodawcy, problematyka zatrudniania pracowników i kwestie podatkowe.

Pełny opis:

Przedmiot ma zadanie zapoznanie studenta z praktycznymi aspektami zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie zajęć student pozna szeroką siatkę pojęciową w obszarze działalności gospodarczej. Ponadto zostaną mu przedstawione podstawowe regulacje prawne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres zagadnień:

1. Przedsiębiorczość w teorii ekonomii i zarządzania.

2. Rodzaje, typy i modele przedsiębiorczości.

3. Stymulanty bariery w rozwoju przedsiębiorczości.

4. Charakterystyka przedsiębiorcy – cechy osoby przedsiębiorczej, typy osobowości

5. Przedsiębiorczość jako postawa, zachowanie, proces.

6. Od pomysłu do uruchomienia biznesu - przedsiębiorczość jako proces, planowanie przedsięwzięć, organizowanie zasobów oraz implementacja planu.

7. Wybrane aspekty prawne przedsiębiorczości:

a) Cywilnoprawne skutki rejestracji przedsiębiorców

b) Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorcy.

c) CEIDG, Krajowy Rejestr Sądowy

d) Jednoosobowa działalność gospodarcza.

e) Spółka cywilna (art. 860-875 K.c. + przepisy ogólne znajdujące zastosowanie do spółki cywilnej).

f) Spółki osobowe prawa handlowego.

g) Spółki kapitałowe.

h) Stowarzyszenia.

i) Opodatkowanie dochodu osób fizycznych.

j) Opodatkowanie dochodu osób prawnych

k) Podstawowe zasady prawa pracy (art. 10-183 K.p.)

l) Charakterystyka stosunku pracy, nawiązanie stosunku pracy, ustanie stosunku pracy, pojęcie i struktura wynagrodzenia, czas pracy (pojęcie, systemy i normy), urlopy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Cieślik J. (2006): Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Piecuch T. (2010): Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. C.H. Beck

Nawojczyk M. (2009): Przedsiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii. Zakład Wydawniczy NOMOS

Ratajczak Z. (2012): Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne. Difin

Kaczmarzyk K. (2008): Przedsiębiorczość jako sposób myślenia i działania.

Literatura uzupełniająca:

1. Z. Kidyba, Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.

2. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, LexisNexis, Warszawa 2015.

3. L. Florek, Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa 2015.

4. A. Olesińska, Polskie prawo podatkowe, TNOiK, Toruń 2012.

5. B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. z 2016 r. poz. 380 ze zm.),

4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.),

5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2016 poz. 2032 ze zm.),

6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.),

7. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. z 2016 r. poz. 687 ze zm.).

8. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.).

9. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.).

10. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 ze zm.).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- egzamin pisemny – W1, U1, K1

- projekty - W1, U1, K1

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny

ndst – do 50%

dst - 51-60%

dst plus – 61-70%

db – 71-80%

db plus – 81-90%

bdb - od 91%

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie projektu:

a) biznesplan,

b) zakładanie przedsiębiorstwa,

c) test.

Kryteria oceniania:

ndst – do 50%

dst - 51-60%

dst plus – 61-70%

db – 71-80%

db plus – 81-90%

bdb - od 91%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Cegliński
Prowadzący grup: Paweł Cegliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)