Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy turystyki i rekreacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-PTR-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy turystyki i rekreacji
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy z udziałem nauczyciela 35 godz.

Wykłady - 15 godz.

Ćwiczenia – 15 godz.

Konsultacje – 5 godz.

Praca własna studenta – 25 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godz.

Opracowanie ćwiczeń, referatów, projektów – 5 godz.

Przygotowanie do kolokwiów i ćwiczeń – 5 godz.

W sumie 60 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych oraz terminologii z zakresu turystyki i rekreacji - K_W01, K_W02, K_W07


W2: zna zarys historii i kierunki rozwoju turystyki i rekreacji, a także główne uwarunkowania i podmioty i dane dotyczące rynku usług turystycznych i rekreacyjnych w Polsce i na świecie – K_W01, K_W02, K_W05


W3: zna ogólne zasady tworzenia i wymagań dla form indywidualnej przedsiębiorczości i działalności gospodarczej związanej z turystyką i rekreacją – K_W04, K_W08, K_W11


W4: zna podstawy promocji zdrowia i działań interwencyjnych wobec różnych grup społecznych - K_W09, K_W11


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystywać różne źródła informacji dotyczące branży turystycznej i rekreacyjnej, w tym literaturę przedmiotu – K_U01, K_U02, K_U03, K_U05


U2: posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu turystyki i rekreacji oraz ich prezentacji oraz doskonali umiejętności zawodowe w sposób ukierunkowany – K_U05, K_U07, K_U13


U3: potrafi charakteryzować, klasyfikować i prezentować różne dane, rodzaje obiektów i usług z zakresu turystyki i rekreacji –_U07, K_U08, K_U09, K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrzebę ustawicznego uzupełniania wiedzy z zakresu turystyki i rekreacji – K_K01, K_K02, K_K03


K2: potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy zawodowe, współdziałając i pracując w grupie – K_K05, K_K06


K3: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania oraz działać w sposób przedsiębiorczy – K_K09, K_K10


Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny z prezentacją,

- konwersatorium,

- pogadanka,

- opis,

- dyskusja problemowa,

- ćwiczenia praktyczne,

- studium przypadku,

- referat

- film

- itp.


Skrócony opis:

Tematyka zajęć dotyczy treści i pojęć z zakresu turystyki i rekreacji. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z procesami zachodzącymi w rekreacji i turystyce, kształtowaniem oceny i skutków uczestnictwa w rekreacji i turystyce, rozumieniem potrzeb człowieka związanych z ruchem, barierami w procesie organizacji i prowadzenia grup rekreacyjno - turystycznych i podstawowymi uwarunkowaniami organizacji rekreacji i turystyki.

Pełny opis:

Treści programowe, wykłady:

1. Podstawowa terminologia kultury fizycznej, czasu wolnego, turystyki i rekreacji. Znaczenie aktywności ruchowej i rozwoju motorycznego (2h)

2. Czas wolny i aktywność ruchowa: uwarunkowania i badania, cele, motywy, funkcje, czynniki (2h)

3. Turystyka: uwarunkowania, regiony, badania i kierunki rozwoju (2h)

4. Historia rozwoju turystyki i centra krajoznawcze w Polsce (2h)

5. Historia rozwoju rekreacji (2h)

6. Imprezy rekreacyjne i turystyczne: klasyfikacja, podstawy organizacji i obsługi (2h)

7. Imprezy specjalistyczne: podstawy organizacji i obsługi rajdów, obozów wędrownych i innych imprez (2h)

8. Zaliczenie na ocenę (1h)

Treści programowe, ćwiczenia:

1. Podstawowa terminologia i uwarunkowania turystyki i rekreacji (2h);

2. Historia rozwoju turystyki i rekreacji. Istota czasu wolnego (2h);

3. Funkcje i dysfunkcje turystyki i rekreacji (2h);

4. Rodzaje i formy turystyki (2h);

5. Rodzaje i formy rekreacji (2h);

6. Zawody w branży turystyczno-rekreacyjnej (2h);

7. Imprezy turystyczno-rekreacyjne i ich organizacja (2h);

8. Zaliczenie na ocenę (1h).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gaworecki W., 2006, Turystyka, PWE , Warszawa.

Gołembski G.,(red.) 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa – Poznań.

Łobożewicz T., Bińczyk G., 2001, Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.

Praca zbiorowa pod redakcją Iwony Kiełbasiewicz-Drozdowskiej i Wiesława Siwińskiego, 2001, Teoria i metodyka rekreacji, AWF, Poznań.

Siwiński W., Pluta B., 2012, Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań, AWF, BWN, Poznań.

Wolańska T., 1989, Rekreacja ruchowa i turystyka, AWF, Poznań.

Bączek J. B.: Animacja czasu wolnego. Praktyczny podręcznik dla animatorów. Wyd. Stageman Polska, Warszawa 2011;

Bielec G., Warchoł K.: Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej. Wyd. Proksenia, Kraków 2011;

Kiełbasiewicz- Drozdowska I., Siwiński W. (red.): Teoria i metodyka rekreacji. Zagadnienia podstawowe. AWF, Poznań 2001;

Napierała M., Muszkieta R.: Wstęp do teorii rekreacji. Wyd. WSG, Bydgoszcz 2011.

Siwiński W., Pluta B. (red.): Teoria i metodyka rekreacji. AWF, Poznań 2010;

Strugarek J.: Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Wyd. UAM, Poznań 2006;

Toczek-Werner S.: Podstawy rekreacji i turystyki. AWF, Wrocław 2008;

Winiarski R. (red.): Rekreacja i czas wolny: studia humanistyczne. Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką przedmiotu.

Literatura uzupełniająca:

Kowalczyk A., 2003, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Kurek W. (red.), 2007, Turystyka, PWN, Warszawa.

Kwilecka M., 2006, Bezpośrednie funkcje rekreacji, Almamer, Warszawa.

Kubińska Z., Bergier B., 2005, Rekreacja ruchowa w teorii i praktyce, PWSZ, Biała Podlaska.

Osiński W., 2002, Zarys teorii wychowania fizycznego, AWF, Poznań.

Krupa J., Biliński J., 2006, Turystyka w badaniach naukowych, WSIiZ, Rzeszów.

Osiński W., 2003, Antropomotoryka, AWF, Poznań.

Kilecka M., Kunicki B. J.: Ścieżka zdrowia. Poradnik dla organizatorów i użytkowników. Wyd. CRZZ, Warszawa 1978.

Wolańska T. (red.): Wybrane zagadnienia rekreacji ruchowej. AWF, Warszawa 1991.

Wolańska T. (red.): Rekreacja ruchowa osób starszych. AWF, Warszawa 1986.

Wolańska T. (red.): Wychowanie do rekreacji fizycznej. AWF, Warszawa 1988.

Metody i kryteria oceniania:

- kolokwium z problematyki turystyki i rekreacji – W1, W2, W3;

- przygotowanie zadań, prezentacji i projektów dotyczących turystyki i rekreacji – W1, W3, U1, U2, U3;

- aktywność na zajęciach/uczestnictwo w dyskusjach – U1, U2, U3, K1, K2, K3.

Zaliczenie na podstawie testu:

ndst - < 50%)

dst- 51-60%)

dst plus- 61-70%)

db- 71-80%)

db plus- 81-90%)

bdb- 91-100%)

Ćwiczenia: np. zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności i zadań praktycznych.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Smoleńska
Prowadzący grup: Olga Smoleńska, Dariusz Sokołowski
Strona przedmiotu: https://www.facebook.com/Turystyka-Przysz%C5%82o%C5%9Bci-782980685141069
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka zajęć dotyczy treści i pojęć z zakresu turystyki i rekreacji. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z procesami zachodzącymi w rekreacji i turystyce, kształtowaniem oceny i skutków uczestnictwa w rekreacji i turystyce, rozumieniem potrzeb człowieka związanych z ruchem, barierami w procesie organizacji i prowadzenia grup rekreacyjno - turystycznych i podstawowymi uwarunkowaniami organizacji rekreacji i turystyki.

Pełny opis:

Treści programowe, wykłady:

1. Podstawowa terminologia kultury fizycznej, czasu wolnego, turystyki i rekreacji. Znaczenie aktywności ruchowej i rozwoju motorycznego (2h)

2. Czas wolny i aktywność ruchowa: uwarunkowania i badania, cele, motywy, funkcje, czynniki (2h)

3. Turystyka: uwarunkowania, regiony, badania i kierunki rozwoju (2h)

4. Historia rozwoju turystyki i centra krajoznawcze w Polsce (2h)

5. Historia rozwoju rekreacji (2h)

6. Imprezy rekreacyjne i turystyczne: klasyfikacja, podstawy organizacji i obsługi (2h)

7. Imprezy specjalistyczne: podstawy organizacji i obsługi rajdów, obozów wędrownych i innych imprez (2h)

8. Zaliczenie na ocenę (1h)

Treści programowe, ćwiczenia:

1. Podstawowa terminologia i uwarunkowania turystyki i rekreacji (2h);

2. Historia rozwoju turystyki i rekreacji. Istota czasu wolnego (2h);

3. Funkcje i dysfunkcje turystyki i rekreacji (2h);

4. Rodzaje i formy turystyki (2h);

5. Rodzaje i formy rekreacji (2h);

6. Zawody w branży turystyczno-rekreacyjnej (2h);

7. Imprezy turystyczno-rekreacyjne i ich organizacja (2h);

8. Zaliczenie na ocenę (1h).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gaworecki W., 2006, Turystyka, PWE , Warszawa.

Gołembski G.,(red.) 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa – Poznań.

Łobożewicz T., Bińczyk G., 2001, Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.

Praca zbiorowa pod redakcją Iwony Kiełbasiewicz-Drozdowskiej i Wiesława Siwińskiego, 2001, Teoria i metodyka rekreacji, AWF, Poznań.

Siwiński W., Pluta B., 2012, Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań, AWF, BWN, Poznań.

Wolańska T., 1989, Rekreacja ruchowa i turystyka, AWF, Poznań.

Bączek J. B.: Animacja czasu wolnego. Praktyczny podręcznik dla animatorów. Wyd. Stageman Polska, Warszawa 2011;

Bielec G., Warchoł K.: Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej. Wyd. Proksenia, Kraków 2011;

Kiełbasiewicz- Drozdowska I., Siwiński W. (red.): Teoria i metodyka rekreacji. Zagadnienia podstawowe. AWF, Poznań 2001;

Napierała M., Muszkieta R.: Wstęp do teorii rekreacji. Wyd. WSG, Bydgoszcz 2011.

Siwiński W., Pluta B. (red.): Teoria i metodyka rekreacji. AWF, Poznań 2010;

Strugarek J.: Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Wyd. UAM, Poznań 2006;

Toczek-Werner S.: Podstawy rekreacji i turystyki. AWF, Wrocław 2008;

Winiarski R. (red.): Rekreacja i czas wolny: studia humanistyczne. Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką przedmiotu.

Literatura uzupełniająca:

Kowalczyk A., 2003, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Kurek W. (red.), 2007, Turystyka, PWN, Warszawa.

Kwilecka M., 2006, Bezpośrednie funkcje rekreacji, Almamer, Warszawa.

Kubińska Z., Bergier B., 2005, Rekreacja ruchowa w teorii i praktyce, PWSZ, Biała Podlaska.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie poprzez platformę TEAMS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)