Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-SEM1-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- udział w seminarium - 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (20 godz.):

- przygotowanie referatu z prezentacją (w programie MS PowerPoint) – 10 godz.

- zreferowanie przygotowanej pracy dyplomowej (prezentacja w programie MS PowerPoint) – 10 godz.


Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada wiedzę merytoryczną i metodologiczną niezbędną do przygotowania raportów, projektów i pracy dyplomowej K_W13

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:

- właściwy dobór źródeł informacji, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji,

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) (K_U13)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, medycznych, nauk o zdrowiu i kultury fizycznej (K_K03)

K2: jest zdolny do przestrzegania zasad etyki zawodowej i rozwiązywania problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu oraz określania priorytetów służących realizacji planowanych zadań, a także dbałości o dorobek i tradycje zawodu trenera, instruktora, menedżera i animatora (K_K10

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne poszukujące:

Seminarium, zajęcia prowadzone są w grupach 12 osobowych. Na każdym seminarium dyskutowany jest problem naukowy w tematyce badawczej Katedry, Zakładu lub Pracowni, w której odbywa się seminarium. Studenci prezentują samodzielnie przygotowany referat na podstawie publikacji naukowych, wg ustalonego harmonogramu (prezentacja multimedialna), a następnie dyskutują na temat przedstawionego problemu.

Studenci referują też przygotowaną pracę dyplomową.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest analizie wybranych procesów i zjawisk z zakresu tematyki badawczej realizowanej w Katedrze, Zakładzie lub Pracowni.

Pełny opis:

Celem seminarium jest zaznajomienie studentów z problematyką badawczą realizowaną w Katedrze, Zakładzie lub Pracowni, a następnie omówienie podstawowych pojęć związanych z metodologią i przebiegiem badania naukowego. Indywidualna praca studenta prezentowana jest w formie referatu (prezentacji multimedialnej) i każdorazowo poddawana jest dyskusji z omówieniem powstających problemów na tle dostępnej literatury. Student poznaje też zasady przygotowania pracy dyplomowej.

Literatura:

Lista pozycji literatury, zarówno polsko jak i angielskojęzyczna, jest każdorazowo dobierana do tematu referatu i jest zbieżna z tematyką badawczą wybraną przez studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

W trakcie seminarium prowadzący pełni funkcje mentorskie i ocenia przygotowanie, wypowiedź i udział w dyskusji..

Kryteria oceniania:

Studenci uczestniczący w zajęciach poddani są ocenianiu bieżącemu, którego elementami są:

• obecność

• aktywny udział w zajęciach (wygłaszanie prezentacji na tematy wskazane przez prowadzącego)

• aktywny udział w dyskusji

• prezentacja własnej pracy dyplomowej, po uprzednich konsultacjach z promotorem zawartości poszczególnych rozdziałów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska, Magdalena Hagner-Derengowska, Radosław Muszkieta, Anna Nowakowska, Olga Smoleńska, Mateusz Tomanek, Sylwia Wrotek, Walerij Żukow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska, Patrycja Gulak-Lipka, Magdalena Hagner-Derengowska, Justyna Maliszewska, Radosław Muszkieta, Anna Nowakowska, Olga Smoleńska, Mateusz Tomanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest analizie wybranych procesów i zjawisk z zakresu tematyki badawczej realizowanej w Katedrze, Zakładzie lub Pracowni.

Pełny opis:

Celem seminarium jest zaznajomienie studentów z problematyką badawczą realizowaną w Katedrze, Zakładzie lub Pracowni, a następnie omówienie podstawowych pojęć związanych z metodologią i przebiegiem badania naukowego. Indywidualna praca studenta prezentowana jest w formie referatu (prezentacji multimedialnej) i każdorazowo poddawana jest dyskusji z omówieniem powstających problemów na tle dostępnej literatury. Student poznaje też zasady przygotowania pracy dyplomowej.

Literatura:

literatura jest każdorazowo dobierana do tematu referatu i jest zbieżna z tematyką badawczą wybraną przez studenta. Spis pozycji literaturowych wyszukanych samodzielnie przez studenta jest konsultowany z promotorem pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska, Przemysław Grodzicki, Patrycja Gulak-Lipka, Hanna Kletkiewicz, Justyna Maliszewska, Radosław Muszkieta, Anna Nowakowska, Maciej Ostrowski, Olga Smoleńska, Mateusz Tomanek, Joanna Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest analizie wybranych procesów i zjawisk z zakresu tematyki badawczej realizowanej w Katedrze, Zakładzie lub Pracowni.

Pełny opis:

Celem seminarium jest zaznajomienie studentów z problematyką badawczą realizowaną w Katedrze, Zakładzie lub Pracowni, a następnie omówienie podstawowych pojęć związanych z metodologią i przebiegiem badania naukowego. Indywidualna praca studenta prezentowana jest w formie referatu (prezentacji multimedialnej) i każdorazowo poddawana jest dyskusji z omówieniem powstających problemów na tle dostępnej literatury. Student poznaje też zasady przygotowania pracy dyplomowej.

Literatura:

literatura jest każdorazowo dobierana do tematu referatu i jest zbieżna z tematyką badawczą wybraną przez studenta. Spis pozycji literaturowych wyszukanych samodzielnie przez studenta jest konsultowany z promotorem pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)