Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sport do wyboru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-SW2-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sport do wyboru
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu higieny i bezpieczeństwa zajęć w wodzie.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (35 godz.)

- udział w ćwiczeniach - 30

- udział w konsultacjach - 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (10 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 5

- przygotowanie do zaliczenia końcowego i obecność na zaliczeniu - 5

Łącznie 45 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:


W1: posiada podstawową wiedzę z zakresu kultury fizycznej, a w szczególności pływania (gry i zabawy w wodzie z wykorzystaniem elementów pływania, style pływackie, ich charakterystyka i elementy techniczne), wybrane przepisy pływania.

W2: zna techniki pływania grzbietem, kraulem i stylem klasycznym,

W3: zna zasady bezpieczeństwa na pływalni

W4: zna możliwości wykorzystania środowiska wodnego do celów rekreacyjnych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi przepłynąć 50 metrów w sposób uproszczony lub prawidłowo technicznie jednym albo kilkoma stylami (w zależności od stopnia zaawansowania i poziomu posiadanych umiejętności wyjściowych,

U2: ma opanowane elementy techniki pływania grzbietu, kraula i stylu klasycznego i stosuje je podczas pływania,

U3: potrafi zastosować wybrane przepisy pływania,


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrzebę ustawicznego uzupełniania wiedzy,

K2: pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej i ma świadomość jej pozytywnego, prozdrowotnego wpływu na organizm,

K3: stosuje zasady higieny i bezpieczeństwa własnego i innych na zajęciach w wodzie

K4: potrafi właściwie zachowywać się w wodzie i reagować na sytuacje niebezpieczne i zagrażające zdrowiu.

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:
analityczna, syntetyczna, mieszana


Metody realizacji zadań: naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła.

Pokaz, prezentacja, opis, pogadanka, metoda ćwiczeniowa.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zasady higieny i bezpieczeństwa zajęć w wodzie.

Gry i zabawy w wodzie.

Zagadnienia dotyczące pływalności człowieka i sposobu oddychania w środowisku wodnym.

Elementy techniczne pływania poszczególnymi stylami. Wybrane przepisy pływania.

Nauka i doskonalenie umiejętności pływackich: grzbiet, kraul, styl klasyczny.

Pełny opis:

Bezpieczeństwo i higiena zajęć na pływalni.

Gry i zabawy w wodzie jako elementy oswojenia się ze środowiskiem wodnym i pokonanie ewentualnej bariery strachu przed wodą. Współzawodnictwo (np.wyścigi rzędów).

Diagnostyka umiejętności pływackich i podział na grupy.

Elementy sprawdzające pływalność ludzkiego ciała.

Nurkowanie w dal i głąb.

Nauka i doskonalenie techniki kraula na grzbiecie:

-leżenie i poślizgi w wodzie na grzbiecie

-praca NN na brzegu basenu i w wodzie: bez deski i z deską

-praca RR: stojąc w wodzie, w ułożeniu na grzbiecie praca prR i lR na zmianę, „dokładanka” do kraula na grzbiecie z deską i bez deski

-koordynacja pracy RR i NN

Nauka i doskonalenie techniki kraula na piersiach:

- leżenie i poślizgi w wodzie na piersiach

- praca NN bez deski, z deską, z wydechami do wody

-pływanie w ułożeniu na boku

-zmiany pozycji z grzbietu na piersi

- praca RR stojąc na dnie pływalni, z oparciem stóp o brzeg pływalni, z oddechem co kilka ruchów RR, praca prR i lR na zmianę

- „dokładanka” do kraula z deską i bez deski

- koordynacja pracy RR i NN z oddechem

- pływanie kraulem z wdechem co trzy ruchy RR

Nauka i doskonalenie pływania stylem klasycznym („żabka”)

-praca NN w ułożeniu na grzbiecie, na piersiach z deską , bez oddychania i z wydechem do wody

-praca RR w marszu po dnie pływalni bez oddychania i z oddechem

-praca RR w leżeniu na piersiach z oddechem (z deską i bez deski)

-koordynacja pracy RR w st. klasycznym z NN do kraula na piersiach

-koordynacja pracy RR i NN w st. klasycznym (pełna forma stylu klasycznego)

W zależności od umiejętności uczestników zajęć prowadzona będzie nauka skoków startowych, nawrotów.

Literatura:

-PZP, Ogólnopolski program nauczania pływania, Kraków 2014,

-Karpiński J., A. Gołaś, Pływacki atlas ćwiczeń na lądzie, Kraków 2018,

-Karpiński R., Pływanie. Podstawy techniki, nauczanie, ŚKKF, Katowice 2009,

-Pietrusik K., Pływanie – nauczanie i doskonalenie oraz wybrane elementy aqua fitness, TKKF, W-wa 2005,

–Karpiński R., Pływanie – sport, zdrowie, rekreacja, AWF, Katowice 2009.

Literatura uzupełniająca:

-Wiesner W., Fiłon M., Pływanie, AWF, Wrocław 1994,

-Bartkowiak E., Nauczanie pływania, Witkowski M., Podstawy bezpieczeństwa w wodzie, MAW, Warszawa 1986

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń: znajomość technik pływackich i niektórych przepisów pływania (rozmowa), bieżące przygotowanie studentów do zajęć i ich aktywność, przepłynięcie dystansu 50 m (sposób pływania dostosowany do umiejętności grupy).

Kryteria ocen: ocena końcowa wyliczana jako średnia uzyskanych ocen cząstkowych. Do 3,30 – dostateczny, 3,31-3,70 – dostateczny plus, 3,71-4,20 – dobry, 4,21-4,50 – dobry plus, powyżej 4,50 – bardzo dobry.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grabowska
Prowadzący grup: Piotr Dobrolubow, Małgorzata Grabowska, Kamil Michalski, Izabela Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grabowska
Prowadzący grup: Piotr Dobrolubow, Małgorzata Grabowska, Izabela Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)