Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sport do wyboru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-SW2-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sport do wyboru
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego.

Ogólny dobry stan zdrowia - brak przeciwskazań lekarskich. Wskazane zainteresowanie ,otwarcie, aktywność.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 60 godzin

- udział w wykładach - 0

- udział w ćwiczeniach – 3 x 20 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 6

- czytanie literatury - 6

- przygotowanie do kolokwiów - 3

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 30 godz.

Łącznie: 105 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1- student zna zasady bezpieczeństwa na zajęciach

W2- student posiada wiedzę na temat technik wykonywania poszczególnych ćwiczeń

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – student potrafi prawidłowo przeprowadzić rozgrzewkę

U2 – student posiada umiejętności przekazania informacji o podstawowych przepisach gier oraz umiejętnie wykonuje ćwiczenia rozciągające konkretne grupy mięśniowe.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – student posiada nawyk systematycznej aktywności fizycznej

K2 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz rozumie znaczenie aktywności fizycznej dla swojego zdrowia.

K3: stosuje zasady higieny i bezpieczeństwa własnego i innych na zajęciach

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

-analityczna

-syntetyczna

-mieszana

Metody realizacji zadań:

-naśladowczo ścisła

-zadaniowa ścisła

- zabawowa

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

PIŁKA SIATKOWA

Nauka i doskonalenie podstawowych elementów i umiejętności siatkarskich.

KORFBALL

Nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności gry w korfball.

STRETCHING+JOGA

Stretching sportowy z elementami jogi to zajęcia, których celem jest poprawienie gibkości ciała, zwiększenie siły mięśni, a także relaksacja i odprężenie w dyscyplinach sportowych. Odpowiednio dobrane ćwiczenia rozciągające i pozycje jogi (asany) zwiększają elastyczność i siłę ciała, a także odprężają i eliminują stres.

Pełny opis:

PIŁKA SIATKOWA

1.Nauka i doskonalenie podstawowych elementów i umiejętności siatkarskich. takich jak odbicia górne, dolne, sposoby zagrywki, ataku

2. Taktyka indywidualna i zespołowa

KORFBALL

1. Nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności gry w korfball takich jak podania i chwyty piłki, rzuty do kosza z miejsca, ruchu.

2. Elementy taktyki zespołowej.

STRETCHING SPORTOWY+JOGA

1.Stretching sportowy z elementami jogi w wykorzystywany w dyscyplinach sportowych.

2. Poprawienie gibkości ciała, zwiększenie siły mięśni, a także relaksacja i odprężenie.

Literatura:

1. Grądziel G., Ljach W., 2000, Piłka Siatkowa- podstawy treningu, zasób ćwiczeń, COS Warszawa

2. Możliwość zastosowania nowej dyscypliny sportowej – korfball w kulturze fizycznej [w;] Realizacja funkcji zdrowotnych kultury fizycznej w praktyce pedagogicznej. Biała Podlaska 1992

3. Fraser Tara -Joga dla początkujących i średnio zaawansowanych, Świat Książki, Warszawa 2005

4. Stretching ilustrowany przewodnik; J.P Clemenceau, F.Delavier, M.Gundill, wyd. lekarskie PZWL W-wa 2012

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru z oceną.

Kryteria ocen: ocena końcowa wyliczana jako średnia uzyskanych ocen z trzech dyscyplin.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z każdej z trzech dyscyplin: (korfball, piłka siatkowa i joga(streching).

Kryteria ocen: ocena końcowa wyliczana jako średnia uzyskanych ocen cząstkowych. Do 3,30 – dostateczny, 3,31-3,70 – dostateczny plus, 3,71-4,20 – dobry, 4,21-4,50 – dobry plus, powyżej 4,51 – bardzo dobry.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wasielewski
Prowadzący grup: Izabela Pawłowska, Michał Tyburski, Michał Wasielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

PIŁKA SIATKOWA

Nauka i doskonalenie podstawowych elementów i umiejętności siatkarskich. Przepisy gry.

KORFBALL

Nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności gry w korfball. Przepisy gry.

STRETCHING+JOGA

Stretching sportowy z elementami jogi to zajęcia, których celem jest poprawienie gibkości ciała, zwiększenie siły mięśni, a także relaksacja i odprężenie w dyscyplinach sportowych. Odpowiednio dobrane ćwiczenia rozciągające i pozycje jogi (asany) zwiększają elastyczność i siłę ciała, a także odprężają i eliminują stres.

Pełny opis:

PIŁKA SIATKOWA

1.Nauka i doskonalenie podstawowych elementów i umiejętności siatkarskich. takich jak odbicia górne, dolne, sposoby zagrywki, ataku

2. Taktyka indywidualna i zespołowa

3. Przepisy gry.

KORFBALL

1. Nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności gry w korfball takich jak podania i chwyty piłki, rzuty do kosza z miejsca, ruchu.

2. Elementy taktyki zespołowej.

3. Przepisy gry

STRETCHING SPORTOWY+JOGA

1.Stretching sportowy z elementami jogi w wykorzystywany w dyscyplinach sportowych.

2. Poprawienie gibkości ciała, zwiększenie siły mięśni, a także relaksacja i odprężenie.

Literatura:

1. Grądziel G., Ljach W., 2000, Piłka Siatkowa- podstawy treningu, zasób ćwiczeń, COS Warszawa

2. Możliwość zastosowania nowej dyscypliny sportowej – korfball w kulturze fizycznej [w;] Realizacja funkcji zdrowotnych kultury fizycznej w praktyce pedagogicznej. Biała Podlaska 1992

3. Fraser Tara -Joga dla początkujących i średnio zaawansowanych, Świat Książki, Warszawa 2005

4. Stretching ilustrowany przewodnik; J.P Clemenceau, F.Delavier, M.Gundill, wyd. lekarskie PZWL W-wa 2012

5. PZ Korf - przepisy

6. PZPS - przepisy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wasielewski
Prowadzący grup: Piotr Dobrolubow, Izabela Pawłowska, Hanna Szewczyk, Michał Tyburski, Michał Wasielewski, Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

PIŁKA SIATKOWA

Nauka i doskonalenie podstawowych elementów i umiejętności siatkarskich. Przepisy gry.

KORFBALL

Nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności gry w korfball. Przepisy gry.

STRETCHING+JOGA

Stretching sportowy z elementami jogi to zajęcia, których celem jest poprawienie gibkości ciała, zwiększenie siły mięśni, a także relaksacja i odprężenie w dyscyplinach sportowych. Odpowiednio dobrane ćwiczenia rozciągające i pozycje jogi (asany) zwiększają elastyczność i siłę ciała, a także odprężają i eliminują stres.

Pełny opis:

PIŁKA SIATKOWA

1.Nauka i doskonalenie podstawowych elementów i umiejętności siatkarskich. takich jak odbicia górne, dolne, sposoby zagrywki, ataku

2. Taktyka indywidualna i zespołowa

3. Przepisy gry.

KORFBALL

1. Nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności gry w korfball takich jak podania i chwyty piłki, rzuty do kosza z miejsca, ruchu.

2. Elementy taktyki zespołowej.

3. Przepisy gry

STRETCHING SPORTOWY+JOGA

1.Stretching sportowy z elementami jogi w wykorzystywany w dyscyplinach sportowych.

2. Poprawienie gibkości ciała, zwiększenie siły mięśni, a także relaksacja i odprężenie.

Literatura:

1. Grądziel G., Ljach W., 2000, Piłka Siatkowa- podstawy treningu, zasób ćwiczeń, COS Warszawa

2. Możliwość zastosowania nowej dyscypliny sportowej – korfball w kulturze fizycznej [w;] Realizacja funkcji zdrowotnych kultury fizycznej w praktyce pedagogicznej. Biała Podlaska 1992

3. Fraser Tara -Joga dla początkujących i średnio zaawansowanych, Świat Książki, Warszawa 2005

4. Stretching ilustrowany przewodnik; J.P Clemenceau, F.Delavier, M.Gundill, wyd. lekarskie PZWL W-wa 2012

5. PZ Korf - przepisy

6. PZPS - przepisy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wasielewski
Prowadzący grup: Izabela Pawłowska, Michał Tyburski, Michał Wasielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

PIŁKA SIATKOWA

Nauka i doskonalenie podstawowych elementów i umiejętności siatkarskich. Przepisy gry.

KORFBALL

Nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności gry w korfball. Przepisy gry.

STRETCHING+JOGA

Stretching sportowy z elementami jogi to zajęcia, których celem jest poprawienie gibkości ciała, zwiększenie siły mięśni, a także relaksacja i odprężenie w dyscyplinach sportowych. Odpowiednio dobrane ćwiczenia rozciągające i pozycje jogi (asany) zwiększają elastyczność i siłę ciała, a także odprężają i eliminują stres.

Pełny opis:

PIŁKA SIATKOWA

1.Nauka i doskonalenie podstawowych elementów i umiejętności siatkarskich. takich jak odbicia górne, dolne, sposoby zagrywki, ataku

2. Taktyka indywidualna i zespołowa

3. Przepisy gry.

KORFBALL

1. Nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności gry w korfball takich jak podania i chwyty piłki, rzuty do kosza z miejsca, ruchu.

2. Elementy taktyki zespołowej.

3. Przepisy gry

STRETCHING SPORTOWY+JOGA

1.Stretching sportowy z elementami jogi w wykorzystywany w dyscyplinach sportowych.

2. Poprawienie gibkości ciała, zwiększenie siły mięśni, a także relaksacja i odprężenie.

Literatura:

1. Grądziel G., Ljach W., 2000, Piłka Siatkowa- podstawy treningu, zasób ćwiczeń, COS Warszawa

2. Możliwość zastosowania nowej dyscypliny sportowej – korfball w kulturze fizycznej [w;] Realizacja funkcji zdrowotnych kultury fizycznej w praktyce pedagogicznej. Biała Podlaska 1992

3. Fraser Tara -Joga dla początkujących i średnio zaawansowanych, Świat Książki, Warszawa 2005

4. Stretching ilustrowany przewodnik; J.P Clemenceau, F.Delavier, M.Gundill, wyd. lekarskie PZWL W-wa 2012

5. PZ Korf - przepisy

6. PZPS - przepisy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)