Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Turystyka sportowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-TS-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Turystyka sportowa
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu sportu i turystyki oraz biomedycznych i psychopedagogicznych uwarunkowań kultury fizycznej i rozwoju człowieka a także przepisów i zasad bhp.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy z udziałem nauczyciela – 35 godz, w tym:

- wykłady - 15 godz.

- ćwiczenia – 15 godz.

- konsultacje – 5 godz.

Praca własna studenta – 40 godz., w tym:

- opracowanie projektu – 20 godz.

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 20 godz.

W sumie 75 godz. (3 ECTS).


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma wiedzę w zakresie problematyki turystyki i sportu, definiuje i operuje terminologią i pojęciami związanymi z tematyką kursu, a także potrafi umiejscowić problematykę kursu w obszarze nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu i innych - K_ W0, K_W06


W2: zna i rozumie uwarunkowania wydarzeń sportowych oraz prowadzenia działalności związanych z wdrażaniem aktywności fizycznej w turystyce - K_W04, K_W13


W3: wskazuje czynniki determinujące aktywność turystyczną i sportową człowieka oraz wymienia motywy uczestnictwa (czynnego i biernego) w różnych formach ofert, wydarzeń i zawodów o charakterze sportowym różnych grup społecznych i wiekowych - KW_03, K_W04, K_W07, K_W09


W4: charakteryzuje turystykę jako jedną z metod upowszechniania zdrowego i aktywnego stylu życia oraz wymienia i charakteryzuje stosowane w niej środki i formy z uwzględnieniem zróżnicowanych grup uczestników ofert turystyki sportowej – K_W06, K_W09, K_W10, KW_11


W5: zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz etyki i ergonomii w branży turystycznej i sportowo-rekreacyjnej - K_W04, K_W12

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: przygotowuje w grupie program z ofertą turystyki sportowej w oparciu o wiedzę metodyczną i własne przemyślenia w tym zakresie, z uwzględnieniem rozwiązań wszystkich sytuacji, które mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację powyższych usług – K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05


U2: udziela porad w zakresie podstawowych zasad organizacji różnych form turystyki sportowej – K_U05, K_U06, K_U10


U3: stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny przy organizacji usług turystyki sportowej, ocenia sytuację i reaguje w sytuacjach awaryjnych podczas ich przygotowania i realizacji – K_U04, K_U07, K_U08, K_U09


U4: opracowuje program oferty turystyki sportowej we wskazanej formie – K_U10, K_U11; K_U13

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: wskazuje na korzyści wynikające z dostrzeżenia własnych luk kompetencyjnych oraz jednoczesnej potrzeby dalszego kształcenia i uzupełniania wiedzy z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki – K_K01, K_K02,K_K03, K_K07


K2: wskazuje pozytywne aspekty pracy zespołowej w turystyce sportowej; współdziała i pracuje w grupie przyjmując w niej różne role w trakcie przygotowania i realizacji oferty – K_K05, K_K06


K3: wykazuje kreatywność w działaniu w trakcie przygotowania oferty turystyki sportowej, wykazuje się samodzielnością oraz elastycznością w podejmowaniu decyzji – stosownie do sytuacji – K_K05, K_K09


K4: okazuje szacunek wobec odbiorców i uczestników turystyki sportowej i wskazuje na korzyści wynikające z aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej oraz ze stosowania standardów i zasad zawodowych w przygotowaniu i realizacji oferty turystyki sportowej – K_K05, K_K06, K_K10


K5: wskazuje na korzyści wynikające z dbałości o własny poziom sprawności fizycznej i intelektualnej, niezbędny do wykonywania zadań właściwych dla podjętej działalności zawodowej w turystyce sportowej – K_K07, K_K08, K_K09

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Tematyka zajęć dotyczy treści z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki. Student poznaje m.in. podstawowe pojęcia terminologiczne i uwarunkowania społeczno-pedagogiczne związane ze sportem i turystyką. Student przygotowuje się do zawodowej roli organizatora turystyki sportowej, przygotowując program oferty i usług turystyki sportowej dla wybranych grup społecznych, zwłaszcza form aktywnych, zgodnie z zasadami i przepisami bhp.

Pełny opis:

Treści programowe, wykłady:

1. Historia turystyki, ruch turystyczny na świecie

2. Formy turystyki aktywnej i kwalifikowanej

3. Zagospodarowanie turystyczne dla turystyki

4. Teoria i praktyka turystyki sportowej – teorie i klasyfikacje, uwarunkowania i potrzeby

5. Turystyka wydarzeń sportowych, fanoturystyka

6. E-sport i wirtualne turystyka sportowa

Treści programowe, ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do turystyki sportowej, marketing turystyczny

2. Ocena walorów turystycznych obszaru

3. Konstrukcja programu imprezy turystycznej

4. Kalkulacja kosztów imprezy turystycznej

5. Prezentacja projektów imprezy turystycznej

Zadanie zaliczeniowe – plan wycieczki w celu udziału w imprezie sportowej

Udział w wycieczce w celu udziału w imprezie sportowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brum K., 2012, Fantoturystyka, Kibice sportowi w pozytywnym świetle, wyd. K i A Karasiak, Poznań.

Hadzik J., 2014, Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych, wyd. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice.

Inspiracje sportem w turystyce kulturowej, 2016, red. M. Kaźmierczak, Monografia nr 447, wyd. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.

Łobożewicz T., 1983, Turystyka kwalifikowana, PTTK Kraj, Warszawa.

Merski J, 2002, Turystyka kwalifikowana, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.

Merski J., Warecka J., 2009, Turystyka kwalifikowana, Turystyka aktywna, Druktur, Warszawa.

Strugarek J., 2006, Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Wyd. UAM, Poznań.

Turystyka i rekreacja – przygoda w plenerze, 2015, red. M. Nowacki, Studia Periegetica tom 2/14, wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.

Turystyka sportowa: społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, 2015, red. M. Kaźmierczak, Monografia nr 441, wyd. Akademii Wychowania Fizyzcnego w Poznaniu, Poznań.

Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, 2015, red. A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk, wyd. PTTK Kraj, Warszawa.

Publikacje naukowe związane z tematyką przedmiotu, poradniki i materiały promocyjne organizacji i organizatorów turystyki sportowej.

Literatura uzupełniająca:

Bieńczyk G., 2007, Turystyka kwalifikowana w działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w latach 1950-1990, wyd. Almamer, Warszawa.

Gajewski J., 1986, Turystyka kwalifikowana na wsi, Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej, Warszawa.

Gołdys A., Derlatka I., Ślifirska O., Tadeusiak-Jeznach K., Sport dla wszystkich. Zdrowie dla każdego. Poradnik dla animatorów sportu, dostęp na: http://ww.org.pl/data/publikacja%20LZS.pdf

Łobożewicz T., Kogut R, 1999, Turystyka aktywna. Turystyka kwalifikowana, Zbiór materiałów pokonferencyjnych, wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Turystyka kwalifikowana, 1976, red. Mikołajczak, Centralny Ośrodek Informacji i Reklamy Turystycznej.

Zarzycki P., Grobelny J., 2007, Imprezy turystyki kwalifikowanej – zasady organizacji i obsługi w: Toczek-Werner S. (red.) Podstawy turystyki i rekreacji. AWF Wrocław.

Czasopisma branżowe i strony internetowe związków i klubów sportowych oraz organizatorów turystyki sportowej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie na podstawie kolokwium końcowegom skala ocen:

ndst - < 50%

dst - 51-60%

dst plus - 61-70%

db - 71-80%

db plus - 81-90%

bdb - 91-100%

Ćwiczenia: uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie projektu - planu wycieczki na imprezę sportową, aktywność na zajęciach praktycznych, uczestnictwo w dyskusjach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubownik
Prowadzący grup: Anna Dubownik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka zajęć dotyczy treści z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki. Student poznaje m.in. podstawowe pojęcia terminologiczne i uwarunkowania społeczno-pedagogiczne związane ze sportem i turystyką. Student przygotowuje się do zawodowej roli organizatora turystyki sportowej, przygotowując program oferty i usług turystyki sportowej dla wybranych grup społecznych, zwłaszcza form aktywnych, zgodnie z zasadami i przepisami bhp.

Pełny opis:

Treści programowe, wykłady:

1. Historia turystyki, ruch turystyczny na świecie

2. Formy turystyki aktywnej i kwalifikowanej

3. Zagospodarowanie turystyczne dla turystyki

4. Teoria i praktyka turystyki sportowej – teorie i klasyfikacje, uwarunkowania i potrzeby

5. Turystyka wydarzeń sportowych, fanoturystyka

6. E-sport i wirtualne turystyka sportowa

Treści programowe, ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do turystyki sportowej, marketing turystyczny

2. Ocena walorów turystycznych obszaru

3. Konstrukcja programu imprezy turystycznej

4. Kalkulacja kosztów imprezy turystycznej

5. Prezentacja projektów imprezy turystycznej

Zadanie zaliczeniowe – plan wycieczki w celu udziału w imprezie sportowej

Udział w wycieczce w celu udziału w imprezie sportowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brum K., 2012, Fantoturystyka, Kibice sportowi w pozytywnym świetle, wyd. K i A Karasiak, Poznań.

Hadzik J., 2014, Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych, wyd. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice.

Inspiracje sportem w turystyce kulturowej, 2016, red. M. Kaźmierczak, Monografia nr 447, wyd. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.

Łobożewicz T., 1983, Turystyka kwalifikowana, PTTK Kraj, Warszawa.

Merski J, 2002, Turystyka kwalifikowana, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.

Merski J., Warecka J., 2009, Turystyka kwalifikowana, Turystyka aktywna, Druktur, Warszawa.

Strugarek J., 2006, Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Wyd. UAM, Poznań.

Turystyka i rekreacja – przygoda w plenerze, 2015, red. M. Nowacki, Studia Periegetica tom 2/14, wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.

Turystyka sportowa: społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, 2015, red. M. Kaźmierczak, Monografia nr 441, wyd. Akademii Wychowania Fizyzcnego w Poznaniu, Poznań.

Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, 2015, red. A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk, wyd. PTTK Kraj, Warszawa.

Publikacje naukowe związane z tematyką przedmiotu, poradniki i materiały promocyjne organizacji i organizatorów turystyki sportowej.

Literatura uzupełniająca:

Bieńczyk G., 2007, Turystyka kwalifikowana w działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w latach 1950-1990, wyd. Almamer, Warszawa.

Gajewski J., 1986, Turystyka kwalifikowana na wsi, Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej, Warszawa.

Gołdys A., Derlatka I., Ślifirska O., Tadeusiak-Jeznach K., Sport dla wszystkich. Zdrowie dla każdego. Poradnik dla animatorów sportu, dostęp na: http://ww.org.pl/data/publikacja%20LZS.pdf

Łobożewicz T., Kogut R, 1999, Turystyka aktywna. Turystyka kwalifikowana, Zbiór materiałów pokonferencyjnych, wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Turystyka kwalifikowana, 1976, red. Mikołajczak, Centralny Ośrodek Informacji i Reklamy Turystycznej.

Zarzycki P., Grobelny J., 2007, Imprezy turystyki kwalifikowanej – zasady organizacji i obsługi w: Toczek-Werner S. (red.) Podstawy turystyki i rekreacji. AWF Wrocław.

Czasopisma branżowe i strony internetowe związków i klubów sportowych oraz organizatorów turystyki sportowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubownik
Prowadzący grup: Anna Dubownik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka zajęć dotyczy treści z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki. Student poznaje m.in. podstawowe pojęcia terminologiczne i uwarunkowania społeczno-pedagogiczne związane ze sportem i turystyką. Student przygotowuje się do zawodowej roli organizatora turystyki sportowej, przygotowując program oferty i usług turystyki sportowej dla wybranych grup społecznych, zwłaszcza form aktywnych, zgodnie z zasadami i przepisami bhp.

Pełny opis:

Treści programowe, wykłady:

1. Historia turystyki, ruch turystyczny na świecie

2. Formy turystyki aktywnej i kwalifikowanej

3. Zagospodarowanie turystyczne dla turystyki

4. Teoria i praktyka turystyki sportowej – teorie i klasyfikacje, uwarunkowania i potrzeby

5. Turystyka wydarzeń sportowych, fanoturystyka

6. E-sport i wirtualne turystyka sportowa

Treści programowe, ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do turystyki sportowej, marketing turystyczny

2. Ocena walorów turystycznych obszaru

3. Konstrukcja programu imprezy turystycznej

4. Kalkulacja kosztów imprezy turystycznej

5. Prezentacja projektów imprezy turystycznej

Zadanie zaliczeniowe – plan wycieczki w celu udziału w imprezie sportowej

Udział w wycieczce w celu udziału w imprezie sportowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brum K., 2012, Fantoturystyka, Kibice sportowi w pozytywnym świetle, wyd. K i A Karasiak, Poznań.

Hadzik J., 2014, Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych, wyd. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice.

Inspiracje sportem w turystyce kulturowej, 2016, red. M. Kaźmierczak, Monografia nr 447, wyd. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.

Łobożewicz T., 1983, Turystyka kwalifikowana, PTTK Kraj, Warszawa.

Merski J, 2002, Turystyka kwalifikowana, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.

Merski J., Warecka J., 2009, Turystyka kwalifikowana, Turystyka aktywna, Druktur, Warszawa.

Strugarek J., 2006, Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Wyd. UAM, Poznań.

Turystyka i rekreacja – przygoda w plenerze, 2015, red. M. Nowacki, Studia Periegetica tom 2/14, wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.

Turystyka sportowa: społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, 2015, red. M. Kaźmierczak, Monografia nr 441, wyd. Akademii Wychowania Fizyzcnego w Poznaniu, Poznań.

Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, 2015, red. A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk, wyd. PTTK Kraj, Warszawa.

Publikacje naukowe związane z tematyką przedmiotu, poradniki i materiały promocyjne organizacji i organizatorów turystyki sportowej.

Literatura uzupełniająca:

Bieńczyk G., 2007, Turystyka kwalifikowana w działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w latach 1950-1990, wyd. Almamer, Warszawa.

Gajewski J., 1986, Turystyka kwalifikowana na wsi, Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej, Warszawa.

Gołdys A., Derlatka I., Ślifirska O., Tadeusiak-Jeznach K., Sport dla wszystkich. Zdrowie dla każdego. Poradnik dla animatorów sportu, dostęp na: http://ww.org.pl/data/publikacja%20LZS.pdf

Łobożewicz T., Kogut R, 1999, Turystyka aktywna. Turystyka kwalifikowana, Zbiór materiałów pokonferencyjnych, wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Turystyka kwalifikowana, 1976, red. Mikołajczak, Centralny Ośrodek Informacji i Reklamy Turystycznej.

Zarzycki P., Grobelny J., 2007, Imprezy turystyki kwalifikowanej – zasady organizacji i obsługi w: Toczek-Werner S. (red.) Podstawy turystyki i rekreacji. AWF Wrocław.

Czasopisma branżowe i strony internetowe związków i klubów sportowych oraz organizatorów turystyki sportowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)