Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Waloryzacja i monitoring środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-WMSOS-2-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0521) Ekologia i ochrona środowiska
Nazwa przedmiotu: Waloryzacja i monitoring środowiska
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien ukończyć wcześniejsze kursy z zoologii bezkręgowców, kręgowców orz Identyfikację grup roślin i zwierząt w terenie.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciel

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych i zajęciach terenowych łącznie – 30h

- udział w wykładach – 6 h

- udział w konsultacjach -6 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta

- przygotowanie do ćwiczeń – 20h

- przygotowanie raportu, opracowania, projektu – 40hŁącznie: 50 godzin (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: identyfikuje i charakteryzuje wybrane grupy kręgowców i bezkręgowców istotne z punktu widzenia waloryzacji przyrodniczej oraz potrafi wyjaśnić ich potrzeby środowiskowe. (K_W01, K_W08).

W2: zna zastosowanie metod inwentaryzacji wybranych grup zwierząt i potrafi zastosować je w praktyce. (K_W02, K_W07).

W3: opisuje zasady waloryzacji obszarów o różnym stopniu przekształceń antropogenicznych z wykorzystaniem wskaźnikowych gatunków zwierząt. (K_W04, K_W07).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi zidentyfikować zagrożenia dla siedlisk wybranych gatunków zwierząt K_U01

U2: wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego K_U04

U3: zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski K_U06

U4: poprawnie interpretuje i stosuje podstawowe ustawodawstwo dotyczące ochrony środowiska, ocenia stopień zagrożenia środowiska naturalnego znajdującego się pod wpływem antropopresji K_U07

U5:prezentuje wyniki z użyciem technik multimedialnych K_U08Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K01

K2: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu K_04

K3: systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne zastosowania K_07


Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- projektu
- referatu
- studium przypadku
- WebQuest

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu usystematyzowanie wiedzy o poznanych wcześniej metodach inwentaryzacji poszczególnych wskaźnikowych grup zwierząt oraz możliwości zastosowania uzyskanych w ten sposób danych w waloryzowaniu środowisk wodnych i lądowych.

Na podstawie występowania płazów oraz ptaków wskazane zostaną możliwości zastosowania organizmów żywych do oceny stanu środowiska naturalnego oraz stopnia presji antropogenicznej. Przedstawione zostaną zasady i struktura organizacyjna Państwowego Monitoringu Środowiska.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają charakter zajęć laboratoryjnych oraz zajęć terenowych podczas których omawiana jest przydatność poszczególnych grup gatunków zwierząt w waloryzacji przyrodniczej środowisk wodnych i lądowych. Omówione zostanie zastosowanie poszczególnych metod inwentaryzacji fauny, interpretacje ich wyników oraz ograniczenia metod.

Na podstawie znajomości biologii poszczególnych gatunków, a zwłaszcza ich własności bioindykacyjnych omawiana jest możliwość ich wykorzystania w ocenie stanu naturalności środowisk oraz stopnia ich przekształceń pod wpływem działalności człowieka. Podczas zajęć terenowych studenci na podstawie analizy składu gatunkowego, częstości występowania poszczególnych gatunków ptaków oraz płazów dokonują analizy ogólnej wartości przyrodniczej wybranych powierzchni próbnych oraz opisują czynnik kształtujące pojemność ekologiczną różnych środowisk.

Omówione zostaną zadania realizowane w ramach Państwowego Monitoringu Ochrony Środowiska, w szczególności Podsystemu monitoringu przyrody.

Literatura:

Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.) 2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa.

Heye W. R. 1994. Measuring and Monitoring Biological Diversity: Standard Methods for Amphibians. Washington, D.C. Smithsonian Institution Press,

Kuczyński L., Chylarecki P. 2012. Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy. GIOŚ, Warszawa.

Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II i III. –– Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.

Biuletyny Monitoringu Przyrody - http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/publikacje

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie zespołowego raportu z badań terenowych, w którym 3 osobowe zespoły studentów (pod nadzorem prowadzącego) i samodzielnych obserwacji i badań awifauny dokonają waloryzacji przyrodniczej wybranych obszarów miejskich i podmiejskich Torunia. Opracowanie powinno zawierać część materiałową (plany powierzchni z ich opisem, mapami stwierdzeń gatunków) oraz wynikową z zestawieniami częstości występowania poszczególnych gatunków ptaków i oceną wartości przyrodniczej oraz wykazem czynników kształtujących występowanie ocenianej grupy zwierząt.

Ocena w skali 2-5 uwzględnia kompletność sporządzonych raportów, rzetelność zebranych wyników oraz sposób wnioskowania odnośnie oceny wykorzystanych metod inwentaryzacji oraz sposobu prezentacji wyników.

Na ocenę dostateczną student musi poprawnie zrealizować 60-70% zadań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kakareko, Krzysztof Kasprzyk, Agnieszka Piernik
Prowadzący grup: Magdalena Czarnecka, Tomasz Kakareko, Krzysztof Kasprzyk, Lucjan Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kakareko, Krzysztof Kasprzyk, Agnieszka Piernik
Prowadzący grup: Magdalena Czarnecka, Łukasz Jermacz, Krzysztof Kasprzyk, Lucjan Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.