Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biologia dla sportowców - zajęcia wyrównawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-ZW-BDS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia dla sportowców - zajęcia wyrównawcze
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności wynikające z nauczania przedmiotu biologia na poziomie podstawowym w zakresie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot pomocniczy

Całkowity nakład pracy studenta:

- udział w wykładach – 30 godzin

- samodzielna praca studenta – 15 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W01 – student zna budowę komórki oraz właściwości i funkcje podstawowych związków organicznych występujących w komórce

W02 – student zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące anatomii i fizjologii człowieka, a także związek pomiędzy sportem i jakością życia ludzkiego

W03 – student zna podstawowe procesy biologiczne zachodzące w organizmie człowieka, szczególnie przebieg i znaczenie procesów energetycznych

W04 - student posiada podstawowe wiadomości z zakresu czynności poszczególnych układów i narządów.

W05 – studentt zna podstawowe pojęcia z genetyki organizmów i populacji, prawa dziedziczenia, rozumie zależność fenotypu od genotypu oraz wpływ środowiska na genotyp.

W06 – student zna i rozumie związki pomiędzy naukami biologicznymi, potrafi to wykorzystać w różnych dziedzinach życia, począwszy od poprawy komfortu osobistego, poprzez właściwości lecznicze sportu i rekreacji

W07 – student wymienia gatunki zasobne w związki prozdrowotne i wyjaśnia wpływ wybranych związków na człowieka.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01 – student potrafi opisać budowę komórki zwierzęcej

U02 – student analizuje funkcjonalno-przestrzenną organizację procesów zachodzących w komórce w szczególności procesów związanych z przemianami energetycznymi

U03 – student umie znaleźć związki między budową i funkcjonowaniem poszczególnych układów.

U04 – student potrafi wykorzystać specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych w celu propagowania wiedzy na temat dobrostanu człowieka i zdrowego stylu życia.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 – student zna wartość zdobytej wiedzy i umiejętności i na ich podstawie rozwiązuje problemy poznawcze i praktyczne, a także docenia znaczenie zdobytej wiedzy dla skuteczności i efektywności działania oraz wykorzystuje zdobytą wiedzę do projektowania działań pro-zdrowotnych

K02 – student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, medycznych, nauk o zdrowiu i kultury fizycznej

K03 – student jest otwarty na wymianę poglądów w tematyce przedmiotu


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, problemowy z prezentacjami multimedialnymi

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest:

- omówienie budowy komórki zwierzęcej oraz budowy i funkcji organelli komórkowych ze szczególnym uwzględnieniem kompartmentów zaangażowanych w przemiany energetyczne

- omówienie budowy, właściwości i funkcji podstawowych związków budujących komórkę (białka, cukrowce, tłuszczowce) oraz podstawowych obliczeń biochemicznych dotyczących stężeń roztworów.

- zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącymi budowy i fizjologii człowieka, oraz zrozumienie procesów regulujących pracę poszczególnych narządów i układów.

- zapoznanie studentów z podstawowymi działami genetyki oraz podstawowymi pojęciami genetycznymi.

- zapoznanie studentów z roślinnymi źródłami związków organicznych i ich zastosowaniem jako podstawowe składniki odżywcze, suplementy, terapeutyki i kosmetyki.

Pełny opis:

Wykłady autorskie prezentujące następujące treści:

- Poznawanie procesów życiowych na poziomie komórki.

- Procesy biologiczne zachodzące w organizmie człowieka z uwzględnieniem rodzaju tkanek, narządów i układów oraz ich przystosowaniem do określonej funkcji w warunkach prawidłowych.

- Obliczenia biochemiczne – stężenia procentowe i molowe roztworów. Aminokwasy i białka – budowa, właściwości i funkcje.

- Enzymy i biokataliza. Kinetyka reakcji enzymatycznych.

- Cukrowce – kryteria podziału, nomenklatura i funkcja. Lipidy – zróżnicowanie strukturalne i funkcjonalne

- Procesy fizjologiczne i mechanizmy odpowiedzialne za homeostazę organizmu człowieka i zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i hormonalnego.

- Budowa mikroskopowa układu mięśniowo-szkieletowego.

- Mechanizm skurczu mięśnia szkieletowego. Metabolizm energetyczny mięśnia szkieletowego

- Wpływ aktywności fizycznej na układ mięśniowo-szkieletowy.

- Odżywianie a układ mięśniowo-szkieletowy.

- Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego.

- Działy genetyki. Twórcy genetyki. Podstawowe pojęcia genetyczne. Prawa Mendla. Współdziałanie genów. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią. Mutacje i ich skutki. Genetyka człowieka

- Podstawowe informacje o budowie roślin ze szczególnym uwzględnieniem części użytkowej.

- Charakterystyka roślin zasobnych w składniki odżywcze (białka, węglowodany, tłuszcze) w kontekście zbilansowanej diety.

- Charakterystyka naturalnych surowców zapachowych, barwników, alkaloidów w kontekście wykorzystywania w kosmetologii, farmacji i przemyśle spożywczym.

- Zioła jako surowce do otrzymywania substancji o działaniu leczniczym.

Literatura:

1. Biologia – podręcznik do nauki biologii w szkole średniej

2. Chemia - podręcznik do nauki chemii w szkole średniej

3. Pazdro K. Zbiór zadań z chemii

Metody i kryteria oceniania:

Test wyboru na wejście i wyjście

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hetmann
Prowadzący grup: Karolina Majewska, Magdalena Nocny, Anna Nowakowska, Adriana Szmidt-Jaworska, Justyna Szpotan, Barbara Wojczuk, Patrycja Wróblewska-Ankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)