Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Polityka bezpieczeństwa gospodarczego państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-1-PBG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1039) Security services, not elsewhere classified Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka bezpieczeństwa gospodarczego państwa
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych z zakresu programu szkoły średniej

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin, w tym:

- 30 godzin wykładu

- 30 godzin praca własna, w tym oparta o materiały zamieszczone na platformie Moodle

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozumie pojęcie i istotę bezpieczeństwa (strukturę bezpieczeństwa, poziomy identyfikacji bezpieczeństwa, obszary problemowe, współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa). Zna i rozumie pojęcia związane z bezpieczeństwem informacji – K_W07

W2: Rozumie uwarunkowania (geograficzne, ekonomiczne, administracyjne, organizacyjne) systemu bezpieczeństwa narodowego w wymiarze krajowym, regionalnym i międzynarodowym – K_W04


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wykorzystuje uzyskane informacje dla potrzeb praktycznego rozwiązywania problemów sfery bezpieczeństwa - K_U03

U2: Potrafi przygotować pisemne wypowiedzi dotyczące problematyki szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, w swoich opracowaniach umie stawiać tezy oraz artykułować własne poglądy w sprawach bezpieczeństwa potrafiąc je merytorycznie uzasadniać – K_U17

U3: Umie gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych – K_U19


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość znaczenia i poziomu swojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego - K_K08

K2: samodzielnie buduje system własnych poglądów i formułuje krytyczne oceny - K_K12

K3: rozumie źródła zagrożeń bezpieczeństwa i proponuje zastosowanie różnych rozwiązań eliminujących je - K_K14


Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacjami multimedialnymi, dyskurs na tematy związane z bezpieczeństwem ekonomicznym, analiza materiałów źródłowych

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagrożeniami bezpieczeństwa gospodarczego państw, wskazanie znaczeniem procesów globalizacji i integracji w zapewnieniu bezpieczeństwa gospodarczego oraz nauka rozumienia wpływu zachodzących procesów i zdarzeń na poziom bezpieczeństwa gospodarczego.

Pełny opis:

1. Współczesne rozumienie pojęcia bezpieczeństwa państwa

2. Ekonomizacja zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego

3. Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo gospodarcze

4. Zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z rozwoju i funkcjonowania gospodarki światowej

5. Ograniczone zasoby energetyczne jako nowe ekonomiczne zagrożenie bezpieczeństwa państw

6. Metody i środki działań państw mające przeciwdziałać zagrożeniom dla bezpieczeństwa ekonomicznego

7. Polityka fiskalna a bezpieczeństwo gospodarcze państwa

8. Polityka monetarna a bezpieczeństwo gospodarcze państwa

9. Równowaga płatnicza gospodarki a bezpieczeństwo państwa

10. Ocena polityki bezpieczeństwa gospodarczego RP

Literatura:

Literatura podstawowa:

Piotr Siemiątkowski, Uzależnienie finansowe jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015.

Konrad Raczkowski, Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzających państwem, Warszawa 2012.

Zenon Stachowiak, Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Ujęcie instytucjonalne, Warszawa 2012.

Krzysztof Księżopolski, Kamila Pronińska, Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy, Warszawa 2012.

Żukrowska K., Grącik M., Bezpieczeństwo międzynarodowe - teoria i praktyka, SGH Warszawa 2006

Górniewicz G., Siemiątkowski P., Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału, TNOiK, Toruń 2006.

Literatura uzupełniająca:

Księżopolski K., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Warszawa 2004

Bartodziej G., Tomaszewski M., Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne, Wydawnictwo Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Energetyka i Środowisko, Warszawa 2009.

Frejtag-Mika E., Z.Kołodziejak, W Putkiewicz, Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Radom 1996

Księżopolski K., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa 2011.

Chmielewski A., Bezpieczeństwo Energetyczne Świata, geopolityczne uwarunkowania, Warszawa 2009.

Cziomer E., Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne XXI wieku, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego2009r.

Metody i kryteria oceniania:

1/ Zaliczenie quizów zamieszczonych na platformie moodle (waga 0,3)

2/ Praca pisemna (dla chętnych) lub test zaliczeniowy (waga 0,7)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siemiątkowski
Prowadzący grup: Piotr Siemiątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siemiątkowski
Prowadzący grup: Piotr Siemiątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)