Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoria gier

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-1-TG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria gier
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu Elementy logiki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład – 30 godz.


Studiowanie literatury – 25 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.


Razem: 75 godz. – 3 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

TG_W1. Zna podstawowe pojęcia teorii gier. (K_W20)


TG_W2. Zna wybrane zastosowania matematyki do modelowania sytuacji konfliktowych. (K_W20)


Efekty uczenia się - umiejętności:

TG_U1. Umie sformułować podstawowe modele sytuacji konfliktowych zbudowane na gruncie teorii gier, (K_U20)


TG_U2. Potrafi wskazać strategie optymalne, punkty równowagi i strategie zwycięskie w wybranych typach gier (K_U20)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

TG_K1. Na podstawie analizy sytuacji konfliktowych opisanych na gruncie teorii gier proponuje sposoby ich rozwiązania (K_K13)

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych koncepcji klasycznej teorii gier i ilustrujących je przykładów. Omówione zostaną także wybrane metody analizowania pewnych gier metodami matematycznymi.

Pełny opis:

1. Przykłady wprowadzające w teorię gier, gry w postaci ekstensywnej i opisujące je diagramy. Pojęcie strategii, strategie zwycięskie

2. Gry w postaci strategicznej (normalnej), dominacja strategii, równowaga Nasha.

3. Podstawowe intuicje związane z pojęciem strategii mieszanej. Wybrane metody rozwiązywania prostych gier dwuosobowych.

4. Gry o sumie zerowej, wartość i strategie optymalne, związki z pojęciem równowagi. Metody rozwiązywania prostych gier o sumie zerowej.

5. Gry w postaci ekstensywnej raz jeszcze: pojęcie doskonałej równowagi

6. Gry z niekompletną informacją - przykłady.

7. Efekty związane z powtarzaniem gry na przykładzie Dylematu Więźnia

8. Podstawowe koncepcje teorii gier koalicyjnych: imputacje, rdzeń, wartość Shapley'a

Literatura:

1. M. Malawski, A. Wieczorek i H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, PWN Warszawa 2004.

2. G. Owen, Teoria gier, PWN Warszawa 1975.

3. M. J. Osborne i A. Rubinstein, A Course in Game Theory, The MIT Press,Cambridge, Massachusetts, 1996.

4. J. Watson, Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, WNT, Warszawa 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiona będzie na podstawie egzaminu pisemnego. Egzamin składa się z dwóch części:

a) teoretycznej, sprawdzającej znajomość przedstawionych pojęć i konstrukcji, odnoszącej się do efektów kategorii wiedzy oraz efektu TG_U1,

b) praktycznej, sprawdzającej osiągnięcie efektów TG_U2, TG_K1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kasjan
Prowadzący grup: Stanisław Kasjan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Mentzen
Prowadzący grup: Mieczysław Mentzen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Mentzen
Prowadzący grup: Mieczysław Mentzen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Mentzen
Prowadzący grup: Mieczysław Mentzen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Mentzen
Prowadzący grup: Mieczysław Mentzen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)