Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technologie informacyjne w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-1-TIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0600) Information and Communication Technologies (ICTs) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne w praktyce
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

26 godz. - laboratorium

4 godz. - zajęcia zdalne

15 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury

5 godz. - przygotowanie do zaliczenia


RAZEM: 50 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student zna podstawowe oprogramowanie biurowe.

W2. Student zna podstawowe pojęcia grafiki komputerowej.

W3. Student zna najważniejsze usługi szeroko pojętej

inteligencji obliczeniowej.

W4. Student zna koncepcje sieci www bezpośrednio związane

z przetwarzaniem informacji.

W5. Student zna koncepcję relacyjnej bazy danych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student potrafi edytować teksty za pomocą edytora tekstów. (K_U19)

U2. Student potrafi dokonywać obliczeń z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. (K_U14, K_U19)

U3. Student potrafi przygotować prezentacje multimedialną. (K_U16)

U4. Student potrafi dokonywać podstawowej obróbki cyfrowej

zdjęć i obrazów oraz tworzyć proste obrazy cyfrowe.

U5. Student potrafi posługiwać się serwisami

inteligencji obliczeniowej.

U6. Student umie korzystać z usług chmury obliczeniowej.

U7. Student potrafi obsługiwać w podstawowym zakresie

relacyjną bazę danych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Student rozumie potrzebę nieustannego uczenia się. (K_K01)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Na zajęciach zostanie przedstawiona podstawowa wiedza w zakresie technologii informacyjnych. W szczególności student zostanie zapoznany z podstawowym oprogramowaniem.

Pełny opis:

Przetwarzanie tekstów – praca z podstawowymi edytorami tekstów:

* style dokumentu tekstowego, importowanie i wstawianie różnych obiektów, wykresów, grafiki, tworzenie i formatowanie tabel, wstawianie i edytowanie równań, korespondencja seryjna, tworzenie automatycznych spisów treści, tabel i rysunków, przypisy, nagłówek i stopka.

Praca z arkuszami kalkulacyjnymi:

* operacje na arkuszach kalkulacyjnych, wprowadzanie danych, formatowanie danych, tworzenie serii danych, tworzenie formuł, adresowanie komórek;

* rodzaje wykresów, tworzenie wykresów, modyfikacja elementów wykresu, import i wstawianie obiektów, tworzenie tabel;

* wykorzystanie formuł, inspekcja formuł, definiowanie nazw, wbudowane grupy funkcji arkusza kalkulacyjnego;

* sortowanie i zarządzanie listami: podstawowe narzędzia, autofiltr i filtr zaawansowany;

* wykorzystywanie funkcji: matematycznych, statystycznych, finansowych, tekstowych, daty i czasu.

Tworzenie prezentacji multimedialnych:

* dodawanie i modyfikacja wzorca slajdów oraz wzorca tytułowego;

* szablony oraz motywy - tworzenie i modyfikacja;

* wykresy i diagramy - wstawianie, modyfikacja i formatowanie;

* warstwa multimedialna prezentacji

Praca z programami graficznymi:

* formatowanie kształtów: m.in. wypełnienie, przeźroczystość, efekt 3-W;

* formatowanie obrazów i zdjęć: m.in. dostosowywanie jasności, kontrastu, skali odcieni szarości, efektu rozmycia;

* operacje na obiektach graficznych: m.in. przycinanie, skalowanie, konwertowanie grafiki, ukrywanie;

Korzystanie z technologii WWW:

* stosowanie mechanizmów wyszukiwania

* praca w chmurze - przykłady, zasady, narzędzia

Korzystanie z baz danych:

*wprowadzenie do obsługi systemu baz danych

*budowa bazy danych

Literatura:

1. Mirosław Dziewoński, OpenOffice 2.0 PL : oficjalny podręcznik, Wydawnictwo Helion, 2005.

2. Curtis D. Frye, Microsoft Office Excel 2007 : krok po kroku, Warszawa : Wydawnictwo RM, 2007.

3. Mirosława Kopertowska-Tomczak, Word 2007 : ćwiczenia, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

4. Mirosława Kopertowska-Tomczak, PowerPoint 2007 : ćwiczenia, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

5. Mirosława Kopertowska-Tomczak, Excel 2007 : ćwiczenia, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

6. Waldemar Węglarz, Alicja Żarowska-Mazur, Office 2010 : praktyczny kurs : PowerPoint 2010, Word 2010, Excel 2010, Access 2010, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia będą oceniane na podstawie sumy punktów uzyskanych z zadań rozwiązywanych na zajęciach oraz dwóch sprawdzianów.

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów to 100, zaliczenie od 50 punktów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Jaworska-Pastuszak
Prowadzący grup: Alicja Jaworska-Pastuszak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNOPIB/course/index.php?categoryid=8
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)