Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wprowadzenie do geopolityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-1-WG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do geopolityki
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość geografii politycznej

Całkowity nakład pracy studenta:

60-300

Efekty uczenia się - wiedza:

Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk o bezpieczeństwie, zakresie badawczym, usytuowaniu wśród nauk społecznych oraz relacjach nauki o bezpieczeństwie narodowym z innymi dyscyplinami wiedzy K-W01

Rozumie uwarunkowania (geograficzne, ekonomiczne, administracyjne, organizacyjne) systemu bezpieczeństwa narodowego w wymiarze krajowym, regionalnym i międzynarodowym K-W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (polityczne, socjologiczne) istotne dla bezpieczeństwa narodowego K-U01

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk społecznych (politycznych, socjologicznych) determinujących bezpieczeństwo w różnych jego wymiarach K-U02

Posiada umiejętność analizowania zachowań podmiotów stosunków międzynarodowych, ich przesłanek oraz konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego K-U04

Rozumie i analizuje zjawiska społeczne K-U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii dóbr w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Potrafi wskazać priorytety K-K03

Uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum, uznaje samokształcenie za istotny warunek powodzenia na rynku pracy K-K06

Metody dydaktyczne:

wykład z elementami konwersacji

Skrócony opis:

1. Refleksja geopolityczna do końca XIX wieku

2. Halford Mackinder i pozostali klasyczni twórcy geopolityki

3. Eurazjatyzm międzywojenny

4. Doktryna MAD, koncepcje Zbigniewa Brzezińskiego i Henry'ego Kissingera

5. Teorie imperialne

6. Metropolie a terytoria podporządkowane

7. Neoeurazjatyzm Aleksandra Dugina

8. Współczesna myśl geopolityczna Rosji

9. Koncepcja międzymorza i polskie współczesne koncepcje geopolityczne (Jacek Bartosiak)

10. Geopolityka czasu wojen hybrydowych

11. Mierzenie potęgi mocarstw

12. Casus USA

13. Casus Rosji

14. Casus Chin

15. Problem mocarstwowości Polski

Pełny opis:

1. Refleksja geopolityczna do końca XIX wieku

2. Halford Mackinder i pozostali klasyczni twórcy geopolityki

3. Eurazjatyzm międzywojenny

4. Doktryna MAD, koncepcje Zbigniewa Brzezińskiego i Henry'ego Kissingera

5. Teorie imperialne

6. Metropolie a terytoria podporządkowane

7. Neoeurazjatyzm Aleksandra Dugina

8. Koncepcja Aleksandra Panarina i współczesna myśl geopolityczna Rosji, w tym geopolityka Kaukazu

9. Koncepcja międzymorza i polskie współczesne koncepcje geopolityczne (imperialny patriotyzm Jacka Bartosiaka)

10. Geopolityka czasu wojen hybrydowych

11. Mierzenie potęgi mocarstw

12. Casus USA

13. Casus Rosji

14. Casus Chin

15. Problem mocarstwowości Polski

Literatura:

Literatura podstawowa:

Leszek Moczulski,

Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999

Leszek Moczulski, Narodziny Międzymorza, Bellona, Warszawa 2008

Zenderowski, Radosław. "Geopolityka Trójmorza. Wydawnictwo Collegium Interethnicum, Warszawa 2021.

Potęgometria, red, Mirosław Sułek, ECAG, t. I i II, 2015

Zbigniew Brzeziński, The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (1997) Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, „Świat Książki”, Warszawa 1998, tłum. Tomasz Wyżyński.

Roman Bäcker, Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2000, s. 266.

Przegląd Geopolityczny

Literatura uzupełniająca:

Roman Bäcker, Ekstremizm jako kategoria politologiczna w: Piotr Borowiec, Robert Kłosowicz, Paweł Ścigaj (red.), Odmiany współczesnej nauki o polityce, t. I, Kraków 2014, ss. 377-382

Roman Bäcker, Eurazjatyzm a konserwatywna rewolucja w: Raźny Anna (red.), Idee konserwatywne w Rosji, Wyd. UJ, Kraków 2010 [wyd. XI 20-,

Roman Bäcker, Modele polityki sowieckiej wobec mniejszości narodowych w: B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, T. Bichta (red.), W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, Innovatio Press, Lublin 2012, ss. 593-604

Leszek Sykulski, Geopolityka. Słownik terminologiczny, PWN, Warszawa 2009.

Zbigniew Lach, Julian Skrzyp, Geopolityka i geostrategia, Wydawnictwo AON, Warszawa 2007

Andrzej Maśnica: Świat kolisty i zwycięstwo w historii Sir Halforda Mackindera. Stańczyk 1/ 1995, s. 24-38

Metody i kryteria oceniania:

osobno dla wykładu i konwersatorium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker
Prowadzący grup: Roman Bäcker, Kamila Rezmer-Płotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker
Prowadzący grup: Roman Bäcker, Kamila Rezmer-Płotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker, Joanna Piechowiak-Lamparska
Prowadzący grup: Roman Bäcker, Joanna Piechowiak-Lamparska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)