Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wymiar prawny bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-1-WPB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1039) Security services, not elsewhere classified Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wymiar prawny bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

– znajomość problematyki z zakresu przedmiotów: Teoria

bezpieczeństwa, Wstęp do nauki o państwie i prawie

– ogólna orientacja w aktualnych wydarzeniach polityczno-militarych


Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godziny kontaktowe)

- 30 godz. wykład (1 pkt.)

- 15 godz. ćwiczenia (0,5 pkt.)

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu

– 30 godzin (1 pkt.)

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (egzamin) – 15 godzin (0,5 pkt.)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna zakres zagadnień prawnych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa narodowego – K_W02

W2: zna podstawy prawne, organizację i zakres działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa narodowego – K_W05

W3: zna międzynarodowy system bezpieczeństwa, najważniejsze organizacje międzynarodowe, do których należy Polska i wpływ prawa tworzonego w ich ramach na bezpieczeństwo narodowe – K_W06

W4: zna konstytucyjne podstawy normatywne zapewnienia bezpieczeństwa w Polsce, potrafi wyjaśnić takie kategorie jak: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan wojny – K_W13


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk prawnych determinujących bezpieczeństwo w różnych jego wymiarach – K_U02

U2: posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi i etycznymi w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego – K_U08

U3: współdziała w procedurach decyzyjnych realizowanych na różnych stanowiskach w administracji publicznej w ramach kierowania bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego z zachowaniem zasad prawnych i reguł organizacyjnych – K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego w jego różnych wymiarach –K_K04

K2: uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych (uwzględniając aspekty prawne) służących poprawie stanu bezpieczeństwa narodowego – K_K05

K3: uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum, uznaje samokształcenie za istotny warunek powodzenia na rynku pracy – K_K06

Metody dydaktyczne:

wykład, pokaz multimedialny

ćwiczenia - dyskusja, przygotowanie projektu (prezentacji, referatu),

analiza materiałów źródłowych


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności studentów:

– poszukiwania źródeł, interpretacji i stosowania prawa w obszarze bezpieczeństwa;

– dostrzegania związków i zależności pomiędzy

prawem krajowym a europejskim i międzynarodowym;

– oceny zgodności prawa polskiego z prawem międzynarodowym w obszarze bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Prawo jako podstawa organizacji bezpieczeństwa demokratycznego państwa. Związki między prawem krajowym a prawem międzynarodowym w obszarze bezpieczeństwa. Podstawy konstytucyjne i prawne bezpieczeństwa i nienaruszalności granic Rzeczypospolitej Polskiej. Spory międzynarodowe oraz pokojowe metody ich rozwiązywania. Stosowanie siły w prawie międzynarodowym. Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych.

Międzynarodowe prawo humanitarne. Odpowiedzialność za zbrodnie i przestępstwa wojenne w prawie międzynarodowym. Stany nadzwyczajne w świetle polskiego porządku prawnego. Prawa człowieka i ich znaczenie w stosunkach międzynarodowych. Ochrona wspólnego dziedzictwa ludzkości. Ochrona dóbr kultury. Prawo międzynarodowe wobec nowych zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Lexis-Nexis, Warszawa 2006.

Bierzanek R., Wojna a prawo międzynarodowe, Warszawa 1982.

Czapliński W., Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego. Zarys wykładu, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

Flemming M., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, AON, Warszawa 2003.

Gasser H., Międzynarodowe prawo humanitarne. Wprowadzenie. PCK, Warszawa 1997.

Gąska M., Ciupiński A., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybrane problemy, AON, Warszawa 2001.

Jasudowicz T. (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie – osiągnięcia i wyzwania, Toruń 2007.

Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Scholar, Warszawa 2000.

Lankosz K. (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybór dokumentów, Bielsko-Biała 2007.

Leśko T., Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, MON, Warszawa 1984.

Lubiszewski M., Jasudowicz T., Fordoński R. (red.), Wybrane aktualne problemy międzynarodowego prawa humanitarnego, Olsztyn 2005.

Literatura uzupełniająca

Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2008.

Bugajski D. R. (red.) Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów

zbrojnych. Wyzwania XXI wieku, AMW, Gdynia 2008.

Czapliński W., Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym, INP PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2007.

F de Mulinen, Podręcznik prawa wojennego dla sił zbrojnych, Bellona, Warszawa 1994.

Flamming M., Wojciechowska J., Zbrodnie wojenne. Przestępstwa przeciwko pokojowi, państwu i obronności, C. H. Beck, Warszawa 1999.

Flemming M., Jeńcy wojenni. Warszawa 2000.

Gardocka T., Sobczak J., Prawna ochrona dóbr kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Góralczyk W., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2001.

Kranz J. (red.), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009.

Leśko T., Międzynarodowe ograniczenia w prowadzeniu konfliktów zbrojnych, Warszawa 1990.

Łukaszuk L., Międzynarodowe prawo humanitarne w systemie obrony praw człowieka i humanizacji stosunków międzynarodowych, AON, Warszawa 1995.

Malcolm N. Shaw, Prawo międzynarodowe, wyd. 1, Warszawa 2000 (tłumaczenie podręcznika opublikowanego przez Cambridge University Press).

Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP, Białystok 2005.

Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2006.

Wierzbicki B., Zdanowicz M., Prawo międzynarodowe. Materiały do studiów, Temida 2, Białystok 1995.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.

Wiśniewski L. (red.), Ochrona praw człowieka w świecie, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2000.

Zapobieganie konfliktom, SIPRI, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

Prawo o ustroju sądów powszechnych z 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1070).

Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z 9 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 104, poz. 708).

Ustawa o działach administracji rządowej z 4 września 1997 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 943).

Ustawa o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 974, 1725).

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 400).

Ustawa o Policji z 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 179).

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 21 listopada 1967 r. (Dz.U. Nr 44, poz. 220).

Ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27 września 1990 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 398).

Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela z 22 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1955).

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 590).

Metody i kryteria oceniania:

Cykl wykładów kończy się egzaminem pisemnym, obejmującym test zawierający 25 pytań otwartych i zamkniętych. Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie można uzyskać 1 punkt (w sumie max. 25 punktów). Na ocenę pozytywną (dostateczną) należy odpowiedzieć poprawnie na 16 pytań.

Podstawą przystąpienia do egzaminu jest otrzymanie oceny pozytywnej z ćwiczeń do końca semestru

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną na podstawie:

- aktywny udział w dyskusji (ocena ciągła);

- przygotowanie projektu w formie prezentacji multimedialnych i referatów (praca zespołowa);

- testy sprawdzające wiedzę

Ocenę końcową stanowi ocena średnia z ocen uzyskanych w czasie semestru.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, a tematy na których student był nieobecny muszą być zaliczone w trybie indywidualnym.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Polcikiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Polcikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot znajduje się w ramach grupy przedmiotów podstawowych i jest poświęcony problematyce związanej z elementami prawa międzynarodowego . i krajowego stanowiącymi podstawę bezpieczeństwa międzynarodowego, regionalnego i krajowego. Będzie realizowany w formie wykładu obejmującego 14 tematów realizowanych w czasie 30 godzin dydaktycznych oraz ćwiczeń w czasie 15 godzin kontaktowych w trakcie których zrealizowanych zostanie 7 tematów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności studentów:

– poszukiwania źródeł, interpretacji i stosowania prawa w obszarze bezpieczeństwa;

– dostrzegania związków i zależności pomiędzy

prawem krajowym a międzynarodowym;

– oceny zgodności prawa polskiego z prawem międzynarodowym w obszarze bezpieczeństwa.

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu objętego przedmiotami podstawowymi systematyzującymi tematykę związaną

z teorią bezpieczeństwa, jak również podstawowymi instytucjami bezpieczeństwa.

Student powinien posiadać ogólną orientacja w aktualnych wydarzeniach polityczno-militarych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Lexis-Nexis, Warszawa 2006.

Bierzanek R., Wojna a prawo międzynarodowe, Warszawa 1982.

Czapliński W., Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego. Zarys wykładu, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

Flemming M., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, AON, Warszawa 2003.

Gasser H., Międzynarodowe prawo humanitarne. Wprowadzenie. PCK, Warszawa 1997.

Gąska M., Ciupiński A., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybrane problemy, AON, Warszawa 2001.

Jasudowicz T. (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie – osiągnięcia i wyzwania, Toruń 2007.

Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Scholar, Warszawa 2000.

Lankosz K. (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybór dokumentów, Bielsko-Biała 2007.

Leśko T., Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, MON, Warszawa 1984.

Lubiszewski M., Jasudowicz T., Fordoński R. (red.), Wybrane aktualne problemy międzynarodowego prawa humanitarnego, Olsztyn 2005.

Literatura uzupełniająca

Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2008.

Bugajski D. R. (red.) Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów

zbrojnych. Wyzwania XXI wieku, AMW, Gdynia 2008.

Czapliński W., Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym, INP PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2007.

F de Mulinen, Podręcznik prawa wojennego dla sił zbrojnych, Bellona, Warszawa 1994.

Flamming M., Wojciechowska J., Zbrodnie wojenne. Przestępstwa przeciwko pokojowi, państwu i obronności, C. H. Beck, Warszawa 1999.

Flemming M., Jeńcy wojenni. Warszawa 2000.

Gardocka T., Sobczak J., Prawna ochrona dóbr kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Góralczyk W., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2001.

Kranz J. (red.), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009.

Leśko T., Międzynarodowe ograniczenia w prowadzeniu konfliktów zbrojnych, Warszawa 1990.

Łukaszuk L., Międzynarodowe prawo humanitarne w systemie obrony praw człowieka i humanizacji stosunków międzynarodowych, AON, Warszawa 1995.

Malcolm N. Shaw, Prawo międzynarodowe, wyd. 1, Warszawa 2000 (tłumaczenie podręcznika opublikowanego przez Cambridge University Press).

Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP, Białystok 2005.

Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2006.

Wierzbicki B., Zdanowicz M., Prawo międzynarodowe. Materiały do studiów, Temida 2, Białystok 1995.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.

Wiśniewski L. (red.), Ochrona praw człowieka w świecie, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2000.

Zapobieganie konfliktom, SIPRI, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

Prawo o ustroju sądów powszechnych z 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1070).

Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z 9 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 104, poz. 708).

Ustawa o działach administracji rządowej z 4 września 1997 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 943).

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 400).

Ustawa o Policji z 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 179).

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 21 listopada 1967 r. (Dz.U. Nr 44, poz. 220).

Ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27 września 1990 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 398).

Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela z 22 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1955).

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 590).

Uwagi:

Wykłady kończą się egzaminem, natomiast ćwiczenia zaliczeniem z oceną na podstawie średniej z uzyskanych ocen w czasie całego semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Polcikiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Polcikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot znajduje się w ramach grupy przedmiotów podstawowych i jest poświęcony problematyce związanej z elementami prawa międzynarodowego . i krajowego stanowiącymi podstawę bezpieczeństwa międzynarodowego, regionalnego i krajowego. Będzie realizowany w formie wykładu obejmującego 14 tematów realizowanych w czasie 30 godzin dydaktycznych oraz ćwiczeń w czasie 15 godzin kontaktowych w trakcie których zrealizowanych zostanie 7 tematów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności studentów:

– poszukiwania źródeł, interpretacji i stosowania prawa w obszarze bezpieczeństwa;

– dostrzegania związków i zależności pomiędzy

prawem krajowym a międzynarodowym;

– oceny zgodności prawa polskiego z prawem międzynarodowym w obszarze bezpieczeństwa.

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu objętego przedmiotami podstawowymi systematyzującymi tematykę związaną

z teorią bezpieczeństwa, jak również podstawowymi instytucjami bezpieczeństwa.

Student powinien posiadać ogólną orientacja w aktualnych wydarzeniach polityczno-militarych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Lexis-Nexis, Warszawa 2006.

Bierzanek R., Wojna a prawo międzynarodowe, Warszawa 1982.

Czapliński W., Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego. Zarys wykładu, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

Flemming M., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, AON, Warszawa 2003.

Gasser H., Międzynarodowe prawo humanitarne. Wprowadzenie. PCK, Warszawa 1997.

Gąska M., Ciupiński A., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybrane problemy, AON, Warszawa 2001.

Jasudowicz T. (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie – osiągnięcia i wyzwania, Toruń 2007.

Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Scholar, Warszawa 2000.

Lankosz K. (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybór dokumentów, Bielsko-Biała 2007.

Leśko T., Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, MON, Warszawa 1984.

Lubiszewski M., Jasudowicz T., Fordoński R. (red.), Wybrane aktualne problemy międzynarodowego prawa humanitarnego, Olsztyn 2005.

Literatura uzupełniająca

Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2008.

Bugajski D. R. (red.) Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów

zbrojnych. Wyzwania XXI wieku, AMW, Gdynia 2008.

Czapliński W., Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym, INP PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2007.

F de Mulinen, Podręcznik prawa wojennego dla sił zbrojnych, Bellona, Warszawa 1994.

Flamming M., Wojciechowska J., Zbrodnie wojenne. Przestępstwa przeciwko pokojowi, państwu i obronności, C. H. Beck, Warszawa 1999.

Flemming M., Jeńcy wojenni. Warszawa 2000.

Gardocka T., Sobczak J., Prawna ochrona dóbr kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Góralczyk W., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2001.

Kranz J. (red.), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009.

Leśko T., Międzynarodowe ograniczenia w prowadzeniu konfliktów zbrojnych, Warszawa 1990.

Łukaszuk L., Międzynarodowe prawo humanitarne w systemie obrony praw człowieka i humanizacji stosunków międzynarodowych, AON, Warszawa 1995.

Malcolm N. Shaw, Prawo międzynarodowe, wyd. 1, Warszawa 2000 (tłumaczenie podręcznika opublikowanego przez Cambridge University Press).

Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP, Białystok 2005.

Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2006.

Wierzbicki B., Zdanowicz M., Prawo międzynarodowe. Materiały do studiów, Temida 2, Białystok 1995.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.

Wiśniewski L. (red.), Ochrona praw człowieka w świecie, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2000.

Zapobieganie konfliktom, SIPRI, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

Prawo o ustroju sądów powszechnych z 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1070).

Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z 9 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 104, poz. 708).

Ustawa o działach administracji rządowej z 4 września 1997 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 943).

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 400).

Ustawa o Policji z 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 179).

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 21 listopada 1967 r. (Dz.U. Nr 44, poz. 220).

Ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27 września 1990 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 398).

Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela z 22 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1955).

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 590).

Uwagi:

Wykłady kończą się egzaminem, natomiast ćwiczenia zaliczeniem z oceną na podstawie średniej z uzyskanych ocen w czasie całego semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)