Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-2-BD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bazy danych
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość obsługi komputera.

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godz. - wykład

30 godz. - laboratoria

25 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury

15 godz. - przygotowanie do zaliczenia

15 godz. - przygotowanie do egzaminu


Razem 100 godz.

4 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

BD_W1. Zna podstawową terminologię związaną z bazami danych (K_W21).

BD_W2. Zna różne modele danych (K_W21).

BD_W3. Wie jak zaprojektować relacyjną bazę danych (K_W21).

BD_W4. Zna podstawowe elementy języka SQL (K_W21).

BD_W5. Zna elementy bezpieczeństwa danych (K_W21).

Efekty uczenia się - umiejętności:

BD_U1. Umie pracować z prostą bazą danych (K_U14, K_U19).

BD_U2. Umie wykorzystywać podstawowe elementy języka SQL (K_U19).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

BD_W1. Rozumie potrzebę zabezpieczania informacji zawartych w bazach danych (K_K12, K_K14).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z bazami danych. Główny nacisk zostanie położony na podstawowe aspekty bezpieczeństwa danych.

Pełny opis:

Wykład:

- Wprowadzenie do baz danych: podstawowa terminologia, charakterystyka baz danych, wymagania stawiane bazom danych, cechy technologii baz danych, wprowadzenie do modeli danych, charakterystyka użytkowników baz danych, charakterystyka sposobów korzystania z bazy danych, architektury baz danych, ogólny podział baz danych.

- Systemy zarządzania bazami danych

- Modele danych. Główny nacisk zostanie położony na model relacyjny, jednakże poruszone zostaną również nierelacyjne modele danych.

- Projektowanie poprawnych i efektywnych relacyjnych baz danych.

- Elementy języka SQL

- Architektura systemów opartych o bazy danych.

- Elementy bezpieczeństwa w bazach danych.

Literatura:

1. J. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, Warszawa, 2001.

2. J.L. Harrington, SQL dla każdego, Mikom, Warszawa, 1998 .

3. T. Connolly, C. Begg, Systemy baz danych, Wydawnictwo RM, Warszawa, 2004.

4. P. Beynon-Davies, Systemy baz danych, PWN, Warszawa, 2003.

Tadeusz Pankowski, Podstawy baz danych, PWN, Warszawa, 1992.

5. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT, Warszawa, 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie omówienia projektu - sprawdza kompetencje efektów kształcenia w kategorii umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Egzamin - sprawdza osiągnięcie efektów kształcenia w kategorii wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szymański
Prowadzący grup: Jerzy Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szymański
Prowadzący grup: Jerzy Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)