Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Organy administracji w bezpieczeństwie państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-2-SP-OA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organy administracji w bezpieczeństwie państwa
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 2 rok - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

3 pkt.: 1 godziny kontaktowe; 1 przygotowanie do zajęć; 1 przygotowanie do kolokwium końcowego

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma podstawową wiedzę o najważniejszych podmiotach właściwych w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego, ich strukturze, funkcjach oraz podstawach prawnych funkcjonowania. (K_W02)


W2: Ma podstawową wiedzę w zakresie podstawowych instytucji i podmiotów ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym prawnych regulacjach na temat procedury oraz materialnych oraz formalnych podstaw ich działań. (K_W03)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Prawidłowo posługuje się normami prawnymi z wybranych dziedzin prawa w celu oceny kwalifikacji prawnej danego stanu lub zdarzenia. (K_U01)


U2: Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym właściwym dla nauk o bezpieczeństwie. (K_U05)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada przygotowanie do pracy w instytucjach publicznych (K_K04)


K2: Posiada przygotowanie do pracy w instytucjach z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym zarządzania kryzysowego. (K_K02)


Metody dydaktyczne:

Metody stosowane w toku zajęć to prezentacje prowadzącego, krótkie wystąpienia ustne studentów oraz moderowane dyskusje.

Skrócony opis:

- Uczestnicy zobowiązani są przygotować wystąpienia na zadany temat;

- Czas na wszystkie wystąpienia podczas jednych zajęć to nie więcej niż 40 minut;

- Pozostali uczestnicy słuchają i robią notatki;

- Po wystąpieniach słuchacze prezentują swoją ocenę danej przestrzeni instytucjonalnej z podziałem na silne i słabe strony;

- Mile widziane propozycje zmian!

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do tematyki przedmiotu. Omówienie zasad uzyskania zaliczenia.

2. Podstawowe zagadnienia z zakresu nauk o administracji publicznej.

a. Samodzielne opracowanie przed zajęciami i dyskusja w toku spotkania na temat następujących definicji pojęć podstawowych: państwo, władza, władza publiczna, administracja, administracja (publiczna/niepubliczna), zarządzanie, kierowanie, nadzór, kontrola, konstytucjonalizm, biurokratyzm, zadanie publiczne, organ, służba cywilna, samorząd, subsydiarność (pomocniczość), decentralizacja, centralizacja, dewolucja, delegacja, koncentracja, dekoncentracja, autonomia, federacja, zależność hierarchiczna, osobowość prawna, wspólnota, kolegialność, jednoosobowość, resort (zasada resortowości)

3. Podstawowe zasady organizacji i działania administracji publicznej.

a. J. Malec, Historyczne modele rozwoju biurokracji, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracji, pod red. K. Zuby, Toruń 2007, s. 17–26.

b. C.J. Olbromski, Klasyczny model biurokracji Maxa Webera, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracji, pod red. K. Zuby, Toruń 2007, s. 27–41.

4. Historia administracji publicznej w Polsce

a. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764–1989, Warszawa 2007, s. 303-350, 395–434.

5. Zasada decentralizacji oraz pomocniczości w funkcjonowaniu administracji publicznej

a. L. Habuda, Decentralizacja vs centralizacja administracji w strukturze zasadniczego terytorialnego podziału kraju, Toruń 2009, s. 128–175.

b. Ch. Millon-Delson, Zasada subsydiarności – założenia, historia oraz problemy współczesne, [w:] Sybsydiarność, pod red. D. Milczarka, Warszawa 1996, s. 41-52.

6. Podstawy ustroju administracji rządowej centralnej i terenowej

a. J. Sługocki, Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2007, s. 61–181.

7. Podstawy ustroju samorządu terytorialnego w Polsce

a. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009, s. 115–129, 214–243.

8. Administracja publiczna w Polsce w sferze bezpieczeństwa

a. Gołębiowska, B. Zientarski, Organy administracji rządowej i samorządowej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa, pod red. A. Gołębiowskiej i B. Zientarskiego, Warszawa 2017, s. 9–28.

9. Modele administracji publicznej państwa narodowego i ich dynamika.

a. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 29–64.

b. S. Mazur, Narodowe modele administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera, Warszawa 2005, s. 63–86.

10. Procesy decyzyjne w administracji publicznej.

a. A. Habuda, L. Habuda, Teorie decyzji w odniesieniu do administracji publicznej, [w:] Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, pod red. L. Habudy, Wrocław 2000, s. 11–30.

b. I. Macek, Aksjologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w administracji publicznej, [w:] Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, pod red. L. Habudy, Wrocław 2000, s. 77–95.

11. Kontrola administracji publicznej.

a. M. Możdżeń-Marcinkowski, Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Warszawa 2009, s. 194–205.

b. J. Sługocki, Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2007, s. 389–410.

12. Administracja w systemie politycznym.

a. K. Zuba, Biurokracja jako podmiot polityczny w demokracji, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, Toruń 2007, s. 107–123.

b. H. Izdebski, , Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie publiczne” nr 1/2007, s. 7–20.

13. Organizacja i techniki pracy administracji.

a. A. Schick, Państwo sprawne. Rozmyślania nad koncepcją, która nie doczekała się jeszcze realizacji, choć jej czas już nadszedł, [w:] Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, pod red. J. Czaputowicza, Warszawa 2008 r., s. 23–51.

b. R. Przybyszewski, Administracja publiczna wobec przemian społecznoekonomicznych epoki informacyjnej, Toruń 2009, s. 129–166.

14. Wyzwania ciągłości działania

a. P. Gromek, Ciągłość działania administracji publicznej wobliczu zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego, [w:] Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa, pod red. A. Gołębiowskiej i B. Zientarskiego, Warszawa 2017, s. 107–122.

15. Kolokwium końcowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

(patrz harmonogram zajęć)

Literatura rozszerzająca:

Boć, J., Błaś, A.,& Jeżewski, J. (2004). Administracja publiczna. Warszawa.

Bordo, A. (2006). Samorząd terytorialny: system prawnofinansowy. Warszawa.

Czaputowicz, J. (2005). Administracja publiczna. Warszawa.

Dolnicki, B. (2003). Samorząd terytorialny. Kraków.

Gizicki, W. (2008). Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego. Toruń.

Guła, P., Tarnawski P., & Zubrzycki W. (2005). Terroryzm – zagrożenia i przeciwdziałanie. Kraków.

Izdebski, H. (2009). Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Warszawa.

Leoński, Z. (2006). Samorząd terytorialny w Polsce. Warszawa.

Lutrzykowski, A., & Marszałek-Kawa, J. (Red.). (2008). Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Toruń.

Łoś-Nowak, T. (Red.). (2009). Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania – zasięg. Wrocław.

Marszałek-Kawa, J. (Red.). (2007). Samorząd terytorialny. Studium politologiczne.Toruń.

Mołdawa, T., Wojtaszczyk, K. A., Małecki, M. (2003). Administracja publiczna w procesie dostosowania państwa do Unii Europejskiej. Warszawa.

Nowacka, E. J. (2006). Polski samorząd terytorialny. Warszawa.

Nye jr., J. S. (2009), Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii. Warszawa.

Patrzałek, L. (1999). Finanse samorządowe. Wrocław.

Sarnecki, P. (Red.). (2005). Samorząd terytorialny. Warszawa.

Supernat, J. (2005). Europejska przestrzeń administracyjna (zagadnienia wybrane). Wrocław.

Tarno, J. (Red.). (2004). Samorząd terytorialny w Polsce. Warszawa.

Tarno, J.P., Sieniuć, M., Sulimirski, J., & Wyporska J. Samorząd terytorialny w Polsce. Warszawa.

Trzciński, K. (2006). Obywatelstwo w Europie. Z dziejów idei i instytucji. Warszawa.

Urban, A. (2009). Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa.

Wiszniowski, R. (2005). Administracja i polityka. Europejska administracja publiczna. Wrocław.

Wiszniowski, R. (2007). Administracja i polityka. Europejska administracja publiczna. Wrocław.

Żukrowska, K. (Red.). (2011). Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu. Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Punktacja aktywności na zajęciach.

Kolokwium końcowe.

Skala ocen:

0-12 ndst

13-14 dst

15-16 dst +

17-18 db

19-20 db +

21-25 bdb

Uzyskanie 11 punktów za aktywność zwalnia z kolokwium końcowego.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących działalności organów administracji w bezpieczeństwie państwa, na przykładzie konkretnych zagadnień.

Pełny opis:

1. System bezpieczeństwa państwa + Relacje między władzą a służbami w zakresie bezpieczeństwa

2. Polityka informacyjna organów administracji

3. Zadania i kompetencje Prezydenta oraz BBN, RBN, Rada Gabinetowa

4. Zadania i kompetencje Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów

5. Zadania i kompetencje ministra właściwego ds. wewnętrznych

6. Zadania i kompetencje Ministra Koordynatora Służb Specjalnych

7. Zadania i kompetencje Ministra Obrony Narodowej

8. Zadania i kompetencje Ministra Sprawiedliwości

9. Zadania i kompetencje Ministra Spraw Zagranicznych

10. Zadania i kompetencje Sejmu oraz sejmowe komisje

11. Służby mundurowe

12. Straże i inspekcje

13. Współpraca samorządu terytorialnego z policją, tworzenie straży gminnych oraz kwestie związane z monitoringiem

14. Wyzwania dla organów administracji w obszarze bezpieczeństwa państwa

Literatura:

Czupryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.

Dana A., Policja w systemie administracji publicznej. Prawne formy, metody i środki działania, Siedlce 2017.

Kitler W., Zadania obronne samorządu terytorialnego. Materiał studyjny, Warszawa 2019.

Stelmach J., Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Wrocław 2016.

Ściborek Z. (red. nauk.), Podsystem niemilitarny w przygotowaniach obronnych RP, Toruń 2017.

Ura E., Pieprzny S., Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce, Rzeszów 2016.

+ wybrane ustawy

Uwagi:

Forma zaliczenia zajęć:

bieżąca praca na zajęciach;

aktywność na zajęciach (minusy za jej brak);

jeżeli na zajęciach nie zostanie uzyskana odpowiednia ilość aktywności - odpowiedź ustna na koniec semestru (na dyżurze);

liczba nieobecności: 3 (w przypadku większej ilości – wymagana będzie inna forma "odrobienia").

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących działalności organów administracji w bezpieczeństwie państwa, na przykładzie konkretnych zagadnień.

Pełny opis:

System bezpieczeństwa państwa

Zadania i kompetencje Prezydenta oraz BBN, RBN, Rada Gabinetowa

Zadania i kompetencje Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów

Zadania i kompetencje ministra właściwego ds. wewnętrznych, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Państwa

Zadania i kompetencje Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, cywilne służby specjalne

Zadania i kompetencje Ministra Obrony Narodowej, wojskowe służby mundurowe

Zadania i kompetencje Ministra Sprawiedliwości, Służba Więzienna

Zadania i kompetencje Ministra Spraw Zagranicznych

Zadania i kompetencje Sejmu oraz sejmowe komisje

Współpraca samorządu terytorialnego z policją, tworzenie straży gminnych oraz kwestie związane z monitoringiem

Polityka informacyjna organów administracji

Wyzwania dla organów administracji w obszarze bezpieczeństwa państwa

Literatura:

Czupryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.

Dana A., Policja w systemie administracji publicznej. Prawne formy, metody i środki działania, Siedlce 2017.

Kitler W., Zadania obronne samorządu terytorialnego. Materiał studyjny, Warszawa 2019.

Stelmach J., Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Wrocław 2016.

Ściborek Z. (red. nauk.), Podsystem niemilitarny w przygotowaniach obronnych RP, Toruń 2017.

Ura E., Pieprzny S., Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce, Rzeszów 2016.

Ura E., Pieprzny S., Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczpospolitej Polskiej, Rzeszów 2010.

+ wybrane ustawy

Uwagi:

Forma zaliczenia zajęć:

bieżąca praca na zajęciach;

aktywność na zajęciach (minusy za jej brak);

jeżeli na zajęciach nie zostanie uzyskana odpowiednia ilość aktywności - odpowiedź ustna na koniec semestru (na dyżurze);

liczba nieobecności: 2 (w przypadku większej ilości – odpowiedź ustna na dyżurze).

5: 10

4+: 8

4: 6

3+: 4

3: 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)