Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Polityka informacyjna państwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-2-SP-PIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka informacyjna państwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 2 rok - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1. Ochrona informacji niejawnych.

2. Cenzura prewencyjna w II RP.

3. Cenzura prewencyjna w czasie II wojny światowej.

3. Cenzura prewencyjna w PRL-u.

4. Rzecznicy prasowi Rady Ministrów.

5. Rzecznicy prasowi ministrów obrony narodowej.

6. Rzecznicy prasowi ministrów właściwych ds. wewnętrznych.

7. Rzecznicy prasowi komendantów głównych Policji

8. Rzecznicy prasowi komendantów głównych Straży Granicznej.

9. Rzecznicy Prasowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

10. Rzecznicy prasowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

11. Prasa wojskowa II RP.

12. Działalność prasowo-propagandowa Remigiusza Kwiatkowskiego.

13. Polska prasa wojskowa w czasie II wojny światowej.

14. Polska Zbrojna.

15. Wybrane czasopisma wojskowe wydawane przez MON i WP.

16. Prasa policyjna w II RP.

17. Prasa milicyjna w okresie PRL.

18. Centralna prasa policyjna III RP.

19. Raport - internrnetowy Biuletyn KWP w Bydgoszczy

20.Wojskowe programy radiowe.

21. Wojskowe programy telewizyjne

22. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) MON.

23. BIP MSWiA.

24. BIP Komendy Głównej Policji.

25. BIP Komendy Głównej Straży Granicznej.

26. BIP Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

27. BIP Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.

28. BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w...

29. BIP Komendy Stołecznej Policji

30. BIP Komendy Miejskiej (Powiatowej) w ....

31. Polityka informacyjna na temat bezpieczeństwa prowadzona przez polskie placówki dyplomatyczne.

32. Korespondencji wojenni (szkolenie i dostęp do informacji)

33. Polscy korespondencji wojenni w czasie II wojny światowej.

34. Niemieccy korespondenci wojenni w czasie II wojny światowej.

35. Polityka informacyjna w czasie działań wojennych w Iraku

36. Polityka informacyjna w czasie działań wojennych w Afganistanie.

37.Polityka informacyjna w czasie konfliktu na Bliskim Wschodzie.

38. Polityka informacyjna w czasie wojny w Wietnamie.

39. Polityka informacyjna w sprawie misji wojskowej w Kosowie.

40. Polityka informacyjna w sprawie misji policyjnej w Kosowie.

41. Polityka informacyjna Wojskowego Instytutu Wydawniczego.

42. Polityka informacyjna Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

43. Fotografia wojskowa i wojenna.

44. Plakaty wojskowe i wojenne.

45. Malarstwo wojskowe i batalistyczne.

46. Wojskowe i wojenne filmy propagandowe.

47. Ulotni zrzucane w czasie działań wojennych.

48.Głośniki uliczne.

49. Facebook w polityce bezpieczeństwa.

Literatura:

Andrzejewski P., Kot W., Media relations budowanie reputacji firmy, Warszawa 2002.

Butler J., Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania?, Warszawa 2011.

Filipiak M., Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin 2003.

Gmurek M., Oskarżenie na zamówienie. Medialno-polityczny układ w przedstawianiu problematyki przestępczości zorganizowanej,

Toruń 2011.

Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teoria i analizy prasy, radia, telewizji i internetu, Warszawa 2004.

Habielski R., Wolność czy odpowiedzialność? Prasa i polityka w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2013.

Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin 2003.

Jarecka U., Nikczemny wojownik na słusznej wojnie. Wybrane aspekty obrazu wojny w mediach wizualnych, Warszawa 2009.

Krzanicki M., Fotografia i propaganda. Polski fotoreportaż prasowy w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 2013.

Mroziewicz K., Dziennikarz w globalnej wiosce, Warszawa 2004.

O kulturze strachu i przemyśle bezpieczeństwa, red. P. Żuk, P. Żuk, Warszawa 2015.

Public relations instytucji użyteczności publicznej, red. E. Hope, Gdańsk 2005.

Public relations w teorii i praktyce, red. B. Ociepka, Wrocław 2003.

Szymańska A., Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Warszawa 2004.

Stinnett R. T., Dzień kłamstwa. Prawda o Pearl Harbor, Warszawa 2001.

Szurmiński Ł., Mechanizmy propagandy. Wizerunek konfliktu kosowskiego w publicystyce, Warszawa 2008.

Terroryzm w medialnym obrazie świata, red. K. Liedl, S. Mock, Warszawa 2010.

Wojcik K., Public relations od a do z. Wprowadzenie programów PR. Kontrola procesów PR, Warszawa 2001.

Zarządzanie kryzysowe a media i granice państw w erze globalizacji, red. M. Koziński, Słupsk 2010.

ŹRÓDŁA;

Finkel D., Dobrzy żołnierze. Relacja z amerykańskiej wojny w Iraku, Wrocław 2009.

Wspomnienia niekontrolowane. Z historii PRL. Dziennikarze, cz. I, Gdańsk 2003, Cz. II Gdańsk 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Referat zaliczeniowy na ustalony z prowadzącym zajęcia temat. Aktywność w czasie zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)