Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wojska specjalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-2-SP-WS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1031) Military and defence Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wojska specjalne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 2 rok - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- znajomość problematyki z zakresu przedmiotów: Teoria bezpieczeństwa, Polityka i strategia bezpieczeństwa, System bezpieczeństwa narodowego;

- ogólna orientacja w aktualnych wydarzeniach polityczno-militarych


Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godziny kontaktowe)

- 15 godz. Konwersatorium (0,5 pkt.)

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta – 20 godzin

(0,5 pkt.)

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w zaliczeniu przedmiotu – 15 godzin (0,5 pkt.)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna zagrożenia i ich konsekwencjach dla bezpieczeństwa

narodowego, ich przyczyny oraz wynikających z tych zagrożeń

procesy zmian w systemie zapewnienia bezpieczeństwa, także

w obszarze wykorzystania Wojsk Specjalnych - K_W09

W2: definiuje podstawowe zagadnienia z zakresu funkcjonowania

i organizacji systemu bezpieczeństwa narodowego Polski,

w tym potrafi ocenić wpływ Wojsk Specjalnych na

funkcjonowanie systemu obronnego państwa - K_W12

W3: zna znaczenie podstawowych pojęć używanych w badaniach

nad bezpieczeństwem narodowym, w tym terminologii

związanej z użyciem i działaniem Wojsk Specjalnych - K_W15


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wykorzystywać uzyskane informacje dla potrzeb

praktycznego rozwiązywania problemów sfery bezpieczeństwa,

szczególnie w aspekcie użycia i działania Wojsk Specjalnych -

K_U3

U2: Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami używanymi

w nauce o bezpieczeństwie narodowym, w tym właściwie

posługuje się terminologią związaną z wykorzystaniem Wojsk

Specjalnych - K_U13

U3: przygotowuje pisemne wypowiedzi dotyczące problematyki

szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, w swoich

opracowaniach umie stawiać tezy oraz artykułować własne

poglądy w sprawach bezpieczeństwa (szczególnie roli i zadań

Wojsk Specjalnych potrafiąc je merytorycznie uzasadniać -

K_U17

U4: analizuje przyczyny i uwarunkowania konkretnych wydarzeń

zbrojnych oraz wpływ Wojsk Specjalnych na ich wynik -

K_U18


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę nieustannego uczenia i aktualizowania

swojej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, także

w zakresie rozwoju Wojsk Specjalnych - K_K01

K2: rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii dóbr w działaniach na

rzecz bezpieczeństwa. Wskazuje priorytety oraz uzasadnia

znaczenie Wojsk Specjalnych dla bezpieczeństwa narodowego –

K_K03

K3: Uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum,

uznaje samokształcenie za istotny warunek powodzenia na rynku

pracy - K_K06

K4: Ma świadomość znaczenia i poziomu swojej wiedzy z zakresu

bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w tym roli

i wykorzystania Wojsk Specjalnych - K_K08


Metody dydaktyczne:

opis, pogadanka, prezentacja, analiza materiałów źródłowych

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z: genezą wojsk i działań specjalnych, rodzajami i charakterystyką działań specjalnych, współczesnymi formacjami specjalnymi, najważniejszymi operacjami prowadzonymi przez Wojska Specjalne, znaczeniem sił specjalnych dla bezpieczeństwa, rolą Wojsk Specjalnych w narodowym systemie bezpieczeństwa Polski, kierunkami rozwoju sił specjalnych.

Pełny opis:

I. POJĘCIE WOJSK I DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

1. Podstawowe kwestie terminologiczne.

2. Rodzaje działań specjalnych i ich

charakterystyka.

3. Organizacja i funkcjonowanie współczesnych sił specjalnych.

II. HISTORIA DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

1. Starożytność.

2. Wiek XIX.

3. Okres międzywojenny.

4. Działania specjalne w II wojnie światowej

- siły specjalne Rzeszy Niemieckiej

- alianckie siły specjalne

- radzieckie operacje specjalne

5. Działania specjalne w okresie zimnej wojny (1945-1990).

III. GENEZA WOJSK (DZIAŁAŃ) SPECJALNYCH W POLSCE

1. Działania specjalne w średniowieczu oraz w okresie powstań

narodowych.

2. Polskie oddziały specjalne w II wojnie światowej:

- formacje spadochronowe na Zachodzie

- polskie oddziały Commando

- oddziały dywersyjne Armii Krajowej

3. Polskie oddziały specjalne w okresie powojennym (do 1990 r.):

- 1 Batalion Szturmowy – Dziwnów,

- Jednostka Wojskowa Formoza - Gdynia,

- samodzielne kompanie specjalne,

- kompanie specjalne z brozp.

IV. WSPÓŁCZESNE WOJSKA SPECJALNE W POLSKIM SYSTEMIE OBRONNYM

1. Proces tworzenia Wojsk Specjalnych po transformacji ustrojowej.

2. Struktura, zadania, wyposażenie współczesnych Wojsk Specjalnych RP:

- Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych,

- Jednostka Wojskowa GROM,

- Jednostka Wojskowa Komandosów,

- Jednostka Wojskowa FORMOZA,

- Jednostka Wojskowa NIL,

- Jednostka Wojskowa AGAT,

- 7 eskadra działań specjalnych.

V. ZNACZENIE SIŁ SPECJALNYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

1. Rola i zadania Wojsk Specjalnych w systemie obronnym państwa.

2. Polski model budowy Wojsk Specjalnych

3. Doświadczenia i wnioski z funkcjonowania Wojsk Specjalnych w Siłach Zbrojnych RP.

4. Determinanty efektywności operacji specjalnych na przykładzie działań w Iraku i w Afganistanie.

VI. FORMACJE SPECJALNE CZOŁOWYCH PAŃSTW

1. Wojska Specjalne USA

- Dowództwo Operacji Specjalnych Armii Stanów Zjednoczonych

- Rangers

- Delta Force

- Naval Special Warfare Development Group (DEVGRU lub SEAL)

- US Army Special Forces (Zielone Berety)

2. Wojska Specjalne Rosji

- Dowództwo sił specjalnych

- Specnaz

- Grupa Alfa

3. Wojska Specjalne Wielkiej Brytanii

- Special Air Service (SAS)

- Special Boat Service (SBS)

- Special Reconnaissance Regiment (SRR)

4. Współczesne operacje jednostek elitarnych.

VII. KIERUNKI ROZWOJU WOJSK SPECJALNYCH

Literatura:

Literatura podstawowa:

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013.

Denece Eric, Historia oddziałów specjalnych, Bellona SA, Warszawa 2009.

Graeme Stewart, SAS. Elita wojsk brytyjskich, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.

Korczyński Grzegorz, Polskie oddziały specjalne w II wojnie światowej, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006.

Królikowski Hubert, Historia działań specjalnych: od wojny trojańskiej do II wojny światowej, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004.

Królikowski Hubert, Wojskowa Formacja Specjalna "Grom" im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Gdański Dom Wydawniczy, Gdańsk 2002.

Kwećka Roman, Gryga Marek, Siły specjalne w kontekście współczesnych zagrożeń, AON, Warszawa 2002.

Mike Ryan, Encyklopedia oddziałów specjalnych. Taktyka, historia, strategia, uzbrojenie, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.

Nadel Joel, Wright Jon, Komandosi amerykańscy, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1997.

Sroka Paweł., Pacek Bogusław, Kubiński Marek (red.), Wojska specjalne w systemie obronnym RP – aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne, AON, Warszawa 2013.

Stilwell Aleksander, Informatoro SAS i jednostkach elitarnych. Siły specjalne w akcji. Operacje jednostek elitarnych 1991-2011, Wydawnictwo Vesper, Kraków 2014.

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

Depa Wojciech, Modus Operandi sił specjalnych, Tom IV, Taktyka czerwona, Avalod, Kraków 2013.

Hermann Henryk, Działania specjalne (wczoraj-dziś-jutro), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.

Leebaert Derek, Historia oddziałów specjalnych i tajnych operacji od Achillesa do

Al-Kaidy, Wyd. Jeden Swiat, Warszawa 2010.

Markowski Wiktor, Miliaczenko Wiktor, Specnaz w Afganistanie, Dom Wydawniczy Bellona Warszawa 2002.

Miller Russell, Komandosi, Amber, Warszawa 2000.

Pyś Przemysław, Podręcznik taktyki Rangersów, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2011.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.

Stilwell Alexander, Jednostki specjalne w akcji: Afganistan, Afryka, Bałkany, Irak, Ameryka Południowa, Wyd. Muza, Warszawa 2009,

Zaloga Steven, Berety z gwiazdami. Radzieckie wojska powietrznodesantowe, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywny udział w dyskusji (ocena ciągła) – W2, U3, K1, K2, K4

- przygotowanie referatów lub prezentacji multimedialnej (praca

zespołowa) – W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K3

- testy sprawdzające wiedzę – W1, W2, W3

Ocenę końcową stanowi ocena średnia z ocen uzyskanych w czasie semestru.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Polcikiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Polcikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Polcikiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Polcikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot znajduje się w ramach grupy przedmiotów obowiązkowych i jest poświęcony problematyce historii i współczesności wojsk specjalnych. Będzie realizowany w formie konwersatorium, w czasie 15 godzin kontaktowych w trakcie których omówionych zostanie 7 tematów. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną na podstawie średniej z uzyskanych ocen w czasie całego semestru.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z:

- genezą wojsk i działań specjalnych,

- rodzajami i charakterystyką działań specjalnych,

- współczesnymi formacjami specjalnymi,

- najważniejszymi operacjami prowadzonymi przez Wojska Specjalne,

- znaczeniem sił specjalnych dla bezpieczeństwa,

- rolą Wojsk Specjalnych w narodowym systemie bezpieczeństwa Polski,

- kierunkami rozwoju sił specjalnych.

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu objętego przedmiotami podstawowymi systematyzującymi tematykę związaną

z teorią bezpieczeństwa, jak również podstawowymi instytucjami bezpieczeństwa.

Student powinien posiadać ogólną orientacja w aktualnych wydarzeniach polityczno-militarych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013.

Denece Eric, Historia oddziałów specjalnych, Bellona SA, Warszawa 2009.

Graeme Stewart, SAS. Elita wojsk brytyjskich, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.

Korczyński Grzegorz, Polskie oddziały specjalne w II wojnie światowej, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006.

Królikowski Hubert, Historia działań specjalnych: od wojny trojańskiej do II wojny światowej, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004.

Królikowski Hubert, Wojskowa Formacja Specjalna "Grom" im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Gdański Dom Wydawniczy, Gdańsk 2002. Kwećka Roman, Gryga Marek, Siły specjalne w kontekście współczesnych zagrożeń, AON, Warszawa 2002. 

Mike Ryan, Encyklopedia oddziałów specjalnych. Taktyka, historia, strategia, uzbrojenie, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.  

Nadel Joel, Wright Jon, Komandosi amerykańscy, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1997.

Sroka Paweł., Pacek Bogusław, Kubiński Marek (red.), Wojska specjalne w systemie obronnym RP – aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne, AON, Warszawa 2013.

Stilwell Aleksander, Informator o SAS i jednostkach elitarnych. Siły specjalne w akcji. Operacje jednostek elitarnych 1991-2011, Wydawnictwo Vesper, Kraków 2014.

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

Depa Wojciech, Modus Operandi sił specjalnych, Tom IV, Taktyka czerwona, Avalod, Kraków 2013.

Hermann Henryk, Działania specjalne (wczoraj-dziś-jutro), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.

Leebaert Derek, Historia oddziałów specjalnych i tajnych operacji od Achillesa do Al-Kaidy, Wyd. Jeden Swiat, Warszawa 2010.

Markowski Wiktor, Miliaczenko Wiktor, Specnaz w Afganistanie, Dom Wydawniczy Bellona Warszawa 2002.

Miller Russell, Komandosi, Amber, Warszawa 2000.

Pyś Przemysław, Podręcznik taktyki Rangersów, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2011.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.

Stilwell Alexander, Jednostki specjalne w akcji: Afganistan, Afryka, Bałkany, Irak, Ameryka Południowa, Wyd. Muza, Warszawa 2009.

Zaloga Steven, Berety z gwiazdami. Radzieckie wojska powietrznodesantowe, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.

Uwagi:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

Liczba godzin:

Godziny kontaktowe - konwersatorium (15 godzin, 05 pkt. ETCS).

Praca własna – 35 godzin 1 pkt. ETCS), w tym:

- przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin (0,5 pkt.)

- przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury – 20 godzin (0,5 pkt.)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)