Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kontrola zbrojeń i rozbrojenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-3-KZR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1031) Military and defence Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kontrola zbrojeń i rozbrojenie
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 3 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość problematyki z zakresu przedmiotów: Organizacje międzynarodowe, Międzynarodowe stosunki wojskowe, Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godziny kontaktowe)

- 15 godz. wykład (0,5 pkt.)

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu (opracowanie projektu)

– 30 godzin (1 pkt.)

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (egzamin) – 15 godzin (0,5 pkt.)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: rozumie uwarunkowania (geograficzne, ekonomiczne,

administracyjne, organizacyjne) systemu bezpieczeństwa

narodowego w wymiarze krajowym, regionalnym

i międzynarodowym - K_W04

W2: zna zagrożenia i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa

narodowego, ich przyczyny oraz wynikające z tych zagrożeń

procesach zmian w systemie zapewnienia bezpieczeństwa, w tym

szczególnie procesach rozbrojenia - K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: analizuje zachowania podmiotów stosunków międzynarodowych

w procesie rozbrojeniowym, ich przesłanki oraz konsekwencje dla

bezpieczeństwa międzynarodowego - K_U04

U2: wskazuje podstawowe organizacje międzynarodowe zajmujące

się bezpieczeństwem, w tym ich najważniejsze organy i zakres

działania, szczególnie w obszarze rozbrojenia i kontroli zbrojeń

- K_U09

U3: przygotowuje pisemne wypowiedzi dotyczące problematyki

szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, w swoich opracowaniach

umie stawiać tezy oraz artykułować własne poglądy w sprawach

bezpieczeństwa potrafiąc je merytorycznie uzasadniać - K_U17


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę nieustannego uczenia i aktualizowania swojej

wiedzy, umiejętności oraz kompetencji - K_K01

K2: uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum,

uznaje samokształcenie za istotny warunek powodzenia na rynku

pracy - K_K06

K3: rozumie źródła zagrożeń bezpieczeństwa, wynikające szczególnie

z wyścigu zbrojeń i proponuje zastosowanie różnych rozwiązań

eliminujących je - K_K14


Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, pokaz multimedialny

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z genezą procesu zbrojeń i rozbrojenia oraz inicjatywami rozbrojeniowymi w zakresie broni konwencjonalnej oraz broni masowego rażenia; zaprezentowanie roli reżimów kontrolnych handlu i rozpowszechniania broni; przedstawienie znaczenia rozbrojenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego.

Pełny opis:

Geneza procesu zbrojeń i rozbrojenia.

Światowy proces rozbrojeniowy w zakresie broni jądrowej.

Redukcja i nierozprzestrzeniane broni chemicznej i biologicznej.

Regionalne regulacje prawne dotyczące broni konwencjonalnej. Międzynarodowe ograniczenia w dziedzinie broni konwencjonalnej.

Bilateralne porozumienia rozbrojeniowe USA i ZSRR (ROSJI).

Reżimy kontrolne handlu i rozpowszechniania broni.

Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa.

Perspektywy kontroli zbrojeń i rozbrojenia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Karczmarski M., Problematyka zbrojeń i rozbrojenia, (w:) R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

Kile S.N., Nuclear arms control and non-proliferation, SIPRI Yearbook 2007.

Lachowski Z., Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa w nowym środowisku międzynarodowym, „Sprawy Międzynarodowe” nr 2, 2001.

Multan W., Porozumienia rozbrojeniowe po II wojnie światowej, Warszawa 1985.

Rocznik Strategiczny 2016/2017, Scholar, Warszawa 2017.

Rotfeld A. (red.) Kontrola zbrojeń, rozbrojenie u progu XXI wieku, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002.

Strulak T., Działania na rzecz rozbrojenia i kontroli zbrojeń, (w:)

J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006.

Tabor M., Porozumienia w sprawie kontroli zbrojeń i rozbrojenia, (w:) Bezpieczeństwo międzynarodowe, praca zbiorowa, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

Dokument Wiedeński 1994, „Studia i Materiały” Biura Prasy

i Informacji MON, nr 5, 1995.

Traktat o otwartych przestworzach, „Studia i Materiały” Biura Prasy i Informacji MON, nr 21, 1995.

Hart J., Kuhlau F., Chemical and biological weapon developments and arms control, SIPRI Yearbook 2007.

Karczmarski M., Problematyka zbrojeń i rozbrojenia, (w:) Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

Karp W., Bronie nadmiernie okrutne, "Sprawy Międzynarodowe" nr 1, 1996.

Kościuk L. (red.), Przegląd światowego procesu rozbrojeniowego 2003/2004, Warszawa 2004.

Kuźniar R., Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych,

(w:) E. Haliżak, R. Kuźnia (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

Lachowski Z., Adaptacja Traktatu CFE, "Sprawy Międzynarodowe" nr 4, 1999.

Madej M., Traktat o Siłach Konwencjonalnych Europie - geneza, istota, perspektywy, Biuletyn PISM, nr 25, 05/06 2007.

Multan W.,„Sprawy Międzynarodowe” nr 2, 1988.

Nowak J.M., Regionalna kontrola zbrojeń w Europie, „Sprawy Międzynarodowe” nr 1, 1997.

Tabor M., Układ Moskiewski – nowe podejście do redukcji strategicznych zbrojeń ofensywnych, (w:) Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia ISM UW, Warszawa 2006.

Tabor M., Znaczenie środków budowy zaufania w umacnianiu pokoju, (w:) Pokój w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa 1991.

Topolski I., Kontrola i redukcja zbrojeń, (w:) M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006.

Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie – „Studia i Materiały” Biura Prasy i Informacji MON, nr 29, 1995.

Układ o likwidacji rakiet średniego i mniejszego zasięgu,

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2, K3)

Podstawą przystąpienia do egzaminu jest opracowanie projektu (referat pisemny) z problematyki realizowanej w czasie wykładów (U1, U2, U3, K1, K2)

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Polcikiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Polcikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Polcikiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Polcikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Polcikiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Polcikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)