Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Logistyka bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-3-SP-LB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Logistyka bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 3 rok - przedmioty specjalizacyjne
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- znajomość problematyki z zakresu przedmiotów: Teoria bezpieczeństwa, System bezpieczeństwa narodowego, Zarządzanie kryzysowe, Organy administracji w bezpieczeństwie państwa

- ogólna orientacja w aktualnych wydarzeniach polityczno-militarych


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godziny kontaktowe) – 15 godz. konwersatorium (0,5 pkt.)

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, wymagany do

przygotowania się do zajęć oraz zaliczenia przedmiotu –

30 godzin (1,0 pkt.)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawy prawne, organizację i zakres działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa narodowego – K_W05

W2: rozumie pojęcie i istotę bezpieczeństwa (strukturę bezpieczeństwa, poziomy identyfikacji bezpieczeństwa, obszary problemowe, współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa). Zna i rozumie pojęcia związane z logistyką bezpieczeństwa – K_W07

W3: ma podstawową wiedzę o zagrożeniach i ich konsekwencjach dla bezpieczeństwa narodowego, jego przyczynach oraz wynikających z tych zagrożeń procesach zmian w systemie zapewnienia bezpieczeństwa, a także o przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. Zna zagrożenia związane z korzystaniem z systemów logistycznych – K_W09

W4: ma podstawową wiedzę na temat zarządzania kryzysowego, w tym norm prawnych i organizacji. Posiada wiedzę w zakresie planowania i organizacji działań logistycznych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych a także usuwania ich skutków oraz odtwarzania zasobów infrastruktury – K_W14


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wskazuje podstawowe organy państwa, ich kompetencji i usytuowanie w systemie władz publicznych oraz organów bezpieczeństwa narodowego – K_U07

U2: współdziała w procedurach decyzyjnych realizowanych na różnych stanowiskach w administracji publicznej w ramach kierowania bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego z zachowaniem zasad prawnych i reguł organizacyjnych – K_U10

U3: analizuje podstawowe dokumenty z zakresu zarządzania kryzysowego na stanowiskach mających związek z ochroną bezpieczeństwa narodowego – K_U12

U4: umie przygotować wystąpienie publiczne w sprawach związanych z bezpieczeństwem narodowym w języku polskim i obcym, takie jak np. komunikat, informacja dla prasy, oświadczenie, referat, przemówienie, prezentacja multimedialna. Umie przeprowadzić, w języku polskim, a także w podstawowym zakresie w języku obcym, prezentację z wykorzystaniem technik multimedialnych w zakresie problematyki bezpieczeństwa – K_U16


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi współdziałać i pracować w zespołach składających się ze specjalistów z różnych dziedzin wiedzy. Potrafi się dostosować do wymogów zespołu, ponieważ wie, że tylko praca zespołowa zapewnia bezpieczeństwo w czasie działań np. podczas kryzysów – K_K02.

K2: rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii dóbr w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Potrafi wskazać priorytety – K_K03

K3: jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego w jego różnych wymiarach – K_K04

K4: umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, ekonomicznych i obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne służących poprawie stanu bezpieczeństwa narodowego – K_K05


Metody dydaktyczne:

dyskusja, przygotowanie i przedstawianie prezentacji (referatów), analiza materiałów źródłowych

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu logistyki bezpieczeństwa, w tym głównie nomenklatury pojęciowej, funkcji i zadań logistyki w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz podstaw kształtowania i racjonalizacji zadań logistycznych w różnych sytuacjach, także kryzysowych. Szczególna uwaga będzie zwrócona na zależności pomiędzy funkcjonowaniem logistyki a sprawnością i efektywnością działania różnych podmiotów bezpieczeństwa państwa.

Pełny opis:

I. TEORETYCZNE PODSTAWY LOGISTYKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Pojęcie i geneza logistyki wojskowej i cywilnej.

2. Procesy, systemy i strategie logistyczne.

3. Klasyfikacja form logistyki bezpieczeństwa.

4. Misja, cele i funkcje logistyki w bezpieczeństwie

5. Logistyczne problemy bezpieczeństwa

6. Związki logistyki z gospodarka narodową.

II. LOGISTYKA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

1. Struktura systemu bezpieczeństwa państwa

2. Procesy logistyczne w systemie bezpieczeństwa państwa – podział i charakterystyka

3. Łańcuchy dostaw w logistyce bezpieczeństwa.

4. Zabezpieczenie i wsparcie logistyczne podmiotów bezpieczeństwa

5. Projektowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

III. SYSTEM LOGISTYCZNY SIŁ ZBROJNYCH RP

1. Wprowadzenie do logistyki SZ RP.

2. Zasady funkcjonowania logistyki wojskowej.

3. Podsystemy logistyki.

4. Systemy logistyczne modułów bojowych i ich funkcjonowanie w operacjach na terenie kraju oraz poza terytorium RP.

5. System logistyczny jednostki wojskowej.

IV. SYSTEMY LOGISTYCZNE W SŁUŻBACH

I STRAŻACH

1. Logistyka Policji i jej funkcjonowanie.

2. Logistyka Państwowej Straży Pożarnej.

3. Funkcjonowanie logistyki Straży Granicznej.

4. Tworzenie zintegrowanych systemów logistycznych.

V. LOGISTYKA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ W PODMIOTACH RATOWNICZYCH

1. Logistyka urzędu wojewódzkiego.

2. Logistyka urzędu powiatowego.

3. Logistyka urzędu miasta.

4. Systemy logistyczne w podmiotach ratowniczych.

VI. LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

1. Charakterystyka sytuacji kryzysowej.

2. Zadania logistyki w poszczególnych fazach sytuacji kryzysowej i czynniki wpływające na ich realizację.

3. Specyfika zadań logistycznych.

4. Organizacja zabezpieczenia logistycznego w strefach zagrożeń

5. Współdziałanie systemów logistycznych w działaniach kryzysowych.

VII. LOGISTYKA OBRONNA

1. Zadania i cele logistyki obronnej.

2. Zasady tworzenia i utrzymania rezerw strategicznych.

3. Uwarunkowania logistyki obronnej.

4. Infrastruktura obronna państwa.

5. Narodowy system wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS).

Literatura:

Literatura podstawowa

Fertsch M. (red, nauk), Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.

Jałowiec T. (red.), Logistyka w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2009.

Jałowiec T. (red.), Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności, ASW, Warszawa 2018.

Kwiatkowski M., Logistyka w bezpieczeństwie kraju, SG SP, Warszawa 2013.

Nowak E., Logistyka w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2005.

Stęplewski B., Podstawy logistyki bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2016.

Szymonik A., Logistyka służb publicznych i ratowniczych, WSO WL, Wrocław 2015.

Szymonik A., Logistyka w bezpieczeństwie, Difin S.A., Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

Blaik P., Logistyka. PWE, Warszawa 2001.

Brdulak H. (red. nauk.), Logistyka przyszłości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

Coyle J (i in.), Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

Fertsch M. (red, nauk), Podstawy logistyki, praca zbiorowa, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.

Ficoń K., Logistyka kryzysowa. Procedury – potrzeby – potencjał, BEL Studio, Warszawa 2011.

Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach niemilitarnych, AON, Warszawa 2008.

Nowak E., Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2009.

Słowiński B., Wprowadzenie do logistyki, Wydawnictwo uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywny udział w dyskusji (ocena ciągła) – K1, K2, K3, K4

- przygotowanie referatów lub prezentacji multimedialnej (praca

zespołowa) – W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4

- testy sprawdzające wiedzę – W1, W2, W3, W4

Ocenę końcową stanowi ocena średnia z ocen uzyskanych

w czasie semestru.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel
Prowadzący grup: Jakub Kufel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel
Prowadzący grup: Jakub Kufel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel
Prowadzący grup: Jakub Kufel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)