Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykorzystanie nowych mediów w budowaniu wizerunku państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-3-SP-WNM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją
Nazwa przedmiotu: Wykorzystanie nowych mediów w budowaniu wizerunku państwa
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 3 rok - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu komunikacji strategicznej i public relations

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy studenta wynosi około 60 godzin. Na ten nakład składają się:

- godziny kontaktowe - 30 godzin;

- przygotowanie wstępne do zajęć w oparciu o wyznaczone teksty literatury - ok. 15 godzin;

- przygotowanie do testu kontrolnego - ok. 15 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student posiada podstawową wiedzę w zakresie wykorzystywania nowych mediów w budowaniu wizerunku państwa;

W2: Student charakteryzuje środowisko informacyjne oraz zagrożenia i wyzwania z nim związane;

W3: Student zna rolę mediów w kreowaniu wizerunku państwa;

W4: Student zna problematykę dezinformacji oraz propagandy i ich wpływu na wizerunek państwa;

W5: Student posiada podstawową wiedzę w zakresie możliwości militarnego wykorzystywania przestrzeni informacyjnej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student posiada podstawowe umiejętności niezbędne w prawidłowym interpretowaniu środowiska informacyjnego i wykorzystania jego walorów do budowania wizerunku państwa.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do wykorzystania nowych mediów w budowaniu wizerunku państwa;

K2: Student ma świadomość złożoności problematyki wykorzystania nowych mediów w budowaniu wizerunku państwa i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do tej problematyki.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Nowe media wkraczają z impetem prawie we wszystkie sfery działalności człowieka, przeobrażając stosunki pracy, procesy komunikacyjne, charakter stosunków międzyludzkich, czas wolny, a nawet sferę duchowości. Istotną rolę nowe media odgrywają również w procesach związanych z budowaniem wizerunku, gdyż wizerunek jest niezmiernie istotnym czynnikiem w obszarze kształtowania się relacji międzyludzkich. Na jego kształt wpływa wiele elementów o różnej sile oddziaływania. Pojęcie wizerunku nie jest czymś nowym, jednak w obecnych czasach, czasach multimediów, jego kształtowanie stało się bardzo istotne i często decyduje o sukcesie lub porażce zawodowej, politycznej czy biznesowej danego podmiotu.

Pełny opis:

W trakcie zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

T1: Identyfikacja i charakterystyka nowych mediów - 2 godz.;

T2: Charakterystyka współczesnego środowiska informacyjnego - 2 godz.;

T3: Zagrożenia w środowisku informacyjnym - 2 godz.;

T4: Komunikacja strategiczna (StratCom) - 4 godz.;

T5: Wyzwania stawiane przez współczesne technologie informacyjne - 1 godz.;

T6: Rola mediów w kreowaniu wizerunku - 1 godz.;

T7: Wykorzystanie mediów w kreowaniu wizerunku państwa (8 godz.):

T7/1: Radio, TV, Internet - 2 godz.;

T7/2: Media społecznościowe - 2 godz.;

T7/3: Podcasty i blogi - 2 godz.;

T7/4: Inne media - 2 godz.;

T8: Dezinformacja i jej wpływ na wizerunek państwa - 2 godz.;

T9: Propaganda i jej wpływ na wizerunek państwa - 2 godz.;

T10: Zjawisko "trollingu" - 2 godz.;

T11: Wojna informacyjna, wojna "pamięci" - 2 godz.;

T12: Działania militarne w środowisku informacyjnym (InfoOps, PsyOps) - 1 godz.

Kolokwium zaliczeniowe - 1 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dąbrowski T. J., Rola mediów w  kształtowaniu wizerunku, „Marketing i  Rynek”, nr 9, 2013.

Furman W., Ustanawianie agendy. Media masowe i  opinia publiczna – recenzja, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 4, 2007.

Gierło K., Wizerunek (image) polityka – teoria i praktyk w Public relations w teorii i praktyce, red. B. Ociepka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Bertrand C. J., Deontologia mediów, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2007.

Białopiotrowicz G., Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Porczak A., Między rzeczywistością a  jej obrazem, post opublikowany w  dniu 14.01.2013, dostępny pod adresem: http://porczak.art.pl/blog/?p=187

Szmyd J., Zniewoleni medialnym obrazem rzeczywistości, tekst dostępny pod adresem: http://www.kulturaswiecka.pl/node/612, stan z dnia 20.04.2015.

Toeplitz K. T., Dokąd prowadza nas media, „Iskry”, Warszawa 2006, s. 81.

Rattray G. J., Wojna strategiczna w cyberprzestrzeni, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

Akty normatywne:

1. Konstytucja RP z 1997 roku.

2. Akty (narodowe i międzynarodowe) regulujące działalność mediów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Reczkowski
Prowadzący grup: Robert Reczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.