Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-3-ZAB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 3 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- wstęp do nauki o państwie i prawie

- międzynarodowe stosunki polityczne 1945-1989

- międzynarodowe stosunki polityczne po 1989 r.

- międzynarodowe prawo publiczne

- konflikty zbrojne w XX i XXI w.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- 30 h wykładu

- 30 h pracy własnej studenta w oparciu o literaturę przedmiotu, doniesienia prasowe, media elektroniczne

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1: student poznaje czynniki wywołujące konflikty asymetryczne oraz kształtujące niestabilność państw;

W 2: student uzyskuje wiedzę na temat bieżących konfliktów asymetrycznych i procesu rozpadu państw;

W 3: student pozyskuje wiedzę na temat wpływu państw dysfunkcyjnych na bezpieczeństwo międzynarodowe.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1: student umiejętnie posługuje się terminologią i pojęciami z zakresu konfliktów asymetrycznych i bezpieczeństwa międzynarodowego;

U 2: student umiejętnie porównuje czynniki kształtujące dysfunkcyjność państw w poszczególnych regionach świata;

U 3: student umiejętnie analizuje i interpretuje zjawiska oraz procesy polityczne zachodzące w państwach i regionach świata zagrożonych asymetrycznością.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1: student potrafi wykazać swą otwartość na odmienne poglądy i stanowiska politologiczne;

K 2: student jest chętny do zgłębiania problematyki pozaeuropejskiej;

K 3: student jest krytyczny wobec kształtowanych ocen i prognoz odnoszących się do poszczególnych państw i regionów świata zagrożonych asymetrycznością.

Metody dydaktyczne:

- metoda monograficzna,

- wykład konwersatoryjny.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest zagadnieniu konfliktów asymetrycznych, jako nowej kategorii rozwijanej w stosunkach międzynarodowych. Na zajęciach przedmiotowych studenci uzyskują wiedzę na temat uwarunkowań, przebiegu i konsekwencji związanych z kształtowanymi w świecie konfliktami asymetrycznymi. W ujęciu globalnym i regionalnym analizie poddawane są procesy zachodzące w konkretnych państwach świata zagrożonych asymetrycznością.

Pełny opis:

Na zajęciach wykładowych poruszane są następujące zagadnienia:

- Czynniki kształtujące konflikty asymetryczne;

- Państwa afrykańskie jako źródło konfliktów asymetrycznych: Somalia, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Bissau, Liberia, Sierra Leone, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zimbabwe;

- Państwa azjatyckie jako źródło konfliktów asymetrycznych : Afganistan, Liban, Sri Lanka, Timor Wschodni, Mijanmar, Syria;

- Państwa amerykańskie jako źródło konfliktów asymetrycznych: Haiti, Wenezuela;

- Państwa europejskie jako źródło konfliktów asymetrycznych i dysfunkcyjności państw: Kosowo, Mołdawia, Ukraina.

Literatura:

Teksty źródłowe:

- Netografia: dokumenty i akty prawne z zakresu międzynarodowego prawa publicznego

- Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, oprac. S. Bieleń, wyd. 3, Warszawa 2004

- Stosunki międzynarodowe 1989-2000. Wybór tekstów źródłowych i materiałów, oprac. Z. Leszczyński i A. Koseski, Pułtusk 2001

- Współczesne stosunki międzynarodowe. Wybór tekstów źródłowych z komentarzem, oprac. T. Łoś-Nowak, Wrocław 1997

Literatura podstawowa:

- Baylis J., Wirtz J., Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Kraków 2009

- Gil G., Upadanie państwa w stosunkach międzynarodowych po zimnej wojnie, Lublin 2015

- Knopek J., Stosunki polsko-zachodnioafrykańskie, Toruń 2013

- Michałowska G., Problemy ochrony praw człowieka w Afryce, Warszawa 2008

- Ndiaye B., Współczesna Afryka Subsaharyjska: wybrane zagadnienia, Olsztyn 2011

- Odziemkowski J., Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, Warszawa 2011

- Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, red. R. Kłosowicz, Kraków 2013

- Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, red. R. Kłosowicz, Kraków 2014

- Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, red. R. Kłosowicz, A. Mania, Kraków 2012

- Sułek M., Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Warszawa 2010

- Szpak A., Fenomen „państw upadłych” w świetle prawa międzynarodowego, Toruń 2014

Literatura obcojęzyczna:

- Bruneau T., Dammert L., Skinner E., Maras: Gang Violence and Security in Central America, University of Texas Press, Texas 2011

- Chomsky N., Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy, Holt Paperbacks, 2007

- Rotberg R., When States Fail: Causes and Consequences, Princeton University Press, Princeton 2003

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin ustny lub pisemny,

- 4 pytania (oceniane od 0 do 1 pkt.), zaliczenie przedmiotu po uzyskaniu 2 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryc
Prowadzący grup: Agnieszka Bryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryc
Prowadzący grup: Agnieszka Bryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryc
Prowadzący grup: Agnieszka Bryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)