Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dilemmas of the European Security

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-KONJA-20-DES
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dilemmas of the European Security
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. II st - 2 rok - stacjonarne - przedmioty specjalizacyjne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Dla pełnego opanowania treści objętych przedmiotem Dilemmas of the European Security student powinien posiadać ogólną wiedzę na temat historii Europy po II wojnie światowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

około 150 godzin poświęconych na:

1. uczęszczanie na konwersatorium

2. pracę indywidualną: zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć oraz zapoznanie się z nimi w języku angielskim, aby następnie dyskutować na temat określonych zagadnień

3. przygotowanie prezentacji oraz dwóch krótkich prac pisemnych (1-2 strony)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma podstawową wiedzę o europejskim systemie

bezpieczeństwa i o najważniejszych organizacjach posiadających kompetencje w tym zakresie - K_W07 (BW)

W2: ma podstawową wiedzę o wybranych zagrożeniach

bezpieczeństwa międzynarodowego i sposobach ich zwalczania - K_W13 (BW)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wypowiadać się pisemnie oraz ustnie na temat podstawowych organizacji zajmujących się bezpieczeństwem w Europie

U2: Potrafi prawidłowo analizować współczesne konflikty

polityczne i społeczne oraz przewidywać ich wpływ na bezpieczeństwo - K_U14 i K_U15 (BW)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę nieustannego rozwoju i aktualizowania swojej wiedzy bazując na różnych źródłach informacji w języku angielskim


K2: Jest gotów do samodzielnej i krytycznej oceny treści dotyczących relacji między organizacjami międzynarodowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo

Metody dydaktyczne:

Zastosowanie znajdą zróżnicowane metody dydaktyczne:

1. wykład konwersatoryjny, a zatem z elementami dyskusji i dłuższych wypowiedzi studentów w języku angielskim

2. metody poszukujące - referatu oraz studium przypadku.

dodatkowo wykorzystywane będą prezentacje multimedialne

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie się z Europejskim Systemem Bezpieczeństwa oraz jego najważniejszymi elementami. Zaprezentowany zostanie jego rozwój, rola głównych organizacji - NATO, Unia Europejska oraz OBWE - i ich relacje, nowe wyzwania, jakie stoją przed nimi w XXI wieku.

Pełny opis:

Konwersatorium koncentruje się na Europejskim Systemie Bezpieczeństwa i różnego rodzaju problemami lub dylematami, jakie pojawiają się w związku z jego funkcjonowaniem. W rezultacie przedstawione zostaną zmiany, jakie w nim zaszły w związku z zakończeniem okresu zimnej wojny oraz nowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa międzynarodowego, jakie pojawiły się na przełomie XX i XXI wieku. Uwzględnione zostaną także najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem NATO oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, w tym dość skomplikowane zagadnienie relacji między nimi. Szczegółowo omówiona zostanie również Europejska Strategia Bezpieczeństwa i sposoby jej realizacji oraz PESCO jako nowa inicjatywa państw członkowskich UE.

Literatura:

Selected books:

1. Hauser G, Kernic F. (eds.), European security in transition, Burlington : Ashgate, 2006.

2. Mérand F., Foucault M., Irondelle B. (eds.), European security since the fall of the Berlin Wall, Toronto: University of Toronto Press, 2011

3. Reichard M., The EU-NATO relationship: a legal and political perspective, Burlington: Ashgate, 2006.

4. Aybet G, Moore R. (eds), NATO in search of a vision, Washington: Georgetown University Press, 2010.

Metody i kryteria oceniania:

podstawą oceny będzie:

1. obecność oraz aktywność studentów na zajęciach, w tym udział w dyskusji na podane wcześniej tematy (podstawowe materiały w języku angielskim będą przekazywane przez prowadzącą) - 20 %

2. opracowanie prezentacji na uzgodniony temat i przedstawienie jej na zajęciach - 40%

3. wykonanie dwóch zadań pisemnych (zawierających krótkie pytania, na które należy udzielić odpowiedzi) - 2x20%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie się z Europejskim Systemem Bezpieczeństwa oraz jego najważniejszymi elementami. Zaprezentowany zostanie jego rozwój, rola głównych organizacji - NATO, Unia Europejska oraz OBWE - i ich relacje, nowe wyzwania, jakie stoją przed nimi w XXI wieku.

Pełny opis:

Konwersatorium koncentruje się na Europejskim Systemie Bezpieczeństwa i różnego rodzaju problemami lub dylematami, jakie pojawiają się w związku z jego funkcjonowaniem. W rezultacie przedstawione zostaną zmiany, jakie w nim zaszły w związku z zakończeniem okresu zimnej wojny oraz nowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa międzynarodowego, jakie pojawiły się na przełomie XX i XXI wieku. Uwzględnione zostaną także najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem NATO oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, w tym dość skomplikowane zagadnienie relacji między nimi. Szczegółowo omówiona zostanie również Europejska Strategia Bezpieczeństwa i sposoby jej realizacji oraz PESCO jako nowa inicjatywa państw członkowskich UE.

Literatura:

Selected books:

1. Hauser G, Kernic F. (eds.), European security in transition, Burlington : Ashgate, 2006.

2. Mérand F., Foucault M., Irondelle B. (eds.), European security since the fall of the Berlin Wall, Toronto: University of Toronto Press, 2011

3. Reichard M., The EU-NATO relationship: a legal and political perspective, Burlington: Ashgate, 2006.

4. Aybet G, Moore R. (eds), NATO in search of a vision, Washington: Georgetown University Press, 2010.

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone on-line - spotkania na MS Teams a pozostąłe materiały na platformie moodle WNOPiB UMK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)