Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

International Criminal Tribunals

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-KONJA-20-ICT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: International Criminal Tribunals
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. II st - 2 rok - stacjonarne - przedmioty specjalizacyjne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu międzynarodowego prawa publicznego oraz międzynarodowego prawa humanitarnego. Znajomość języka angielskiego.Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Konwersatorium- 20 h; zebranie materiałów do przygotowania referatu (kwerenda biblioteczna, szukanie materiałów w internecie) - 30 h; opracowanie referatu (pisanie pracy, przygotowanie prezentacji Power Point) - 20h; przygotowanie się do wygłoszenia referatu (przyswojenie materiału, powtórzenie materiału) - 30 h. Razem: 100 h.Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 Student/ka zna pojęcia i terminologię z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym definicje zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości oraz ludobójstwa;


K_W02 Student/ka zna mechanizmy działania międzynarodowego prawa humanitarnego;


K_W03 Student/ka zna rolę orzecznictwa międzynarodowych trybunałów karnych w kontroli przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego we współczesnych stosunkach międzynarodowych.Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Student/ka analizuje orzeczenia sądów międzynarodowych;


K_U02 Student/ka interpretuje teksty prawne z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa karnego;Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Student/ka pracuje sprawnie w zespole;


K_K02 Student/ka bierze na siebie odpowiedzialność za przygotowanie referatu będącego podstawą zaliczenia (odpowiedzialność w ramach pracy grupowej);


K_K03 Student/ka samodzielnie i niezależnie myśli i przedstawia i argumentuje własne zdanie;


K_K04 Student/ka jest świadomy konieczności samokształcenia.Metody dydaktyczne:

Konwersatorium jest prowadzone metodą wstępnego wykładu prowadzącego zajęcia, a następnie w formie referatów przedstawianych przez zespoły dwu lub trzyosobowe i następującej po nich dyskusji ogólnej.Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Konwersatorium International Criminal Tribunals ma za zadanie zapoznanie studentów z orzecznictwem międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc czyli Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni w b. Jugosławii oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni w Rwandzie.

Pełny opis:

Konwersatorium International Criminal Tribunals obejmuje 30 godzin zajęć. Ma ono za zadanie zapoznanie studentów z orzecznictwem międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc czyli Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni w b. Jugosławii oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni w Rwandzie. Studenci wraz z prowadzącą omawiają i analizują najważniejsze i najbardziej reprezentatywne orzeczenia tych Trybunałów w przedmiocie zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości oraz ludobójstwa. W ramach konwersatorium przeanalizowane zostaną także nowe koncepcje przyjęte w orzecznictwie (np. test ogólnej kontroli dla umiędzynarodowienia konfliktu zbrojnego). Orzecznictwo to jest istotne, ponieważ międzynarodowe trybunały karne ad hoc przyczyniły się do wyjaśnienia ogromnej ilości norm z zakresu prawa humanitarnego, czyniąc ten dział prawa bardziej zwartym i jasnym.

Literatura:

M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, M. Znojek (red.), Prawo karne międzynarodowe. Wybór źródeł, Warszawa 2010;

M. Flemming, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów (uzupeł. i red. M. Gąska, E. Mikos-Skuza), Warszawa 2003;

Wierczyńska K., Przegląd orzecznictwa międzynarodowego Trybunału Karnego do spraw Zbrodni w byłej Jugosławii, „Studia Prawnicze” nr 2 (2003), s. 51-69;

Wierczyńska K., Pojęcie ludobójstwa w kontekście orzecznictwa międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc, Warszawa 2010;

Szpak A., Ewolucja definicji tortur w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału ds. Zbrodni w Byłej Jugosławii, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” vol. VIII, z. 2 (2009) Wydanie Specjalne, s. 147-162;

Szpak A., „Ludność cywilna” w kontekście zbrodni przeciwko ludzkości w orzeczeniu Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni w b. Jugosławii w sprawie Milana Marticia (2008), „Przegląd Prawa Publicznego” nr 6 (2009), s. 62-68;

Schindler D., Toman J., The Laws of Armed Conflicts. A Collection of Conventions, Resolutions and Other Documents, Leiden/Boston 2004;

Gasser H.-P., Międzynarodowe prawo humanitarne. Wprowadzenie, PCK 1993;

Gąska M., Ciupiński A., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybrane problemy, Warszawa 2001;

Dinstein Y., The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, Cambridge University Press, 2004;

Kalshoven F., Zegveld L., Constrains on the Waging of War. An Introduction to International Humanitarian Law, Geneva 2001;

Lemkin R., Genocide, „The American Scholar” nr 2 (1946), s. 227-230;

Lemkin R., Genocide – A Modern Crime, „Free World” nr 4 (1945), s. 39-43;

Lemkin R., Genocide as a Crime under International Law, „The American Journal of International Law” nr 41 (1947), s. 145-151;

Kastrup D., From Nuremberg to Rome and Beyond: The Fight Against Genocide, War Crimes, and Crimes Against Humanity, „The Fordham International Law Journal” nr 23 (1999-2000), s. 404-414;

McCoubrey H., The Concept and Treatment of War Crimes, “Journal of Armed Conflict” nr 1 (1996), s. 121-139;

McHenry J., Justice for Foca: The International Criminal Tribunal for Yugoslavia’s Prosecution of Rape and Enslavement as Crimes Against Humanity, „The Tulsa Journal of Comparative & International Law” nr 10 (2002-2003), s. 183-222;

Mettraux G., Crimes Against Humanity in the Jurisprudence of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and for Rwanda, „The Harvard International Law Journal” nr 43 (2002), s. 237-316.

Examples of some useful literature:

Dinstein Y., The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, Cambridge University Press, 2004;

Genewa 1973;

Kalshoven F., Zegveld L., Constrains on the Waging of War. An Introduction to International Humanitarian Law, Geneva 2001;

Lemkin R., Genocide, „The American Scholar” nr 2 (1946), s. 227-230;

Lemkin R., Genocide – A Modern Crime, „Free World” nr 4 (1945), s. 39-43;

Lemkin R., Genocide as a Crime under International Law, „The American Journal of International Law” nr 41 (1947), s. 145-151;

Kastrup D., From Nuremberg to Rome and Beyond: The Fight Against Genocide, War Crimes, and Crimes Against Humanity, „The Fordham International Law Journal” nr 23 (1999-2000), s. 404-414;

McCoubrey H., The Concept and Treatment of War Crimes, “Journal of Armed Conflict” nr 1 (1996), s. 121-139;

McHenry J., Justice for Foca: The International Criminal Tribunal for Yugoslavia’s Prosecution of Rape and Enslavement as Crimes Against Humanity, „The Tulsa Journal of Comparative & International Law” nr 10 (2002-2003), s. 183-222;

Mettraux G., Crimes Against Humanity in the Jurisprudence of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and for Rwanda, „The Harvard International Law Journal” nr 43 (2002), s. 237-316.

Metody i kryteria oceniania:

Referat przedstawiony na zajęciach, ustnie, na ocenę jako forma zaliczenia. Pod uwagę brana jest również obecność studenta na zajęciach oraz jego aktywność. Dopuszczalne są 2 nieobecności bez żadnych konsekwencji.

Każda prezentacja ustna powinna obejmować fakty sprawy, wnioski z danego orzeczenia oraz stan prawny czyli co Trybunał powiedział na temat danej zbrodni. Nie wolno czytać, lecz opowiadać, mile widziane własnymi słowami.

Orzeczenia są dostępne na: http://www.icty.org/ Yugoslavia Tribunal (ICTY)- cases/summaries i http://www.unictr.org/ - Rwanda Tribunal (ICTR) - cases/summaries

- Fakty sprawy można znaleźć tu: http://www.trial-ch.org/en/home.html - search + nazwisko oskarżonego, np. Jean Paul Akayesu

- Interesujące komentarze: http://www.haguejusticeportal.net/eCache/DEF/31.html

- Niektóre orzeczenia są tłumaczone na jęz. polski tutaj: M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, M. Znojek (red.), Prawo karne międzynarodowe. Wybór źródeł, Warszawa 2010;

- Konwencje genewskie z 1949 r. i Protokoły dodatkowe do nich z 1977 r.: M. Flemming, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów (uzupeł. i red. M. Gąska, E. Mikos-Skuza), Warszawa 2003;

- Po angielsku tutaj: http://www.icrc.org/ - war & law – treaties and customary law – treaty database and State party.

- Na stronie MKCK wiele ciekawych artykułów: www.icrc.org

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.