Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Filozofia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-1-FC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia człowieka
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty do wyboru - stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot dostępny dla wszystkich studentów.

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin, w tym:

- 30 godzin – aktywne uczestnictwo w zajęciach (1 ECTS)

- 20 godzin – indywidualna lektura materiałów źródłowych, przygotowania do zajęć (1 ECTS)

- 10 godzin - przygotowanie do kolokwium końcowego i udział w kolokwium (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W_1 - Student ma pogłębioną wiedzę o ideach filozoficznych kształtujących myślenie o człowieku i jego miejscu w świecie oraz zachodzących na przestrzeni wieków zmian w postrzeganiu człowieka i tego, co specyficznie ludzkie - K_W01.


W_2 - Student ma podstawową wiedzę o filozoficznych ideach stanowiących podstawę myślenia o miejscu człowieka w świecie oraz różnych aspektach jego obecności w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i moralnym - K_W04.


W_3 - Student ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie indywidualnym oraz jako członku wspólnoty; rozumie zasady nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania różnych relacji podmiotowych, w tym zwłaszcza z zakresu stosunków międzyludzkich, jak również relacji człowieka ze światem zewnętrznym (natura, przyroda, świat zwierząt etc.) – K_W08.


W_4 - Student ma podstawową wiedzę porównawczą w zakresie historycznego rozwoju europejskiej filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) oraz o źródłach ideowych sposobu myślenia o człowieku przez ludzi współczesnych – K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U_1 - Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne zachodzące w skali krajowej i europejskiej pod kątem ich myślenia o człowieku, grupach społecznych, instytucjach i państwie. Potrafi wskazać filozoficzne korzenie współczesnych sposobów myślenia o człowieku oraz ich przemianach - K_U01.


U_2 - Student posiada umiejętność rozumienia i krytycznego analizowania zjawisk społecznych w skali europejskiej kształtowanych przez idee filozoficzne, w szczególności zaś ich wpływania na samorefleksję i postrzeganie swojego miejsca w świecie – K_U09.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_1 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia - K_K01.


K_2 - Student dostrzega i identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne, w szczególności te, które wiążą się z postrzeganiem samego siebie oraz związane z wykonywaniem zawodu i aktywnością społeczno-obywatelską; poszukuje optymalnych rozwiązań zgodnych z prawem, zasadami etyki zawodowej i powszechnie rozumianą moralnością - K_K04.


K_3 - Student zajmuje krytyczne stanowisko względem problemów, koncepcji i teorii filozoficznych, w szczególności zaś tych, które dotyczą antropologii filozoficznej (filozofii człowieka) - K_K02.

Metody dydaktyczne:

pogadanka, opowiadanie, wykład problemowy, debata oksfordzka, debata za i przeciw, analiza SWOT, burza mózgów

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- oxfordzka
- panelowa
- seminaryjna
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest współczesnej filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) widzianej z perspektywy rozważań najwybitniejszych przedstawicieli światowej filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) od zarania dziejów filozofii po czasy współczesne. Narzędziem refleksji będą najważniejsze teksty filozoficzne dotyczące roli człowieka w świecie.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest współczesnej filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) widzianej z perspektywy rozważań najwybitniejszych przedstawicieli światowej filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) od zarania dziejów filozofii po czasy współczesne. Celem zajęć jest pogłębiona charakterystyka charakteru współczesnego człowieka oraz wpływających na niego wzajemnych zależności czynników psychologicznych i socjologicznych. Podczas poszczególnych zajęć analizie zostaną poddane mechanizmy postrzegania człowieka i człowieczeństwa, samorefleksji antropologicznej, jak również formy ucieczki człowieka współczesnego od świata otaczającego, a także zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytania, dlaczego wolność nie jest dla człowieka wartością absolutną, dlaczego człowiek współczesny pozwala się tak łatwo podporządkować i zniewolić, dlaczego potrzebny mu jest wódz i poczucie identyfikacji z grupą. Podczas konwersatorium dominującym zagadnieniem będzie fenomen współczesnego człowieka, który dobrowolnie poddaje się każdemu zniewoleniu, które daje mu poczucie bezpieczeństwa i oddala poczucie samotności. Narzędziem refleksji będą najważniejsze teksty filozoficzne dotyczące roli człowieka w świecie.

Literatura:

Teksty obowiązkowe do poszczególnych zajęć:

1. Brak tekstu do przeczytania.

2. Zięba W., O tym, że wszędzie warto filozofować, "Amor Fati. Antropologiczne Czasopismo Filozoficzne" 2005, nr 4 (4).

3. Platon, Księga VIII, [w:] Państwo, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1967 [dostępne również inne wydania].

4. Arystoteles, Księga III, [w:] Etyka nikomachejska, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1995 [dostępne również inne wydania].

5. Drozdowicz Z., Czym był filozoficzny sceptycyzm i kto był sceptykiem, "Humaniora. Czasopismo internetowe" 2016, nr 2 (14).

6. Augustyn, Księga IV, [w:] Wyznania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 [dostępne również inne wydania].

7. Tomasz z Akwinu, Księga II [tom III], [w:] Suma teologiczna, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2004 [dostępne również inne wydania].

8. Raburski T., Machiavelli: klasyczny realizm i republikanizm, "Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna" 2012, nr 1 (1).

9. Szymaniec P., Heglowski model nowoczesnego państwa, Biblioteka Cyfrowa: http://bibliotekacyfrowa.pl/Content/24595/003.pdf.

10. Śnieżyński K., Niedialogiczne podłoże filozofii krytycznej Immanuela Kanta, "Poznańskie Studia Teologiczne" 2003, t. 14.

11. Iwasiński Ł., Esencjalistyczna koncepcja człowieka u młodego Karola Marksa, "Edukacja Filozoficzna" 2015, Vol. 59.

12. Fromm E., Narodziny jednostki i dwuznaczność wolności, [w:] Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011.

13. Fromm E., Wolność w epoce reformacji: Dziedzictwo średniowiecza a odrodzenie, [w:] Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011.

14. Fromm E., Wolność w epoce reformacji: Okres reformacji, [w:] Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011.

15. Kolokwium końcowe.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną uzyskaną z dwóch ocen cząstkowych. Oceny cząstkowe student otrzymuje za:

1) aktywność na zajęciach - ocena wystawiana jest na podstawie liczby plusów za aktywność zgromadzonych podczas całego semestru zajęć; podczas każdych zajęć możliwe jest uzyskanie przez studenta jednego plusa z aktywności,

2) kolokwium końcowe - kolokwium pisemne, które odbędzie się na ostatnich zajęciach w semestrze, które obejmować będzie wszystkie teksty obowiązkowe omawiane podczas zajęć, a także treści zrealizowane podczas wprowadzających wykładów problemowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest współczesnej filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) widzianej z perspektywy rozważań najwybitniejszych przedstawicieli światowej filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) od zarania dziejów filozofii po czasy współczesne. Narzędziem refleksji będą najważniejsze teksty filozoficzne dotyczące roli człowieka w świecie.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest współczesnej filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) widzianej z perspektywy rozważań najwybitniejszych przedstawicieli światowej filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) od zarania dziejów filozofii po czasy współczesne. Celem zajęć jest pogłębiona charakterystyka charakteru współczesnego człowieka oraz wpływających na niego wzajemnych zależności czynników psychologicznych i socjologicznych. Podczas poszczególnych zajęć analizie zostaną poddane mechanizmy postrzegania człowieka i człowieczeństwa, samorefleksji antropologicznej, jak również formy ucieczki człowieka współczesnego od świata otaczającego, a także zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytania, dlaczego wolność nie jest dla człowieka wartością absolutną, dlaczego człowiek współczesny pozwala się tak łatwo podporządkować i zniewolić, dlaczego potrzebny mu jest wódz i poczucie identyfikacji z grupą. Podczas konwersatorium dominującym zagadnieniem będzie fenomen współczesnego człowieka, który dobrowolnie poddaje się każdemu zniewoleniu, które daje mu poczucie bezpieczeństwa i oddala poczucie samotności. Narzędziem refleksji będą najważniejsze teksty filozoficzne dotyczące roli człowieka w świecie.

Literatura:

Teksty obowiązkowe do poszczególnych zajęć:

1. Brak tekstu do przeczytania.

2. Zięba W., O tym, że wszędzie warto filozofować, "Amor Fati. Antropologiczne Czasopismo Filozoficzne" 2005, nr 4 (4).

3. Platon, Księga VIII, [w:] Państwo, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1967 [dostępne również inne wydania].

4. Arystoteles, Księga III, [w:] Etyka nikomachejska, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1995 [dostępne również inne wydania].

5. Drozdowicz Z., Czym był filozoficzny sceptycyzm i kto był sceptykiem, "Humaniora. Czasopismo internetowe" 2016, nr 2 (14).

6. Augustyn, Księga IV, [w:] Wyznania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 [dostępne również inne wydania].

7. Tomasz z Akwinu, Księga II [tom III], [w:] Suma teologiczna, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2004 [dostępne również inne wydania].

8. Raburski T., Machiavelli: klasyczny realizm i republikanizm, "Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna" 2012, nr 1 (1).

9. Szymaniec P., Heglowski model nowoczesnego państwa, Biblioteka Cyfrowa: http://bibliotekacyfrowa.pl/Content/24595/003.pdf.

10. Śnieżyński K., Niedialogiczne podłoże filozofii krytycznej Immanuela Kanta, "Poznańskie Studia Teologiczne" 2003, t. 14.

11. Iwasiński Ł., Esencjalistyczna koncepcja człowieka u młodego Karola Marksa, "Edukacja Filozoficzna" 2015, Vol. 59.

12. Fromm E., Narodziny jednostki i dwuznaczność wolności, [w:] Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011.

13. Fromm E., Wolność w epoce reformacji: Dziedzictwo średniowiecza a odrodzenie, [w:] Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011.

14. Fromm E., Wolność w epoce reformacji: Okres reformacji, [w:] Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011.

15. Kolokwium końcowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest współczesnej filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) widzianej z perspektywy rozważań najwybitniejszych przedstawicieli światowej filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) od zarania dziejów filozofii po czasy współczesne. Narzędziem refleksji będą najważniejsze teksty filozoficzne dotyczące roli człowieka w świecie.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest współczesnej filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) widzianej z perspektywy rozważań najwybitniejszych przedstawicieli światowej filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) od zarania dziejów filozofii po czasy współczesne. Celem zajęć jest pogłębiona charakterystyka charakteru współczesnego człowieka oraz wpływających na niego wzajemnych zależności czynników psychologicznych i socjologicznych. Podczas poszczególnych zajęć analizie zostaną poddane mechanizmy postrzegania człowieka i człowieczeństwa, samorefleksji antropologicznej, jak również formy ucieczki człowieka współczesnego od świata otaczającego, a także zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytania, dlaczego wolność nie jest dla człowieka wartością absolutną, dlaczego człowiek współczesny pozwala się tak łatwo podporządkować i zniewolić, dlaczego potrzebny mu jest wódz i poczucie identyfikacji z grupą. Podczas konwersatorium dominującym zagadnieniem będzie fenomen współczesnego człowieka, który dobrowolnie poddaje się każdemu zniewoleniu, które daje mu poczucie bezpieczeństwa i oddala poczucie samotności. Narzędziem refleksji będą najważniejsze teksty filozoficzne dotyczące roli człowieka w świecie.

Literatura:

Teksty obowiązkowe do poszczególnych zajęć:

1. Brak tekstu do przeczytania.

2. Zięba W., O tym, że wszędzie warto filozofować, "Amor Fati. Antropologiczne Czasopismo Filozoficzne" 2005, nr 4 (4).

3. Platon, Księga VIII, [w:] Państwo, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1967 [dostępne również inne wydania].

4. Arystoteles, Księga III, [w:] Etyka nikomachejska, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1995 [dostępne również inne wydania].

5. Drozdowicz Z., Czym był filozoficzny sceptycyzm i kto był sceptykiem, "Humaniora. Czasopismo internetowe" 2016, nr 2 (14).

6. Augustyn, Księga IV, [w:] Wyznania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 [dostępne również inne wydania].

7. Tomasz z Akwinu, Księga II [tom III], [w:] Suma teologiczna, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2004 [dostępne również inne wydania].

8. Raburski T., Machiavelli: klasyczny realizm i republikanizm, "Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna" 2012, nr 1 (1).

9. Szymaniec P., Heglowski model nowoczesnego państwa, Biblioteka Cyfrowa: http://bibliotekacyfrowa.pl/Content/24595/003.pdf.

10. Śnieżyński K., Niedialogiczne podłoże filozofii krytycznej Immanuela Kanta, "Poznańskie Studia Teologiczne" 2003, t. 14.

11. Iwasiński Ł., Esencjalistyczna koncepcja człowieka u młodego Karola Marksa, "Edukacja Filozoficzna" 2015, Vol. 59.

12. Fromm E., Narodziny jednostki i dwuznaczność wolności, [w:] Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011.

13. Fromm E., Wolność w epoce reformacji: Dziedzictwo średniowiecza a odrodzenie, [w:] Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011.

14. Fromm E., Wolność w epoce reformacji: Okres reformacji, [w:] Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011.

15. Kolokwium końcowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest współczesnej filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) widzianej z perspektywy rozważań najwybitniejszych przedstawicieli światowej filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) od zarania dziejów filozofii po czasy współczesne. Narzędziem refleksji będą najważniejsze teksty filozoficzne dotyczące roli człowieka w świecie.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest współczesnej filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) widzianej z perspektywy rozważań najwybitniejszych przedstawicieli światowej filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) od zarania dziejów filozofii po czasy współczesne. Celem zajęć jest pogłębiona charakterystyka charakteru współczesnego człowieka oraz wpływających na niego wzajemnych zależności czynników psychologicznych i socjologicznych. Podczas poszczególnych zajęć analizie zostaną poddane mechanizmy postrzegania człowieka i człowieczeństwa, samorefleksji antropologicznej, jak również formy ucieczki człowieka współczesnego od świata otaczającego, a także zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytania, dlaczego wolność nie jest dla człowieka wartością absolutną, dlaczego człowiek współczesny pozwala się tak łatwo podporządkować i zniewolić, dlaczego potrzebny mu jest wódz i poczucie identyfikacji z grupą. Podczas konwersatorium dominującym zagadnieniem będzie fenomen współczesnego człowieka, który dobrowolnie poddaje się każdemu zniewoleniu, które daje mu poczucie bezpieczeństwa i oddala poczucie samotności. Narzędziem refleksji będą najważniejsze teksty filozoficzne dotyczące roli człowieka w świecie.

Literatura:

Teksty obowiązkowe do poszczególnych zajęć:

1. Brak tekstu do przeczytania.

2. Zięba W., O tym, że wszędzie warto filozofować, "Amor Fati. Antropologiczne Czasopismo Filozoficzne" 2005, nr 4 (4).

3. Platon, Księga VIII, [w:] Państwo, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1967 [dostępne również inne wydania].

4. Arystoteles, Księga III, [w:] Etyka nikomachejska, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1995 [dostępne również inne wydania].

5. Drozdowicz Z., Czym był filozoficzny sceptycyzm i kto był sceptykiem, "Humaniora. Czasopismo internetowe" 2016, nr 2 (14).

6. Augustyn, Księga IV, [w:] Wyznania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 [dostępne również inne wydania].

7. Tomasz z Akwinu, Księga II [tom III], [w:] Suma teologiczna, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2004 [dostępne również inne wydania].

8. Raburski T., Machiavelli: klasyczny realizm i republikanizm, "Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna" 2012, nr 1 (1).

9. Szymaniec P., Heglowski model nowoczesnego państwa, Biblioteka Cyfrowa: http://bibliotekacyfrowa.pl/Content/24595/003.pdf.

10. Śnieżyński K., Niedialogiczne podłoże filozofii krytycznej Immanuela Kanta, "Poznańskie Studia Teologiczne" 2003, t. 14.

11. Iwasiński Ł., Esencjalistyczna koncepcja człowieka u młodego Karola Marksa, "Edukacja Filozoficzna" 2015, Vol. 59.

12. Fromm E., Narodziny jednostki i dwuznaczność wolności, [w:] Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011.

13. Fromm E., Wolność w epoce reformacji: Dziedzictwo średniowiecza a odrodzenie, [w:] Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011.

14. Fromm E., Wolność w epoce reformacji: Okres reformacji, [w:] Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2011.

15. Kolokwium końcowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)