Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Filozofia techniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-1-FT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia techniki
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty do wyboru - stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot dostępny dla wszystkich studentów.

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin, w tym:

- 30 godzin – aktywne uczestnictwo w zajęciach (1 ECTS)

- 20 godzin – indywidualna lektura materiałów źródłowych, przygotowania do zajęć (1 ECTS)

- 10 godzin - przygotowanie do kolokwium końcowego i udział w kolokwium (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W_1 - Student ma pogłębioną wiedzę o ideach filozoficznych kształtujących myślenie o sposobach przekształcania świata przez człowieka, roli techniki i technologii oraz ich wpływie na proces postrzegania człowieka przez samego siebie - K_W01.


W_2 - Student ma podstawową wiedzę o filozoficznych ideach stanowiących podstawę myślenia o techniki i technologii oraz ich roli w świecie oraz różnych aspektach znaczenia techniki i technologii dla życia społecznego, politycznego, gospodarczego i moralnego - K_W04.


W_3 - Student ma podstawową wiedzę o rozwoju filozofii techniki, technologii i nauki w cywilizacji europejskiej; zna podejście wybranych myślicieli filozoficznych do zagadnień techniki, technologii i nauki w kontekście filozoficznej refleksji o naturze, przyrodzie, świecie zwierząt – K_W08.


W_4 - Student ma podstawową wiedzę porównawczą w zakresie historycznego rozwoju europejskiej filozofii techniki i technologii oraz filozofii nauki oraz o źródłach ideowych sposobu myślenia o postępie cywilizacyjnym – K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U_1 - Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska cywilizacyjne związane z rozwojem technicznym, technologicznym i naukowym, zachodzące w skali krajowej i europejskiej pod kątem ich wpływu na myślenie o człowieku, grupach społecznych, instytucjach, państwie i moralności. Potrafi wskazać filozoficzne korzenie współczesnych sposobów myślenia o technice, technologii i nauce - K_U01.


U_2 - Student posiada umiejętność rozumienia i krytycznego analizowania zjawisk cywilizacyjnych oraz przemian technicznych i technologicznych w skali europejskiej, a także wpływu tych przemian na kształtowanie się idei filozoficznych – K_U09.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_1 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia - K_K01.


K_2 - Student dostrzega i identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne, w szczególności te, które wiążą się ze zmianami cywilizacyjnymi: technicznymi, technologicznymi i naukowymi; poszukuje optymalnych rozwiązań tych dylematów, które byłyby zgodne z prawem, zasadami etyki zawodowej i powszechnie rozumianą moralnością - K_K04.


K_3 - Student zajmuje krytyczne stanowisko względem przemian cywilizacyjnych, technicznych, technologicznych oraz naukowych, jak również tego, w jaki sposób wpływają one na postrzeganie problemów, koncepcji i teorii filozoficznych - K_K02.

Metody dydaktyczne:

pogadanka, opowiadanie, wykład problemowy, debata oksfordzka, debata za i przeciw, analiza SWOT, burza mózgów

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- oxfordzka
- panelowa
- seminaryjna
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest współczesnej filozofii techniki (lecz również technologii i nauki) widzianej z perspektywy rozważań najwybitniejszych przedstawicieli światowej filozofii i etyki od zarania dziejów filozofii po czasy współczesne. Celem zajęć jest pogłębiona charakterystyka charakteru współczesnych przemian cywilizacyjnych, technicznych, technologicznych i naukowych oraz ich wpływu na środowisko społeczne, polityczne i gospodarcze, w jakim funkcjonuje człowiek oraz na jego moralność i kondycję ludzką.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest współczesnej filozofii techniki (lecz również technologii i nauki) widzianej z perspektywy rozważań najwybitniejszych przedstawicieli światowej filozofii i etyki od zarania dziejów filozofii po czasy współczesne. Celem zajęć jest pogłębiona charakterystyka charakteru współczesnych przemian cywilizacyjnych, technicznych, technologicznych i naukowych oraz ich wpływu na środowisko społeczne, polityczne i gospodarcze, w jakim funkcjonuje człowiek oraz na jego moralność i kondycję ludzką. Podczas poszczególnych zajęć analizie zostaną poddane mechanizmy postrzegania techniki i technologii, ich wpływu na dokonywana przez człowieka samorefleksję antropologiczną, jak również formy redefinicji człowieczeństwa przez współczesnego człowieka w kontekście zmian zachodzących w świecie go otaczającym. Podczas konwersatorium zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytania, dlaczego technika, technologia i nauka nie jest dla człowieka zawsze najwyższą wartością, dlaczego człowiek współczesny pozwala się tak łatwo podporządkować się technologii, dlaczego potrzebne jest mu większe poczucie niezależności od wynalazków współczesnego świata. Podczas konwersatorium dominującym zagadnieniem będzie fenomen techniki i technologii oraz to, jak człowiek dobrowolnie poddaje się zniewoleniu przez te wynalazki, w jaki sposób buduje swoje poczucie bezpieczeństwa w oparciu o nie. Narzędziem refleksji będą najważniejsze teksty filozoficzne dotyczące roli techniki, technologii i nauki w świecie.

Literatura:

Wykaz tekstów obowiązkowych do poszczególnych zajęć:

1. Brak tekstu do przeczytania.

2. Zięba W., O tym, że wszędzie warto filozofować, "Amor Fati. Antropologiczne Czasopismo Filozoficzne" 2005, nr 4 (4).

3. Fromm E., Czy możemy tego dokonać?, [w:] Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

3. Platon, Księga VII, [w:] Państwo, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1967 [dostępne również inne wydania].

4. Arystoteles, Księga III, [w:] Etyka nikomachejska, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1995 [dostępne również inne wydania].

5. Fromm E., W kierunku humanizacji społeczeństwa technologicznego (1-3), [w:] Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000

6. Cyceron, Księga IV, [w:] Mowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 [dostępne również inne wydania].

7. Fromm E., W kierunku humanizacji społeczeństwa technologicznego (1-3), [w:] Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

8. Fromm E., Co to znaczy być człowiekiem? [w:] Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

9. Fromm E., Co to znaczy być człowiekiem? (1-4), [w:] Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

10. Fromm E., Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?, [w:] Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

11. Raburski T., Machiavelli: klasyczny realizm i republikanizm, "Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna" 2012, nr 1 (1).

12. Śnieżyński K., Niedialogiczne podłoże filozofii krytycznej Immanuela Kanta, "Poznańskie Studia Teologiczne" 2003, t. 14.

13. Iwasiński Ł., Esencjalistyczna koncepcja człowieka u młodego Karola Marksa, "Edukacja Filozoficzna" 2015, Vol. 59.

14. Fromm E., Na rozdrożu i Nadzieja, [w:] tegoż, Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000, s. 23-48.

15. Kolokwium końcowe.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną uzyskaną z dwóch ocen cząstkowych. Oceny cząstkowe student otrzymuje za:

1) aktywność na zajęciach - ocena wystawiana jest na podstawie liczby plusów za aktywność zgromadzonych podczas całego semestru zajęć; podczas każdych zajęć możliwe jest uzyskanie przez studenta jednego plusa z aktywności,

2) kolokwium końcowe - kolokwium pisemne, które odbędzie się na ostatnich zajęciach w semestrze, które obejmować będzie wszystkie teksty obowiązkowe omawiane podczas zajęć, a także treści zrealizowane podczas wprowadzających wykładów problemowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest współczesnej filozofii techniki (lecz również technologii i nauki) widzianej z perspektywy rozważań najwybitniejszych przedstawicieli światowej filozofii i etyki od zarania dziejów filozofii po czasy współczesne. Celem zajęć jest pogłębiona charakterystyka charakteru współczesnych przemian cywilizacyjnych, technicznych, technologicznych i naukowych oraz ich wpływu na środowisko społeczne, polityczne i gospodarcze, w jakim funkcjonuje człowiek oraz na jego moralność i kondycję ludzką.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest współczesnej filozofii techniki (lecz również technologii i nauki) widzianej z perspektywy rozważań najwybitniejszych przedstawicieli światowej filozofii i etyki od zarania dziejów filozofii po czasy współczesne. Celem zajęć jest pogłębiona charakterystyka charakteru współczesnych przemian cywilizacyjnych, technicznych, technologicznych i naukowych oraz ich wpływu na środowisko społeczne, polityczne i gospodarcze, w jakim funkcjonuje człowiek oraz na jego moralność i kondycję ludzką. Podczas poszczególnych zajęć analizie zostaną poddane mechanizmy postrzegania techniki i technologii, ich wpływu na dokonywana przez człowieka samorefleksję antropologiczną, jak również formy redefinicji człowieczeństwa przez współczesnego człowieka w kontekście zmian zachodzących w świecie go otaczającym. Podczas konwersatorium zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytania, dlaczego technika, technologia i nauka nie jest dla człowieka zawsze najwyższą wartością, dlaczego człowiek współczesny pozwala się tak łatwo podporządkować się technologii, dlaczego potrzebne jest mu większe poczucie niezależności od wynalazków współczesnego świata. Podczas konwersatorium dominującym zagadnieniem będzie fenomen techniki i technologii oraz to, jak człowiek dobrowolnie poddaje się zniewoleniu przez te wynalazki, w jaki sposób buduje swoje poczucie bezpieczeństwa w oparciu o nie. Narzędziem refleksji będą najważniejsze teksty filozoficzne dotyczące roli techniki, technologii i nauki w świecie.

Literatura:

Wykaz tekstów obowiązkowych do poszczególnych zajęć:

1. Brak tekstu do przeczytania.

2. Zięba W., O tym, że wszędzie warto filozofować, "Amor Fati. Antropologiczne Czasopismo Filozoficzne" 2005, nr 4 (4).

3. Fromm E., Czy możemy tego dokonać?, [w:] Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

3. Platon, Księga VII, [w:] Państwo, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1967 [dostępne również inne wydania].

4. Arystoteles, Księga III, [w:] Etyka nikomachejska, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1995 [dostępne również inne wydania].

5. Fromm E., W kierunku humanizacji społeczeństwa technologicznego (1-3), [w:] Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000

6. Cyceron, Księga IV, [w:] Mowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 [dostępne również inne wydania].

7. Fromm E., W kierunku humanizacji społeczeństwa technologicznego (1-3), [w:] Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

8. Fromm E., Co to znaczy być człowiekiem? [w:] Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

9. Fromm E., Co to znaczy być człowiekiem? (1-4), [w:] Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

10. Fromm E., Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?, [w:] Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

11. Raburski T., Machiavelli: klasyczny realizm i republikanizm, "Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna" 2012, nr 1 (1).

12. Śnieżyński K., Niedialogiczne podłoże filozofii krytycznej Immanuela Kanta, "Poznańskie Studia Teologiczne" 2003, t. 14.

13. Iwasiński Ł., Esencjalistyczna koncepcja człowieka u młodego Karola Marksa, "Edukacja Filozoficzna" 2015, Vol. 59.

14. Fromm E., Na rozdrożu i Nadzieja, [w:] tegoż, Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000, s. 23-48.

15. Kolokwium końcowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest współczesnej filozofii techniki (lecz również technologii i nauki) widzianej z perspektywy rozważań najwybitniejszych przedstawicieli światowej filozofii i etyki od zarania dziejów filozofii po czasy współczesne. Celem zajęć jest pogłębiona charakterystyka charakteru współczesnych przemian cywilizacyjnych, technicznych, technologicznych i naukowych oraz ich wpływu na środowisko społeczne, polityczne i gospodarcze, w jakim funkcjonuje człowiek oraz na jego moralność i kondycję ludzką.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest współczesnej filozofii techniki (lecz również technologii i nauki) widzianej z perspektywy rozważań najwybitniejszych przedstawicieli światowej filozofii i etyki od zarania dziejów filozofii po czasy współczesne. Celem zajęć jest pogłębiona charakterystyka charakteru współczesnych przemian cywilizacyjnych, technicznych, technologicznych i naukowych oraz ich wpływu na środowisko społeczne, polityczne i gospodarcze, w jakim funkcjonuje człowiek oraz na jego moralność i kondycję ludzką. Podczas poszczególnych zajęć analizie zostaną poddane mechanizmy postrzegania techniki i technologii, ich wpływu na dokonywana przez człowieka samorefleksję antropologiczną, jak również formy redefinicji człowieczeństwa przez współczesnego człowieka w kontekście zmian zachodzących w świecie go otaczającym. Podczas konwersatorium zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytania, dlaczego technika, technologia i nauka nie jest dla człowieka zawsze najwyższą wartością, dlaczego człowiek współczesny pozwala się tak łatwo podporządkować się technologii, dlaczego potrzebne jest mu większe poczucie niezależności od wynalazków współczesnego świata. Podczas konwersatorium dominującym zagadnieniem będzie fenomen techniki i technologii oraz to, jak człowiek dobrowolnie poddaje się zniewoleniu przez te wynalazki, w jaki sposób buduje swoje poczucie bezpieczeństwa w oparciu o nie. Narzędziem refleksji będą najważniejsze teksty filozoficzne dotyczące roli techniki, technologii i nauki w świecie.

Literatura:

Wykaz tekstów obowiązkowych do poszczególnych zajęć:

1. Brak tekstu do przeczytania.

2. Zięba W., O tym, że wszędzie warto filozofować, "Amor Fati. Antropologiczne Czasopismo Filozoficzne" 2005, nr 4 (4).

3. Fromm E., Czy możemy tego dokonać?, [w:] Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

3. Platon, Księga VII, [w:] Państwo, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1967 [dostępne również inne wydania].

4. Arystoteles, Księga III, [w:] Etyka nikomachejska, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1995 [dostępne również inne wydania].

5. Fromm E., W kierunku humanizacji społeczeństwa technologicznego (1-3), [w:] Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000

6. Cyceron, Księga IV, [w:] Mowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 [dostępne również inne wydania].

7. Fromm E., W kierunku humanizacji społeczeństwa technologicznego (1-3), [w:] Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

8. Fromm E., Co to znaczy być człowiekiem? [w:] Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

9. Fromm E., Co to znaczy być człowiekiem? (1-4), [w:] Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

10. Fromm E., Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?, [w:] Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

11. Raburski T., Machiavelli: klasyczny realizm i republikanizm, "Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna" 2012, nr 1 (1).

12. Śnieżyński K., Niedialogiczne podłoże filozofii krytycznej Immanuela Kanta, "Poznańskie Studia Teologiczne" 2003, t. 14.

13. Iwasiński Ł., Esencjalistyczna koncepcja człowieka u młodego Karola Marksa, "Edukacja Filozoficzna" 2015, Vol. 59.

14. Fromm E., Na rozdrożu i Nadzieja, [w:] tegoż, Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000, s. 23-48.

15. Kolokwium końcowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)